Základní informace o studiu v bakalářských programech

Stručná informace o organizaci studia na FEL

Základním studijním předpisem je Studijní a zkušební řád pro studenty Českého vysokého učení technického v Praze (SZŘ).

Studium probíhá podle studijního plánu určeného příslušným studijním programem. Studijní plán předepisuje skladbu povinných či povinně volitelných předmětů programu, předmětů oboru/specializace, dalších skupin předmětů a předmětů volitelných. Studijní plán obsahuje rovněž ohodnocení předmětů kredity1 a dále minimální počty kreditů, které musí student v různých skupinách předmětů získat. Po společném prvním ročníku se studijní plán některých programů dělí na obory/specializace. Studenti si volí případný obor/specializaci v průběhu letního semestru 1. ročníku. Překročí-li počet zájemců o určitý obor/specializaci kapacitu oboru/specializace, přihlíží se ke studijním výsledkům v 1. semestru.

Před každým dalším semestrem si student zapisuje předměty2 nejprve v rámci předběžných zápisů (cílem předběžných zápisů je zjištění zájmu o předměty) a následně při řádných zápisech, kdy si svůj zápis sám uzavírá prostřednictvím informačního systému Komponenta Studium (KOS). V průběhu výuky navštěvuje přednášky (účast není povinná, ale doporučená) a cvičení (účast je povinná, požadavky stanoví příslušný vyučující (viz SZŘ, čl. 7 odst. 5). Student získá kredity úspěšným ukončením každého předmětu příslušným způsobem.

Pro ukončení každého předmětu je třeba získat zápočet do konce zkouškového období příslušného semestru; u některých předmětů je zápočet klasifikovaný. Většina předmětů vyžaduje ještě pro ukončení předmětu složení zkoušky. Zkoušky se skládají v termínech vypsaných ve zkouškovém období příslušného semestru, případně v posledních dvou týdnech jeho výukové části (tzv. předtermíny).
Student může zkoušku konat v jednom řádném a jednom opravném termínu; případný druhý opravný termín lze za celé bakalářské studium využít nejvýše šestkrát. Další opravné termíny jsou nepřípustné. Předměty, které student úspěšně neukončil, si může zapsat podruhé; každý předmět si však může student zapsat nejvýše dvakrát. Pokud ani při druhém zapsání povinného nebo povinně volitelného předmětu (netýká se volitelných předmětů) student zkoušku úspěšně nesložil, studium se ukončuje pro nesplnění studijních povinností (viz SZŘ, čl. 9 a 10).

Za první semestr prvního roku studia je třeba získat minimálně 15 kreditů a za celý první rok studia minimálně 30 kreditů (pozor: na studenty, jimž byly uznány zkoušky z předchozího studia, i když byli rozvrhově zařazeni do vyššího ročníku, se v prvním semestru jejich současného studia na FEL nahlíží jako na studenty prvního semestru prvního ročníku studia libovolného programu - povinnost získat alespoň 15 kreditů platí i pro ně (do tohoto počtu se kredity za uznané předměty nezapočítávají!).

Za každý další rok je pak nutné získat minimálně 40 kreditů. Celkově je třeba v bakalářském programu získat 180 kreditů (včetně kreditů za bakalářskou práci) ve skladbě určené studijním plánem. Studium se ukončuje3 bakalářskou státní závěrečnou zkouškou.

Standardní doba studia v bakalářském studijním programu jsou 3 roky, maximální doba studia, během níž je třeba studium ukončit, je 6 let (včetně absolvování bakalářské státní závěrečné zkoušky). Za pátý a šestý rok studia student platí poplatky stanovené rektorem ČVUT.

Bakalářské studijní programy

Výuka jazyků

Tělesná výchova (TV)

Výuka bezpečnostních předmětů

Přístup k fakultní počítačové síti

Podmínky individuálního studijního plánu a postupu do vyššího ročníku

Zdravotní pojištění studentů VŠ


1 Kreditní systém je kompatibilní s evropským ECTS systémem. V tomto systému není striktně stanoveno, kdy je třeba který předmět v průběhu studia zapsat, ale je zásadní získání předepsaného počtu kreditů, a to jak ve skupinách předmětů, tak v celkové sumě. U některých předmětů jsou určeny i tzv. prerekvizity; povinné je splnění prerekvizit u předmětů, u nichž jsou předepsány, dříve než si student předmět s prerekvizitou zapíše. V této souvislosti se vyplatí dodržovat doporučený průchod studiem v rámci každého studijního programu, který respektuje nejen standardní délku studia programu, ale i časové a obsahové návaznosti předmětů, a tedy i prerekvizity.

2 Studijní předměty v daném programu se dělí na povinné předměty programu (označují se písmenem P), povinné předměty oboru či specializace (PO či PZ), povinně volitelné předměty (PV) a volitelné předměty (V). Kromě skupiny předmětů deklarovaných přímo jako volitelné jsou pro studenta volitelnými předměty všechny předměty bakalářských programů na FEL, které nemá ve svém studijním plánu (tyto předměty pak budou ve studentově studijním plánu bez role). Do této skupiny předmětů jsou dále zahrnuty i předměty ekonomicko-manažerské a humanitní, jazyky a tělesná výchova.

3 Úspěšné ukončení studia je dáno dosažením 180 kreditů v předepsané skladbě předmětů a vykonáním bakalářské státní závěrečné zkoušky, která sestává z obhajoby bakalářské práce a zkoušky z teoretických základů a odborné problematiky programu. Pro zkoušku z teoretických základů a odborné problematiky byly vypracovány tematické okruhy. Teoretické základy a část odborných otázek jsou společné pro všechny obory programu, oborově zaměřené tematické okruhy se pro jednotlivé obory/specializace liší.


Procesní portál Procesní diagramy