Popis předmětu - BE1M16FIU

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE1M16FIU Financial Accouting
Role:PZ Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:EN
Garanti:Vašíček J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Černohous J. Kreditů:5
Cvičící:Černohous J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE1M16FIU

Anotace:

Student je seznámen s principy účetnictví firem, založenými na mezinárodních i českých účetních standardech. Probírají se metody oceňování majetku a závazků v účetnictví, sestavení účetních výkazů firmy (rozvaha, výsledovka, cash flow) a následně metody jejich analýzy s cílem porozumět hospodaření firmy.

Osnovy přednášek:

1. Význam účetnictví, regulace účetnictví v ČR a v zahraničí, IFRS
2. Účetní zásady a metodické prvky účetnictví.
3. Účtování o dlouhodobém majetku, oceňování aktiv, reálná cena.
4. Náklady a výnosy, přechodné účty, leasing
5. Kapitálové a finanční účty, rezervy.
6. Účetní závěrka, rozvaha a její sestavení.
7. Výsledovka, její sestavení a rozbor.
8. Cash flow - přímý a nepřímý výpočet, volný cash flow.
9. Daňová soustava a účetnictví, odložená daň.
10. Finanční analýza firmy, metody a cíle.
11. Regulace cen, metody.
12. Opce a jiné deriváty, jejich oceňování.
13. Konsolidace účetní uzávěrky, přeměny firem, audit.
14. Shrnutí, rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Obsah a cíle předmětu, význam účetnictví, právní formy podnikání a vazba na účetnictví.
2. Rozvaha a její rozložení do účtů. Náklady a výnosy v podvojném účetnictví, příklady hospodářských operací.
3. Účtování hmotného a nehmotného majetku, zásoby.
4. Příklady účtování časově rozlišených položek (rezervy, leasing), přechodné účty.
5. Leasing, příklady účtování finančních operací.
6. Příklady sestavení rozvahy a výsledovky a jejich rozbor. Test
7. Sestavení a rozbor výkazu peněžních toků firmy.
8. Účetní uzávěrka a výroční zpráva, daň splatná a odložená.
9. Finanční analýza firmy, finanční páka.
10. Finanční analýza firmy, benchmarking.
11. Konsolidace - příklad.
12. Test.
13. Rezerva, zápočet.

Literatura:

D. Kovanicová: Finanční účetnictví - světový koncept, Polygon, Praha, 2005, ISBN 80-7273-129-7
D. Dvořáková a kol.: Finanční účetnictví podle IFRS, Computer Press, Praha, 2011, ISBN 978-80-251-3652-2
R. Mládek: Světové účetnictví GAAP a IFRS, Linde, Praha, 2005, ISBN 80-7201-519-2
Mezinárodní účetní standardy IFRS, dostupné z www.kacr.cz Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Donald E. Kieso, Financial Accounting, IFRS Edition: 2nd, Wiley, 2012

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEEM4_2018 Management of Power Engineering and Electrotechnics PZ 1


Stránka vytvořena 16.7.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)