Předběžné zápisy do zimního semestru 2014/2015

Vyhláška Studijního odd. FEL č. 5/2014

Č.j.: 597/13922/2014/Ši

Od 14. 4. 2014 (od 17.00 hod.) do 30. 4. 2014 (do 16.00 hod.) proběhnou předběžné zápisy předmětů pro zimní semestr akad. r. 2014/2015. Předběžným zápisem předmětů v KOSu student deklaruje svůj zájem o studium předmětů v tomto semestru (to se týká jak povinných předmětů programu či oboru, tak i dalších skupin předmětů, jako humanitních apod.). Při předběžných zápisech je vypnuta kontrola kapacity vypsaných předmětů a na základě vyhodnocení výsledků předběžných zápisů i kapacitních možností kateder bude poté stanovena kapacita předmětů a sestaven rozvrh na zimní semestr ak. r. 2014/2015.

Každému studentovi budou do KOSu předem hromadně zapsány všechny dosud neabsolvované povinné předměty, které jsou uvedeny v jeho doporučeném průchodu studijním plánem:

  • pro jeho příští semestr
  • pro jeho aktuální semestr, pokud si je student pro tento semestr nezapsal
  • v minulých semestrech.

To umožní studentům snadněji splnit požadavek Předpisu pro provádění studijních programů, podle něhož je student povinen si přednostně zapsat povinné předměty programu a oboru potřebné pro úspěšné ukončení studia. Je na studentech, které z hromadně zapsaných povinných předmětů si v množině předběžně zapsaných předmětů ponechají; dále si případně přidají další předměty dle svého výběru. Pokud student nenalezne předmět, který potřebuje zapsat jako povinný či má zájem si jej zapsat jakožto volitelný, musí se obrátit na rozvrháře katedry, jež předmět vyučuje.

Studenti si mohou sami zapsat pouze předměty, které jsou pro příští semestr příslušnou katedrou vypsané a jsou určeny pro jejich studijní program a formu studia. Má-li student zájem studovat předmět, který není určen jeho studijním plánem, zapíše mu jej referentka studijního oddělení na základě předchozího souhlasu proděkana. Pro studenta bude tento předmět v roli volitelný a jeho uznání v jiné roli nebude povolováno.

Pokud po předběžných zápisech se zjistí u některých předmětů překročení kapacitních možností kateder, rozhodují o nezařazení vybraných studentů do konkrétního předmětu vždy vedoucí kateder1. Referentky SO nemají právo toto rozhodnutí změnit, nemá tudíž význam se na ně obracet se žádostmi o obnovení zápisu předběžně zapsaného předmětu - tyto žádosti je případně třeba adresovat rozvrhářům příslušných kateder.

Předměty Bakalářská práce, eventuálně Diplomová práce se v předběžném zápisu nezapisují, jejich kapacita není omezena. Zapisovat se budou až při řádných zápisech.

Skladba předběžně zapsaných předmětů by měla být volena s ohledem na to, že součet jejich kreditů je shora omezen hodnotou 45 kreditů na semestr.

Studentovi, který si předmět předběžně nezapsal, bude v období řádných zápisů umožněno si jej zapsat jen v případě volné kapacity tohoto předmětu.

Pozor: Zápis předmětu, který má uvedenu prerekvizitu, referentka SO při řádném zápisu nepotvrdí, jestliže tato podmínka není splněna. Informace o tom, zda některý předmět má či nemá jiný předmět jako prerekvizitu, je uvedena autory předmětů v oddílu Požadavky u popisu jednotlivých předmětů.

Poznámka k předmětu Tělesná výchova

Na všech programech bakalářského i magisterského studia předmět Tělesná výchova nepovinný.

Fakulty přestaly nabízet vlastní tělovýchovné předměty, jež nyní studentům všech fakult nabízí Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT. Předměty ÚTVS se nacházejí mezi předměty ostatních fakult.

Studenti FEL si mohou zapsat:

  • jedenkrát za studium předmět A003TV za dva kredity
  • opakovaně předmět TV-V1 za jeden kredit (jeho současný zápis s předmětem A003TV není možný!)
  • opakovaně volitelnou tělesnou výchovu (kódy TVV; TVV0) za 0 kreditů.
    Nabídku ústavu rozšiřuje v zimním semestru zimní výcvikový kurz (kód TVKZV), za nějž student nezíská žádný kredit.

Řádné zápisy předmětů pro zimní semestr 2014/2015 a zápisy do rozvrhu proběhnou v souladu s časovým plánem akademického roku v termínech 9. 6. - 20. 6. 2014 (předprázdninový termín) a 3. 9. - 19. 9. 2014 (poprázdninový termín). K tomu vyjde speciální vyhláška.

Návody pro práci s KOSem

V Praze 7. 4. 2014

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan


1 Studenti, pro které je předmět povinným, mají přednost před studenty, pro které je předmět volitelným. Nejnižší prioritu mají studenti, v jejichž plánu předmět není vůbec uveden (je bez role). Studenti se stejnou rolí jsou uspořádáni podle váženého průměru za celou dobu studia.