Výsledky rozdělení do oborů studentů prezenční formy v 1. ročníku bakalářských programů

Vyhláška Studijního odd. FEL č. 4/2014

Č.j.: 581/13922/2014/Ši

Studenti 1. ročníku prezenční formy bakalářských programů, kteří ke dni 28. 3. 2014 vyplnili v KOSu svůj zájem o obor, byli automaticky rozděleni do jednotlivých oborů. Při převisu zájmu o obor byli studenti rozřazeni podle pravidel zveřejněných ve vyhlášce k rozřazování do oborů. Každý student má možnost se informovat o svém výsledném zařazení na obor pomocí webového rozhraní KOSu, funkce Ostatní/Osobní údaje.

Studenti, kteří mají jakékoli dotazy k svému zařazení či se domnívají, že jejich volba nebyla respektována a respektována být měla, nechť se okamžitě obrátí e-mailem na vedoucí studijního oddělení (sislehel@fel.cvut.cz), v kopii na proděkana (prodekan.bak@fel.cvut.cz). Pro studenty kombinovaného studia vyjde speciální vyhláška.

Upozornění: Připravovaná vyhláška o předběžném zápisu předmětů pro zimní semestr akad. r. 2014/2015 se bude týkat i studentů 1. ročníků.

V Praze 27. 3. 2014

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan