Popis předmětu - BE1M16STA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE1M16STA Statistical methods in economics
Role:PV Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:EN
Garanti:Tašpulatov Š. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Tašpulatov Š. Kreditů:5
Cvičící:Tašpulatov Š. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE1M16STA

Anotace:

Základy statistického zpracování dat. Třídení údajů a rozdělení četností. Popisné charakteristiky jednorozměrných rozdělení. Míry polohy, variability, šikmosti a špičatosti. Bodové a intervalové odhady parametrů základního souboru. Testování statistickych hypotéz. Indexy sčitatelné a nesčitatelné extenzitní veličiny. Regrese a korelace. Základní popis časových řad. Vyrovnání časových řad. Extrapolace časových řad.

Osnovy přednášek:

1. Základní statistické pojmy. Rozdělení četností. Prezentace dat
2. Popisná statistika. Míry polohy. Průměry. Momenty.
3. Statistická indukce, vybraná teoretická rozdělení. Centrální limitní věta
4. Bodové a intervalové odhady základního souboru pro průměr, relativní četnost a rozptyl
5. Testování statistických hypotéz.
6. ANOVA. Jedno-faktorová, dvou- a více faktorová
7. Měření intenzity závislosti. Kovariance a korelační koeficient.
8. Párová regrese. Vyrovnání analytickými funkcemi. Interpretace odhadů v jednotlivých modelech. Metoda nejmenších čtverců. Transformace do průměrů. Testování významností odhadů a celého modelu. Jednostranné a dvoustranné testy. Druhy chyb
9. Vícenásobná regrese.
10. Binární vysvětlující proměnné.
11. Lineární pravděpodobnostní model. Probit a logit.
12. Časové řady. Sezonní složka, trend a náhodná složka.
13. Časové řady. Autokorelace a heteroskedasticita.
14. Shrnutí, rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Basic Concepts. Statistical series. Assortment. Distributions of frequencies.
2. One-dimensional descriptive characteristics. Measures of central tendency.
3. One-dimensional descriptive characteristics. Measures of variables, coefficient of skewness, coefficient of excess.
4. Points estimates of basic characteristics.
5. Interval estimates of basic characteristics
6. Hypothesis testing of basic characteristics.
7. Individual indexs number. Aggregative indexs.
8. Variable-structure indexs. Multi - factors indexs.
9. Correlation and regression, basic Concepts.
10. Measurement of dependence intensity.
11. Multiply regression and correlation. Basic concepts.
12. Time series, concepts, qualities. Chronological average .
13. Time series - trends and extrapolation.
14. Collective consultation.

Literatura:

Šedivá, Marek, Ťoupal, Wagnerová. Pravděpodobnost a statistika pro FEL. 2011 Miloslav Kaňok. Statistické metody v řízení. ČVUT. 2005 Van Matre, Gilbreath. Statistics for Business and Economics. 1983 Anderson, Sweeney, Williams. Statistics for Business and Economics. 2011 Jeffrey M. Wooldridge. Introductory Econometrics: A Modern Approach. 2002

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEEM4_2018 Management of Power Engineering and Electrotechnics PV 2,3


Stránka vytvořena 15.7.2024 17:50:47, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)