Pravidla žádostí o opravu údajů o publikacích a aktivitách ve V3S

  1. Každý, kdo nalezne v komponentě V3S záznam, který je podle něj chybný (dále jen "nálezce", má právo žádat jeho opravu. Před žádostí o opravu si prostuduje Často kladené dotazy.
  2. O opravu záznamu je nejprve žádán ten, kdo záznam pořídil nebo naposledy upravil (dále jen "vkladatel").
  3. Žádost o opravu nálezce zasílá elektronicky na adresu vkladatele dle UDB. Kopie této žádosti se zasílá fakultnímu referentovi komponenty V3S RNDr. Patriku Mottlovi na adresu mottlpat@fel.cvut.cz. V žádosti je třeba uvést, který záznam je považován za chybný a proč, přitom se vždy uvádí číslo záznamu přímo v záhlaví (Subjekt) e-mailu textem "Zadost o opravu zaznamu c. " následovaným číslem záznamu.
  4. Pokud vkladatel uzná žádost nálezce za oprávněnou, uvede záznam do stavu dle žádosti nálezce. Pokud ne, odpoví nálezci a uvede své argumenty.
  5. Pokud není v přiměřené lhůtě závada odstraněna nebo pokud nálezce a vkladatel nedospějí ve věci sporného záznamu ke shodě v přiměřené lhůtě, požádá nálezce nebo jeho vedoucí o opravu záznamu vedoucího pracoviště vkladatele.
  6. Pokud není v přiměřené lhůtě od žádosti dle bodu 5 závada odstraněna nebo pokud nálezce a vkladatel nedospějí ve věci sporného záznamu ke shodě v přiměřené lhůtě, požádá nálezce o opravu záznamu proděkana pro doktorské studium a výzkum. K žádosti přiloží kopie předchozí korespondence s vkladatelem a jeho vedoucím. Proděkan pro vědu pak rozhodne o tom, zda je stížnost oprávněná, své rozhodnutí včetně celého záznamu v V3S (včetně jména vkladatele) zveřejní na INFODEKu (intranetu FEL).
  7. Přiměřenou lhůtou dle bodů 5 a 6 se rozumí 15 dní. Začíná-li lhůta běžet mezi 25. květnem a 5. zářím, rozumí se přiměřenou lhůtou 31 dní.
  8. Fakultní metodik průběžně spolupracuje s proděkanem pro doktorské studium a výzkum. V případě potřeby může proděkan proces upravený body 3 až 5 přerušit a vyložit pravidla, výklad zveřejní na Často kladených dotazech.
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.