Pokyny pro studenty nastupující do 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia v akademickém roce 2011/2012

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 10/2011

Č.j.: 609/13922/š/11


Výuka bude zahájena dne 19. září 2011.

Informace k zápisu do studia

Zápis do studia proběhne dne 1. července 2011 od 8,30 hodin v budově FEL (Technická 2, Praha 6) v posluchárně uvedené v dopisu děkana.

Vyplnění indexu pro 1. semestr studia (zimní semestr)

Index (výkaz o studiu) obdržíte a budete si vyplňovat při zápisu do studia. Doporučujeme přinést si k zápisu seznam předmětů 1. semestru příslušného studijního programu (viz níže), případně seznam dalších předmětů vašeho programu, které si chcete zapsat navíc pro zimní semestr ak. r. 2011/2012; všechny tyto předměty si do indexu zapíšete v den svého zápisu do studia. Pokud byste se rozhodli zapsat si ještě nějaký další předmět později, nejpozději však do 15.9.2011, musíte si jej připsat jak do indexu, tak do informačního systému a dodatečný zápis předmětu si přijít potvrdit na Pedagogické oddělení ke své studijní referentce (rovněž do 15.9.2011). Seznamy předmětů najdete na příslušných webových stránkách:

Do informačního systému (Komponenta Studium, tzv. KOS) vám budou předměty 1. semestru studia zapsány hromadně. Studenti programů "Kybernetika a robotika" si budou sami zapisovat navíc některý vybraný předmět ze skupiny Humanitní předměty, a studenti programu "Otevřená informatika" si budou sami zapisovat navíc některý vybraný předmět ze skupiny Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty. Všechny předměty, které si budete případně zapisovat navíc, si musíte do informačního systému KOS - KOS zapsat sami, a to až ve dnech 12. - 15. 9. 2011. Při vstupu do KOSu se musíte prokázat uživatelským jménem a heslem.

Rozvrh studenta

V 1. semestru studia budete mít hromadně vytvořený rozvrh pro všechny automaticky zapsané předměty 1. semestru studia, nikoli však pro předměty, které si případně budete zapisovat navíc; pro tyto předměty si musíte rozvrh vytvořit sami, a to pomocí KOSu. Hromadně vytvořený rozvrh nebude možné měnit.

Rozvrh vám bude k dispozici v týdnu od 12. září 2011. Můžete si jej prohlédnout na WWW stránkách FEL (vstupní bod je https://udb.feld.cvut.cz/). Stránka s vaším rozvrhem má chráněný přístup. Z domény FELD a FELK máte přístup automaticky otevřený; budete-li ale chtít vstoupit na tuto stránku odjinud (například z domova), budete se muset přihlásit. Informace o tom, jak získat autentikační údaje, je popsána níže v odstavci Přístup k počítačové síti FEL ČVUT a uvedena na stránce ČVUT (vstupní bod je http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/is/ssu/prvni-heslo).

Evidenční list

Vyplníte čitelně u zápisu. Adresa trvalého bydliště musí odpovídat adrese v občanském průkazu, v případě cizinců v cestovním pasu. Cizí státní příslušníci vyplní rovněž svou aktuální kontaktní adresu na území ČR. Je-li kontaktní adresa odlišná od adresy trvalého bydliště, doporučujeme její sdělení i občanům ČR.

Zadání čísla bankovního účtu a kontaktní adresy do KOSu

Číslo bankovního účtu vedeného u banky se sídlem v České republice i případnou kontaktní adresu, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště, zadá každý student sám do KOSu bezprostředně poté, co do něj získá přístup, nejpozději však do 31. 10. 2011. Podrobnosti viz Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 13/2008

Přístup k počítačové síti FEL ČVUT

Administrativa týkající se vašeho studia je významnou měrou vedena s využitím informačního systému ČVUT. Po zápisu do studia se stanete jeho uživatelem. V případě, že jste ještě nestudoval/a na ČVUT, bude Vaším inicializačním heslem heslo uvedené v rozhodnutí o Vašem přijetí ke studiu. Máte-li kladné rozhodnutí pro několik programů FEL, můžete použít kterékoliv heslo z uvedených na těchto rozhodnutích bez ohledu na to, pro který program jste se nakonec rozhodli. Podrobné informace naleznete na http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/is/ssu/prvni-heslo.
V případě problému kontaktujte službu v učebně č. 404.

Z počítačové sítě FEL ČVUT můžete:

 • prohlížet svůj osobní rozvrh na stránkách fakulty
 • používat funkce Informačního systému ČVUT (Komponenta studium - KOS)
 • používat konto elektronické pošty.

Při používání počítačové sítě je každý student povinen se řídit Příkazem rektora č. 8/1999.

Tělesná výchova na ČVUT

Předmět "Tělesná výchova" (kód A0B03TV1) vám bude zapsán do KOSu hromadně spolu s ostatními předměty, v den zápisu si jej zapíšete i do indexu.

Zápočet za předmět "Tělesná výchova" získáte účastí na rozvrhovaných hodinách některého ze sportů, které Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) ČVUT nabízí. Úspěšný zápis do rozvrhu zvoleného sportu (postup viz níže) je možný až následující den po zapsání předmětu TV do informačního systému.

Při výběru konkrétního sportu je poté třeba postupovat následujícím způsobem:

 • vstoupit na stránky ÚTVS
 • kliknout na záložku VÝUKA
 • pod nabídkou 1. ročník jsou nabízené sporty podle jednotlivých fakult
 • přihlásit se pod nabídkou přihlášení
 • vyplnit jméno a heslo dle návodu
 • vybrat požadovaný sport a v konkrétním cvičení kliknout na "zapsat"
 • zvolená hodina TV se zobrazí v horní části stránky
 • volbu lze smazat a zápis opakovat
 • v určený čas přijít na zapsanou hodinu
 • podrobnější informace obdržíte při zápisu.

Průkaz studenta

Každý student si musí pořídit průkaz (kartu) studenta ČVUT. Vydává Výpočetní a informační centrum ČVUT, Vydavatelství průkazů, Bechyňova 3, Praha 6, a to nejdříve od 11. 7. 2011. S ohledem na možné fronty doporučujeme se přes internet objednat. Bez tohoto průkazu není možný vstup do zařízení ČVUT, účast na výuce apod.

Imatrikulace

Dne 6. října 2011 (čtvrtek) se koná imatrikulace studentů 1. ročníku. Účast je povinná, požadován je společenský oděv. Místem konání je Betlémská kaple (Betlémské nám., Praha 1). Časové rozvržení imatrikulace bude zveřejněno na webu FEL. Studenti budou omluveni z výuky.

Kde najdete důležité informace

Ubytování na koleji

Je výhradně v kompetenci Správy účelových zařízení ČVUT, Vaníčkova 7, Praha 6.


Stručná informace o organizaci studia na FEL

Základními studijními předpisy jsou Studijní a zkušební řád pro studenty Českého vysokého učení technického v PrazePředpis pro provádění studijních programů na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze.

Studium probíhá podle studijního plánu, který je součástí příslušného studijního programu. Studijní plán předepisuje skladbu předmětů povinných, povinně volitelných a volitelných, jejich ohodnocení kredity a dále minimální počty kreditů, které musí student v různých skupinách předmětů získat. Po společném prvním ročníku se studijní plán dělí na obory. Studenti si volí obor v průběhu letního semestru 1. ročníku. Překročí-li počet zájemců o určitý obor kapacitu oboru, přihlíží se ke studijním výsledkům v 1. semestru.

Před každým dalším semestrem si student zapisuje předměty nejprve v rámci předběžných zápisů (cílem předběžných zápisů je zjištění zájmu o předměty)a následně při řádných zápisech; řádný zápis je nezbytné si nechat potvrdit do indexu na pedagogickém oddělení. V průběhu výuky navštěvuje přednášky (účast není povinná, ale doporučená) a cvičení (účast je povinná). Student získá kredity úspěšným ukončením každého předmětu způsobem, který je dán studijním plánem příslušného studijního programu.

Pro ukončení každého předmětu je třeba získat zápočet do konce zkouškového období příslušného semestru (u některých předmětů je zápočet klasifikovaný). Většina předmětů vyžaduje složení zkoušky. Zkoušky se skládají v termínech vypsaných ve zkouškovém období příslušného semestru, případně v posledních dvou týdnech jeho výukové části (předtermíny)1. Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny. Předměty, které student úspěšně neukončil, si může zapsat podruhé; každý předmět si však může student zapsat nejvýše dvakrát. Pokud ani při druhém zapsání povinného nebo povinně volitelného předmětu student zkoušku úspěšně nesložil, studium se ukončuje pro nesplnění studijních povinností.

Za první semestr prvního roku studia je třeba získat nejméně 15 kreditů2 a za celý první rok studia minimálně 30 kreditů. Za každý další rok je pak nutné získat minimálně 40 kreditů. Celkově je třeba v bakalářském programu získat 180 kreditů (včetně kreditů za bakalářskou práci) ve skladbě určené studijním plánem. Studium se ukončuje bakalářskou státní závěrečnou zkouškou.

Po úspěšném ukončení bakalářského studijního programu si může každý bakalář podat přihlášku do magisterského studijního programu.

Standardní doba studia v bakalářském studijním programu jsou 3 roky, maximální doba studia je 6 let (včetně absolvování bakalářské státní závěrečné zkoušky). Za pátý a šestý rok studia student platí poplatky stanovené rektorem ČVUT.

Praha 13. 6. 2011

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan


1 Zkoušky za zimní semestr lze skládat též v termínech vypsaných se souhlasem vedoucího katedry ve zkouškovém období letního semestru, případně též v průběhu letního semestru a v období letních prázdnin. Zkoušky za letní semestr není v žádném případě možné skládat v zimním semestru následujícího akademického roku.

2 Pozor: na studenty, jimž byly uznány zkoušky z předchozího studia, i když byli zařazeni do vyššího ročníku, se v prvním semestru jejich současného studia na FEL nahlíží jako na studenty prvního semestru prvního ročníku studia libovolného programu, čili povinnost získat alespoň 15 kreditů platí i pro ně.