Zápis do letního semestru ak. r. 2010/2011

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 1/2011

Č.j.:21/13922/š/11

 1. Harmonogram zápisů do letního semestru ak. r. 2010/2011
 2. Postup pro úspěšný zápis do rozvrhu
 3. Princip postupného otvírání přístupu k zápisu
 4. Speciální zápisy (předmětů vyučovaných v angličtině a kurzů tělesné výchovy)
 5. Úřední hodiny PEO v období řádných zápisů (17. 1. - 14. 2. 2011)

1. Harmonogram zápisů do letního semestru

 • 17. 1. - 14. 2. 2011: termín řádných zápisů do semestru - vlastní zápis předmětů a zápis do rozvrhu prováděný studenty. V pondělí 14. 2. 2011:
  • skončí všem studentům možnost změnit si sami skladbu již zapsaných předmětů pomocí funkcí KOSu (rozvrh zapsaných předmětů si však studenti mohou sami upravovat až do 25. 2. 2011)
  • všem studentům, kteří nemají zápis předmětů potvrzený referentkou PEO v indexu i KOSu, budou předběžné zápisy předmětů automaticky zrušeny. Cílem tohoto opatření je uvolnění předběžně zabraných míst v předmětech i v jejich rozvrhových paralelkách.
 • 15. 2. - 25. 2. 2011 (první dva týdny semestru) - "doladění" zápisu předmětů a zápisů do rozvrhu. V tomto období si studenti mohou sami měnit již jen rozvrh dříve zapsaných předmětů. Rušení předmětů či zápis nových (v případě volné kapacity) bude pro již zapsané studenty v této době možné jen prostřednictvím Pedagogického oddělení (podle čl. 6, odst. 6 Předpisu pro provádění studijních programů na FEL) po zaplacení poplatku 60 Kč za zápis každého nového předmětu či za vyškrtnutí již zapsaného předmětu (v souladu s Příkazem rektora č. 2/2010). Pozor: pro případné zrušení zápisu předmětu nestačí zrušit pouze jeho zápis do rozvrhu, je třeba zároveň zrušit zápis samotného předmětu v KOSu i indexu.

  Studenti, kteří se přijdou na PEO dodatečně bez předchozí omluvy zapsat po termínu řádných zápisů (nejpozději však do 25. 2. 2011), zaplatí v souladu s výše uvedeným Příkazem rektora poplatek 500 Kč za zápis mimo řádný termín.

  Dnem 25. 2. 2011 po skončení úředních hodin PEO (tj. od 11,30 hod.) končí tedy zápisy do letního semestru s těmito důsledky:

  • konec možnosti provádět jakékoli změny v osobním rozvrhu
  • všechny zapsané předměty se stávají pro studenta závaznými bez ohledu na to, zda student je či není zapsán v jejich rozvrhu, a žádný předmět již nelze zapsat ani zrušit (viz Předpis pro provádění studijních programů na FEL, čl. 6, odst. 6).
 • Od 3. týdne semestru (od 28. 2. 2011) může proděkan zcela výjimečně povolit zrušení zápisu předmětu na základě písemné žádosti studenta pouze z prokazatelně závažných a řádně doložených důvodů (zejména zdravotních) - viz Předpis pro provádění studijních programů na FEL, čl. 6, odst. 6. Žádost musí obsahovat souhlas vedoucího katedry, která předmět zajišťuje. Součet kreditů zapsaných předmětů přitom nesmí klesnout pod minimum 20.

2. Postup pro úspěšný zápis do rozvrhu

Zápis do rozvrhu probíhá ve třech navazujících krocích:

 1. Volba skladby předmětů: od 16:00 hod. dne 17. 1. 2011 si mohou všichni studenti měnit svou skladbu předběžně zapsaných předmětů na příští semestr v závislosti na nastavených kapacitách předmětů1.

  Žádáme studenty, aby si nejprve sami zkontrolovali plnění svého studijního plánu - v KOSi je tato funkce zavedena, a to v menu "Předměty / Zápis předmětu / Dle studijního plánu". Pomocí této funkce lze zároveň zapsat chybějící předměty či zrušit některé z předmětů hromadně vygenerovaných v předběžných zápisech. Referentky PEO nebudou při schvalování zápisu provádět kontrolu, jaké předměty ze studijního plánu studentovi ještě chybí - je to na odpovědnosti studenta.

 2. Zápis zvolených předmětů do rozvrhu: možnost zapisovat se do rozvrhu pomocí funkcí KOSu získává student individuálně splněním těchto podmínek:

  1. splnění dynamicky stanoveného váženého součtu kreditů2
  2. zisk minimálního počtu kreditů pro pokračování ve studiu na ČVUT podle článku 18, odst. 4 a 5 Studijního a zkušebního řádu ČVUT
  3. celkový součet kreditů zapsaných předmětů je minimálně:
   • 15 pro studenty 1. ročníku bakalářských programů
   • 20 pro ostatní studenty3.

  O splnění 1. a 2. podmínky bude studentu zaslána informace automaticky e-mailem a cesta do rozvrhu se mu automaticky otevře. V případě, že student získá v průběhu dne nový záznam klasifikace, nemusí čekat až na příští den. Může si kontrolu provést sám a v případě pozitivního výsledku si tím cestu do rozvrhu otevřít.

  Studenti, kteří si v zimním semestru akad. r. 2010/2011 podruhé zapsali jeden či více povinných či povinně volitelných předmětů, budou do letního semestru zapsáni až po jeho/jejich absolvování4. Doporučujeme proto při volbě strategie pro první vstup do rozvrhu zvážit i toto opatření. Studenti, jimž u podruhé zapsaného předmětu zbývá alespoň jeden opravný termín a splňují ostatní podmínky pro zápis do semestru, budou zapsáni po předložení souhlasu vedoucího příslušné katedry s vypsáním termínu pro absolvování zkoušky z tohoto předmětu v letním semestru (pro vyřízení použijte formulář univerzální žádosti).

  V době od prvního vstupu do rozvrhu (tzn. zápisu do některé rozvrhové paralelky) do potvrzení zápisu předmětů na PEO má student možnost si sám rušit předběžně zapsané předměty, případně zapsat nové, pokud to dovoluje kapacita předmětu. Po potvrzení zápisu na PEO (viz další krok) může zrušit zápis předmětu nebo zapsat nový předmět pouze referentka PEO.

 3. Potvrzení zápisu předmětů referentkou PEO - (pouze v Dejvicích, nikoli na pobočce PEO na Karlově náměstí): student je povinen do 8 dnů od prvního vstupu do rozvrhu (tzn. zápisu do některé rozvrhové paralelky), nejpozději však do 14. 2. 2011 (do konce úředních hodin PEO, tj. do 15,00 hod.), se dostavit na PEO a nechat si zápis předmětů potvrdit referentkou PEO; tím pro něj končí možnost si sám měnit skladbu předmětů pomocí funkcí KOS. Při nedodržení této lhůty se studentovi automaticky zruší jeho osobní rozvrh. O této skutečnosti bude student informován automaticky vygenerovaným e-mailem; jeho případné nedoručení nemá pro zrušení rozvrhu odkladný účinek.

  Pro potvrzení zápisu je nezbytné splnit všechny následující podmínky:

  • součet kreditů zapsaných předmětů je alespoň 15, resp. 203
  • všechny povinné či povinně volitelné předměty zapsané v zimním semestru 2010/2011 na druhé zapsání byly absolvovány
  • pokud student ještě nemá úspěšně absolvované všechny povinné předměty ze svého studijního plánu, musí mít zapsán alespoň jeden z nich
  • součet kreditů předmětů, do jejichž rozvrhu je student zapsán, není větší než 40
  • u příslušných předmětů jsou splněny všechny prerekvizity a korekvizity.

  Výjimky může povolit proděkan v individuálním studijním plánu studenta.

  K potvrzení zápisu předmětů referentkou PEO se studenti dostaví osobně a pouze s řádně vyplněným indexem (v indexu i v KOSu musí být zapsané stejné předměty) a při splnění výše uvedených podmínek. Ve výjimečném případě (nemoc doložená potvrzením lékaře či referentce předem oznámený pobyt v zahraničí) může student požádat referentku PEO o potvrzení zápisu předmětů v KOSu e-mailem a pro potvrzení zápisu předmětů v indexu přijít v nejbližším možném termínu, dohodnutém s referentkou. Žádostem o potvrzení zápisu předmětů po telefonu či e-mailem z jiných než výše uvedených důvodů nebude vyhověno, a jsou proto bezpředmětné.


1 Studentům byly automaticky zapsány závazné předměty, které měli mít splněny v minulosti či jsou jim doporučeny pro příští semestr.

2 Vážený součet kreditů je součtem součinů (pro vyšší ročníky za poslední dva semestry, pro 1. ročníky za 1. semestr násobeno dvěma):
U předmětu se zakončením známkou ze zkoušky nebo klasifikovaný zápočtem:
<vážený zisk kreditů za předmět> = <kredity předmětu> * (4 - <číselný ekvivalent známky>)
U předmětu se zakončením zápočtem:
<vážený zisk kreditů za předmět> = <kredity předmětu> * 1;

ZnámkaČíselný ekvivalent známky
11.0
22.0
33.0
A1.0
B1.5
C2.0
D2.5
E3.0

3 Výjimku tvoří studenti, jimž do splnění jejich studijního plánu chybí absolvovat pouze ty předměty, jejichž celkový součet kreditů (bez započítání kreditů za předmět Bakalářská/Diplomová práce) je nižší než 20; tito studenti, aniž by žádali o individuální studijní plán:

 • zapíší si pouze všechny chybějící předměty vypsané v příslušném semestru, případně i další předměty dle své volby
 • pro postup do dalšího ročníku jim bude stanovena povinnost dosáhnout v akademickém roce 2010/2011 minimálně 2/3 ze součtu kreditů všech zapsaných předmětů v tomto akad. roce (do tohoto počtu se nezahrnou kredity za předmět Bakalářská/Diplomová práce).

V případě, že studenti potřebný počet kreditů nedosáhnou, bude jejich studium ukončeno pro nesplnění studijních povinností v souladu s čl. 7 zmíněného Předpisu FEL.

4 Studentům, kteří neabsolvovali některý z povinných či povinně volitelných předmětů na druhý zápis, bude studium ukončeno podle § 56, odst.1, pís. b zákona č. 111/1998 Sb. Studium bude rovněž ukončeno těm studentům, kterým zbývá alespoň jeden opravný termín, ale zkoušející již nemá v úmyslu studenta zkoušet resp. vedoucí katedry nesouhlasí se zkouškovým termínem v letním semestru (podle čl. 4, odst. 2 Předpisu pro provádění studijních programů na FEL).


3. Princip postupného otvírání přístupu k zápisu

Cílem postupného otvírání přístupu k zápisu je jednoznačná motivace k odpovědnému přístupu ke studiu.

Na základě průběžně získávaného váženého součtu kreditů2 bude od 16,00 hod. dne 17. 1. 2011 postupně automaticky otvírán přístup k zápisu pro studenty s největší hodnotou váženého součtu kreditů2. Automatické otvírání pro další skupiny studentů bude probíhat od následujícího dne až do do 28. 1. 2011 každý den v 6,00 hod. ráno, hodnota váženého součtu kreditů bude bezprostředně po své aktualizaci zveřejňována na webu FEL. V závislosti na technických možnostech KOSu bude všem studentům, kterým se otevře zápis do rozvrhu, zaslán e-mail s odpovídající zprávou.

Zpráva bude odeslána na adresu "studentovo_UN@fel.cvut.cz". Je třeba, aby student svou fakultní poštu pravidelně četl, případně aby si posílání zpráv z implicitní adresy přesměroval na jemu dostupnou aktuální adresu v souladu s čl.35 odst. 5 Předpisu pro provádění studijních programů na FEL.

Studenti jsou žádáni, aby v době od 17. 1. do 28. 1. 2011 (28. 1. pouze do 10,00 hodin dopoledne) nevstupovali do KOSu za účelem zápisu do rozvrhu dříve, než obdrží zprávu o tom, že zápis je jim umožněn. Pokud tato žádost nebude studenty respektována, nelze vyloučit přetížení KOSu.

Od 28. 1. 2011 od 10,00 hodin bude zápis umožněn všem dosud nezapsaným studentům, kteří splnili podmínky pro pokračování ve studiu (viz odstavec 2B výše).

4. Speciální zápisy

 • Předměty vyučované v angličtině (kód E, XE)
  Zápis předmětů provádí jen PEO ve druhém týdnu semestru podle pravidel pro studium v angličtině.
 • Zápis do hodin tělesné výchovy a na letní kurzy
  Zápis do hodin tělesné výchovy do letního semestru ak. r. 2010/2011 bude otevřen od 1. 2. 2011 na webových stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT. Na těchto stránkách studenti najdou další podrobné informace.
  Upozornění: student si zapisuje předmět do KOSu a indexu pod určeným kódem (viz elektronická Bílá kniha), ale do zvoleného sportu a konkrétní výukové hodiny TV se musí přihlásit na webových stránkách ÚTVS ČVUT.
  V případě zájmu o letní tělovýchovné kurzy postupuje student stejným způsobem. Zápis na konkrétní kurzy bude otevřen od 1. 3. 2011.

5. Úřední hodiny PEO v Dejvicích v období řádných zápisů

Od 17. 1. - 14. 2. 2011

pondělí9:00 - 11:3013:00 - 15:00*)
úterý-13:00 - 15:00*)
středa9:00 - 11:3013:30 - 15:30*)
čtvrtek-13:00 - 15:00*)
pátek9:00 - 11:30-

*) Upozornění: ve dnech pondělí, úterý a čtvrtek odpoledne mezi 14.00 a 15.00 hod. a ve středu od 14.30 - 15.30 hod. budou mít přednost studenti, kteří budou mít vše v pořádku a přijdou si na PEO pouze potvrdit zápis, nebudou tedy potřebovat nechat si referentkou zapsat žádné předměty, konzultovat svůj studijní plán či jiné záležitosti.

5. 1. 2011

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan