Informace k zápisu do 1. ročníku prezenční i kombinované formy magisterských programů

Vyhláška proděkana pro pedagogiku FEL č. 8/2016

Č.j.: 449/13922/š/16

Výuka bude zahájena dne 3. října 2016.

Základní informace o studiu v magisterských programech na FEL ČVUT

Termíny zápisu do studia

Zápis do 1. ročníku prezenční i kombinované formy magisterských programů se koná dne 1. července 2016 (řádný termín).

Konkrétní časy a místnosti zápisu do příslušného programu jsou uvedeny v následující tabulce:

Elektrotechnika, energetika a management: v 9,00 hodin, posluchárna T2:D3-309
Elektronika a komunikace: v 9,00 hodin, posluchárna T2:C3-337
Kybernetika a robotika: v 9,00 hodin, posluchárna T2:C3-340
Otevřená informatika: v 9,00 hodin, posluchárna T2:D3-209
Inteligentní budovy: ve 14,00 hodin, posluchárna T2:C3-340
Biomedicínské inženýrství a informatika: ve 14,00 hodin, posluchárna T2:C3-337

Náhradní termín zápisu do magisterských programů je 20. září 2016 v 9:00 hodin v posluchárně č. 309. Náhradního termínu zápisu se mohou zúčastnit pouze uchazeči, kteří si sami prostřednictvím elektronické přihlášky termín zápisu změní na 20. 9. 2016 (čímž se zároveň omluví z řádného termínu zápisů).

Podmínky pro zápis do studia

Uchazeči musejí nejpozději v den svého zápisu do studia předložit:

K zápisu je nezbytné přinést občanský průkaz (případně cestovní pas) a psací potřeby.

Studenti, kteří se zapisují po neúspěšném ukončení svého předchozího magisterského studia na FEL ČVUT, musejí mít toto předchozí studium řádně ukončeno.

Zápis předmětů a tvorba rozvrhu

(týká se pouze studentů v prezenční formě studia; studenti kombinované formy budou mít rozvrh jednotný a všechny předměty jim budou zapsány hromadně)

Povinné předměty vám budou do KOSu vloženy hromadně. Případné další předměty dle své volby si budete do KOSu sami moci zadat kdykoli po termínu svého zápisu (tj. od 2. července) až do 30. září 2016 do 11,30 hodin..

Zápis si schválíte sami prostřednictvím KOSu kdykoli po prvním vstupu do rozvrhu, návštěva SO nebude tedy nezbytná), a to 30. 9. 2016 do 11,30 hodin včetně (odpadá tedy dřívější povinnost jeho schválení do osmi dnů). Schválení zápisu důrazně doporučujeme až v okamžiku, kdy budete mít vyjasněnou skladbu zapisovaných předmětů včetně jejich rozvrhu - po schválení zápisu může zapisovat/rušit předměty již jen referentka SO. Rozvrh si však i nadále budete moci upravovat či tvořit sami až do 14. 10. 2016.

V případě problémů se schválením zápisu kontaktujte svou studijní referentku.

Tělesná výchova na ČVUT

Zápis předmětu "Tělesná výchova" není povinný. Pokud máte zájem zapsat se do některého ze sportů nabízených Ústavem tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) ČVUT, zapište si od 19. do 29. září 2016 do KOSu jeden z následujících dvou předmětů (současný zápis obou není povolen):

  • A003TV (za dva kredity), v rámci skupiny Humanitních předmětů
  • 03TV (za jeden kredit), jako volitelný předmět
  • TVKZV (za 0 kreditů) - zimní kurz

Úspěšný zápis do rozvrhu zvoleného sportu je možný až následující den po zapsání předmětu "Tělesná výchova" do informačního systému KOS. Pozor: zvolený sport se nezobrazí ve Vašem rozvrhu. Zápočet za předmět "Tělesná výchova" získáte účastí na rozvrhovaných hodinách některého z vybraných sportů.

Při výběru konkrétního sportu je třeba postupovat podle pokynů uvedených na stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu.

Přístup k počítačové síti FEL ČVUT

Administrativa týkající se studia je významnou měrou vedena s využitím informačního systému ČVUT Komponenta studium (KOS). Po zápisu do studia se každý student stane jeho uživatelem.

Pokud jste ještě nestudoval/a na ČVUT, bude vaším inicializačním heslem heslo uvedené v rozhodnutí o vašem přijetí ke studiu. Máte-li kladné rozhodnutí pro několik programů, můžete použít kterékoliv heslo z těchto rozhodnutí bez ohledu na to, pro který program jste se nakonec rozhodli. Podrobné informace naleznete na http://intranet.cvut.cz/informace-pro-studenty/is/ssu/prvni-heslo.

V případě problému kontaktujte pracovníky Střediska výpočetní techniky a informatiky v místnosti č. 118 (Technická 2, 1. patro bloku A3).

Z počítačové sítě FEL ČVUT můžete:

  • prohlížet svůj osobní rozvrh na stránkách fakulty
  • používat funkce Informačního systému ČVUT (Komponenta studium - KOS)
  • používat elektronickou poštu. Každému studentovi (v prezenční i kombinované formě) bude zřízena adresa elektronické pošty v doméně fel.cvut.cz; povinností všech studentů je sledovat zprávy zasílané na tuto úředně stanovenou adresu a v rámci ČVUT komunikovat výhradně z této adresy.

Při používání počítačové sítě je každý student povinen se řídit Příkazem rektora č. 8/1999.

Průkaz studenta

Každý student, který dosud nestudoval na ČVUT, si musí pořídit průkaz (kartu) studenta ČVUT. Vydává Výpočetní a informační centrum ČVUT, Vydavatelství průkazů, Bechyňova 3, Praha 6. S ohledem na možné fronty doporučujeme se přes internet objednat. Bez tohoto průkazu není možný vstup do zařízení ČVUT, účast na výuce apod.

Vložení čísla účtu a kontaktní adresy do KOSu

Všichni studenti (tedy i ti, kteří v předchozím bakalářském studiu studovali na FEL) si sami zadají do KOSu číslo svého bankovního účtu vedeného u banky se sídlem v České republice (pokud účet vlastní) a případně rovněž svou kontaktní adresu, je-li jiná než adresa trvalého bydliště (při shodě nezadávat). Zadání údajů musí případně proběhnout nejpozději do 31. 10. 2016. Podrobnosti viz Vyhláška Studijního odd. FEL č. 12/2011.

Ubytování na koleji

Je výhradně v kompetenci Správy účelových zařízení ČVUT, Vaníčkova 7, Praha 6.

31. 5. 2016

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan