Informace k vyměřování poplatků za studium v bakalářských a magisterských programech na FEL

Následující informace se týkají poplatků za překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok, tzv. poplatků za delší studium (dále jen „poplatky“).

Dosažení věku 26 let s vyměřováním poplatků za delší studium nijak nesouvisí (od tohoto věku je student povinen hradit si sám zdravotní pojištění); povinnost hradit poplatek za delší studium má student jakéhokoliv věku pouze v případě, že překročí standardní dobu svého studia o více než jeden rok (podrobnosti viz níže).

 • Délka standardní doby studia v programech vyučovaných na FEL ČVUT závisí na typu programu:
  • bakalářské programy: tři roky
  • magisterské programy: dva roky.
 • Standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském či magisterském studiu je bezplatná (v bakalářském studiu jsou tedy bezplatné čtyři roky, v magisterském pak tři roky studia). Do této doby se však započtou též doby všech případných předchozích studií ve všech bakalářských či magisterských studijních programech v České republice ukončených jinak než úspěšně (tzn. zanecháním studia či z důvodu nesplnění studijních povinností), a to za podmínky, že po neúspěšném ukončení jednoho či více studií nebylo následně úspěšně ukončeno studium téhož typu.
 • Doba souběžného studia ve více programech se započítává pouze jednou.
 • Informace o době všech studií každého studenta na všech vysokých školách v ČR se shromažďují v celostátní matrice studentů. Doba studia se počítá po dnech, nikoli po semestrech.
 • Poplatky za delší studium jsou vyměřovány za tzv. vyměřovací období, jež je šestiměsíční.
 • Každý student vidí v studijním informačním systému KOS (záložka „Ostatní“) datum, od kdy mu bude poplatek případně vyměřen, a všechny své případné výměry poplatků.
 • Jestliže student odstuduje alespoň jeden den z vyměřovacího období, tedy pokud nepřeruší či neukončí aktuální studium před prvním dnem vyměřovacího období, má povinnost uhradit poplatek v plné výši, nerozhodne-li rektor v rámci odvolacího řízení jinak (datum splatnosti poplatku nemá v této souvislosti žádný vliv).
 • Případné odvolání proti vyměření poplatku včetně všech příloh je třeba doručit do 30 dnů ode dne převzetí výměru příslušné studijní referentce. Odvolání lze vyplnit prostřednictvím KOSu; v tomto případě je nezbytné je následně vytisknout, podepsat a spolu s přílohami do pěti dnů doručit na studijní oddělení.
 • Student je poplatek povinen uhradit v plné výši do uvedeného data splatnosti, pokud nebylo kladně vyřízeno jeho odvolání proti vyměření poplatku ve smyslu rozložení do více splátek, odkladu platby, snížení částky či úplného prominutí poplatku.
 • Povinnost uhradit poplatek se tedy nebude týkat pouze těch studentů, kteří před prvním dnem nového vyměřovacího období buď své studium přeruší či ukončí (úspěšně či neúspěšně), případně jim je poplatek v rámci odvolacího řízení prominut. Ukončení studia po prvním dnu vyměřovacího období nezpůsobí zneplatnění výměru, poplatek je v tomto případě  třeba uhradit (není-li prominut)!
 • Všichni studenti, jejichž termín státní závěrečné zkoušky spadá do vyměřovacího období, jsou povinni poplatek uhradit v plné výši, nerozhodne-li rektor v rámci odvolacího řízení jinak (zejména v těchto případech doporučujeme včas, tedy do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výměru, se proti vyměření poplatku odvolat).

Příklad 1:
jedno bakalářské studium ukončeno neúspěšně 31. 5. 2017 a druhé bakalářské studium téhož studenta ukončeno úspěšně 1. 6. 2017. První  neúspěšné studium se do následného bakalářského ani magisterského studia nezapočítá.

Příklad 2:
jedno bakalářské studium ukončeno neúspěšně 1. 6. 2017 a druhé bakalářské studium téhož studenta ukončeno úspěšně 31. 5. 2017. První neúspěšné studium se do následného bakalářského i magisterského studia započítá celé.

Z výše uvedeného vyplývá, že úspěšně ukončené studium „odmazává“ všechna předchozí neúspěšná studia téhož typu, ukončená před datem ukončení úspěšného studia. Avšak pozor: neúspěšné bakalářské studium může být započítáno do následného nejen bakalářského, ale i magisterského studia.

 • Studentům, kteří nesplní podmínky pro postup do dalšího semestru či ročníku a uvažují o dalším vysokoškolském studiu, doporučujeme, aby sami co nejdříve požádali o ukončení svého aktuálního neúspěšného studia a nečekali až na doručení rozhodnutí o jeho ukončení. Tím si výrazně zkrátí celkovou dobu studia evidovanou v celostátní matrice studentů a platit za tzv. delší studium začnou případně později.

Bližší informace najdete zde:

Ing. Helena Šislerová, vedoucí Studijního oddělení

Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10. 2017.

 


Procesní portál Procesní diagramy