Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce v zimním termínu akademického roku 2023/2024

Vyhláška děkana č. 12/2023

Č.j.: 265/13922/2023/Ši

K státním závěrečným zkouškám (SZZ) se mohou přihlásit pouze studenti, kteří

  • mají na zimní semestr akad. roku 2023/2024 zapsán předmět Bakalářská/Diplomová práce,
  • nebo již z tohoto předmětu obdrželi v některém z minulých semestrů zápočet,
  • případně jim byl povolen náhradní termín odevzdání bakalářské/diplomové práce ("odklad odevzdání BP/DP").

Studenty, jimž byl již určen konkrétní termín pro opakování SZZ či náhradní termín konání SZZ, přihlásí jejich studijní referentka.

Studenti, jejichž studium je aktuálně přerušeno, požádají o přihlášení k SZZ e-mailem svou studijní referentku.

Ke státní závěrečné zkoušce se student přihlašuje pouze prostřednictvím KOSu, a to nejpozději do 30. listopadu 2023 - po tomto datu již přihlášení nebude možné (papírová přihláška se nepodává).

Ke státní závěrečné zkoušce budou moci jít pouze ti studenti, jimž děkan v souladu se směrnicí určí termín SZZ; tzn. ti studenti, kteří současně:

  1. v termínu se přihlásí ke státní zkoušce prostřednictvím KOSu (podrobnosti viz výše)
  2. do tří pracovních dnů před prvním dnem příslušného termínu státnic splní svůj studijní plán, tedy nejpozději
    • do 31. ledna 2024 včetně v případě bakalářského studia
    • do 24. ledna 2024 včetně v případě magisterského studia

Teprve splněním studijního plánu nabývá přihlášení k SZZ platnosti (tzn. pokud student studijní plán nesplní, nemusí o zneplatnění přihlášky žádat).

Další podrobnosti ke státním závěrečným zkouškám upraví příslušná vyhláška, jež bude vyvěšena v průběhu ledna 2024.

Detaily k průběhu státních zkoušek upravuje Směrnice děkana pro závěrečné práce a bakalářské a magisterské státní zkoušky.

Praha 6. 11. 2023

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., v. r., proděkanka
prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan