Směrnice děkana pro přijímací řízení v doktorském studijním programu

Nahrazeno novou směrnicí
 1. Tato směrnice upřesňuje Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na ČVUT FEL.
 2. Uchazeči, kteří chtějí studovat doktorský studijní program v českém jazyce, prokazují svoji znalost českého jazyka předložením dokladu o předchozím studiu v českém jazyce nebo úspěšným vykonáním zkoušky na katedře jazyků FEL. Znalost angličtiny na úrovni B2 prokazují jedním z těchto způsobů: absolvovaným zahraničním pobytem, absolvováním magisterského předmětu v angličtině, publikovaným článkem v angličtině, vykonanou státní zkouškou, zkouškou nebo testem na katedře jazyků FEL nebo testem FCE či TOEFL.
 3. Studenti, kteří chtějí studovat doktorský studijní program v anglickém jazyce, prokazují svoji jazykovou připravenost úspěšným vykonáním zkoušky na katedře jazyků FEL, nebo předložením dokladu (certifikátu) o úspěšném absolvování FCE, nebo absolvování TOEFL se ziskem alespoň 233 bodů, nebo předložením vysvědčení o státní jazykové zkoušce.
 4. Každý uchazeč o studium si vybere obor a rámcové téma předpokládané disertační práce ze seznamu témat disertací daného studijního oboru, zveřejněného odbornou katedrou na svých vývěskách a na www stránkách fakulty. Do přihlášky je nutné uvést téma i jméno školitele, který je vypsal.
 5. Nevratný poplatek činí 850 Kč; je třeba jej zaslat složenkou nebo poukázat na účet vedený u KB Praha 6, č. účtu: 19-5504540257/0100, IBAN CZ9401000000195504540257, variabilní symbol: 902, konstantní symbol: 0308 (bezhotovostní platba) nebo 0179 (hotovostní platba).
 6. Vyplněné a podepsané přihlášky do doktorského studia se všemi přílohami přijímá v úředních hodinách oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční styky vždy do 30. 4. (pro termín zahájení studia 1. září téhož kalendářního roku), resp. 31. 10. (pro termín zahájení studia 1. března následujícího kalendářního roku). Přihlášky je rovněž ve stejné lhůtě možno zaslat poštou na adresu České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, 160 00 Praha 6 - Dejvice.
 7. K vyplněné a podepsané přihlášce je nutno přiložit:
  • doklad o úhradě poplatku za náklady spojené s přijímacím řízením (viz níže),
  • stručný životopis,
  • kopie dokladů o vzdělání (vysvědčení a diplom z magisterského studia, pokud je má uchazeč již k dispozici; uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice nebo Slovenské republice, musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci svého diplomu),
  • seznam publikací,
  • maturitní vysvědčení, pokud jím dokládají znalost českého jazyka (viz odst. 2), nebo
  • potvrzení, jímž dokládají znalost anglického jazyka (viz odst. 3), nebo
  • prohlášení o tom, že si přejí znalost jazyka prokázat zkouškou na katedře jazyků.

V Praze 11. března 2019

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., v. r.
děkan

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová