Popis předmětu - B1M16EVE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M16EVE Ekonomika výroby energie
Role:PZ Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Beneš M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Beneš M. Kreditů:5
Cvičící:Beneš M. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Anotace:

Studenti jsou seznámeni s přehlem typů zdrojů pro výrobu elektřiny a tepla a jejich technicko-ekonomickými základními charakteristikami.

Obsah:

Zdroje energie, energetické procesy, obecné energetické zařízení, jeho energetická bilance a charakteristiky. Přehled technologií (klasických i nekonvenčních) výroby energie - elektřina, pára, horká voda, tuhá, tekutá a plynná paliva. Energetické výrobny vč. druhů a jejich hlavních částí, základní provozní charakteristiky a výpočty THÚ, provozní a technickoekonomické vlastnosti, provoz, řízení. Ekologické důsledky provozu energetických výroben a opatření pro jejich minimalizaci.

Osnovy přednášek:

1. Obecné energetické zařízení, bilance, energetické charakteristiky
2. Energetická paliva tuhá, klasifikace, technicko-ekonomické vlastnosti
3. Paliva kapalná a plynná, klasifikace, technicko-ekonomické vlastnosti
4. Výrobny elektrické energie a tepla, klasifikace, tech. a ekon. charakteristiky
5. Technologické procesy v tepelných elektrárnách
6. Spalovací procesy, hmotnostní a energetická bilance
7. Hmotnostní a energetická bilance kotelny a strojovny
8. Elektrárny s plynovými turbinami a paroplynovými cykly, tech a ek. charakteristiky
9. Jaderné elektrárny, klasifikace a tech. a ek. porovnání jednotlivých druh
10. Biomasa, užití jako paliva, charakteristika zdroj
11. Využívání slunečního záření pro výrobu energie
12. Vodní elektrárny, provozní vlastnosti, energ. charakteristiky
13. Větrné elektrárny, klasifikace, charakteristiky
14. Prezentace semestrální práce

Osnovy cvičení:

1. Ověření zájkladních znalostí o strojních energetických zařízeních (vstupní test)
2. Výpočty THU energetických procesů (účinnosr, měrná spotřeba, měrné ztráty)
3. Přepočty jakostních charakteristik tuhých energetických paliv
4. Přepočty jakostních charakteristik kapalných a plynných paliv
5. Příklady výpočtů charakteristik spalovacích procesů (spalovací trojúhelníky)
6. Stanovení účinosti parního kotle přímou a nepřímou metodou
7. Výpočet hmotnostní a energetické bilance parní výrobny
8. Výpočet potřeby a spotřeby vody tepelné elektrárny - test
9. Výpočet ukazatelů kondenzace (vzduch, porovnávací diagram aj.)
10. Výpočet paroplynového cyklu (hmotnostní a energetická bilance)
11. Určení dělicího faktoru a propočtů obohacovacích cyklů jaderného paliva
12. Výpočet spotřeby jaderného paliva
13. Příklady technicko-provozních výpočtů ve vodní elektrárně
14. Závěrečný test

Literatura:

Ibler, Z. a kol., Technický průvodce energetika, 2002, BEN - technická literatura, Praha. Ibler, Z. a kol., Energetika v příkladech, 2003, BEN - technická literatura, Praha. Kadrnožka, J.: Tepelné elektrárny a teplárny. SNTL, Praha 1984 Balák, R.: Nové zdroje energie. SNTL, Praha 1989

Požadavky:

Nejsou žádné prerekvizity.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM4_2018 Management energetiky a elektrotechniky PZ 2


Stránka vytvořena 31.3.2023 17:50:04, semestry: Z/2024-5, Z,L/2022-3, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)