Formality před výjezdem a uznávání předmětů z výjezdů do zahraničí v rámci programu Erasmus

A. před výjezdem:

 1. Student si vybere univerzitu ze seznamu univerzit v aplikaci Mobility, kde je uveden seznam všech institucionálních dohod. Studenti se mohou hlásit na místa, s nimiž existují bilaterální dohody na úrovni jejich fakulty či katedry, nebo na místa rektorátní. Hodnocení partnerských univerzit je také ve sdílené tabulce, do které po příjezdu také můžete přidat své zkušenosti (tabulka je přístupná pouze pro uživatele z domény FEL).
  V případě problému s výběrem univerzity je možné se poradit s p. Otakarem Vlčkem (kancelář C3-54, telefon 22435 2360).

 2. Student podá přihlášku. Přihlášky se podávají každoročně na podzim. Přesný termín vyhlašuje Rektorát ČVUT a zveřejňuje ho na stránkách ČVUT. Přihlášky se vyplňují elektronicky a schvaluje je proděkan pro studium FEL (rovněž elektronicky).

 3. Všichni přihlášení studenti projdou výběrovým řízením a musí prokázat dostatečnou úroveň svých jazykových znalostí. Je-li student vybrán a úspěšně absolvuje jazykový test, dále postupuje podle pokynů Evropské kanceláře ČVUT.

 4. Student vyplní Learning Agreement (studijní plán) a zároveň odevzdá srovnávací arch na Studijním oddělení FEL fakultní koordinátorce programu Erasmus pí Renatě Fialové, jež zajistí jejich schválení proděkanem pro studium1. Do obou formulářů se vyplňují tytéž předměty; ve srovnávacím archu je třeba povinné předměty vybrané z nabídky zahraniční univerzity spárovat s předměty vyučovanými na FEL na základě jejich obsahové podobnosti (která by měla být pokud možno co největší, nicméně není nutná úplná shoda.)

  Podmínky pro schválení Learning Agreement a srovnávacího archu:

  1. celkový součet ECTS kreditů za zapsané předměty v jednom semestru musí být alespoň 20 (ECTS - European Credit Transfer System - je jednotka používaná v celé EU);
  2. alespoň jeden zapisovaný předmět musí být ve studentově studijním plánu jakožto povinný2;
  3. podpisy vedoucích kateder musí být na srovnávacím archu u všech předmětů povinných (oborových či programu), které si chce student nechat na FEL po příjezdu uznat; volitelné předměty žádný podpis nevyžadují (nehledejte pro ně tedy ekvivalent předmětu na FEL);
  4. v obou formulářích musí být uvedeny odborné předměty, jejichž celkový součet kreditů je alespoň 12;
  5. nejvýše 4 kredity mohou být následně uznány za jazyk/y;
  6. nejvýše 4 kredity mohou být následně uznány za ekonomické a humanitní předměty.
 5. Podmínky pro schválení možnosti vypracovat bakalářskou / diplomovou práci v zahraničí:

  Student může na zahraniční partnerské univerzitě vypracovat závěrečnou práci.

  1. Student musí mít na FEL závěrečnou práci zadánu a musí mít svého vedoucího, s kterým před výjezdem konzultuje formu vypracování práce na zahraniční univerzitě, na níž je potřeba si tuto možnost předem dohodnout. Není možné to řešit až po příjezdu na zahraniční univerzitu.
  2. předmět Bakalářská / Diplomová práce musí být zapsán v KOSu před výjezdem (zápočet po návratu zapíše vedoucí práce);
  3. zapisuje-li student předmět Bakalářská / Diplomová práce ("Bachelor Work" / "Diploma Work") do formuláře Learning Agreement i do srovnávacího archu, nemusí v nich být zapsány již žádné další předměty. V tomto případě je však nutné připojit další samostatnou přílohu (na zvláštním listu papíru), na níž je třeba uvést:
   • název práce a stručný popis předpokládané činnosti na partnerské škole (nejlépe v angličtině),
   • jméno a příjmení vedoucího práce, jeho katedru a kontakt na vedoucího práce.
   Souhlas se zápisem předmětu Bakalářská / Diplomová práce vyjádří vedoucí práce svým podpisem nejen na přikládaném listu s popisem práce, ale také na srovnávacím archu;
  4. pokud není možné do formulářů Learning Agreement a do srovnávacího archu zapsat předmět Bakalářská / Diplomová práce a student hodlá v zahraničí bakalářskou či diplomovou práci zpracovat, může do nich student po dohodě s proděkanem pro studium zapsat příslušný projekt (podmínky viz odstavce 6b a 6c); jinak musí zapsat předměty za celkem alespoň 20 kreditů (viz odstavec 4a).
 6. Podmínky pro zápis projektu:

  1. projekt může být ve formuláři Learning Agreement i ve srovnávacím archu zapsán jakožto jeden z povinných předmětů, případně jako jediný předmět;
  2. jako jediný předmět může být projekt zapsán, je-li ohodnocen alespoň 20 kredity (toto, po dohodě s proděkanem pro studium, připadá v úvahu, není-li možné zapsat předmět Bakalářská / Diplomová práce);
  3. byl-li projekt zapsán jako jediný předmět, po návratu bude uznán za projekt, který má student ve studijním plánu svého oboru jakožto povinný; případné zbývající kredity budou uznány za projekt volitelný, který bude do KOSu studijní referentkou zadán s kódem cizího předmětu.
 7. POZOR: Před odjezdem je student povinen se na Studijním oddělení FEL zapsat do semestru, v němž vyjíždí.

 8. Formality před odjezdem

B. po příjezdu na zahraniční univerzitu:

Informace Evropské kanceláře ČVUT

O případnou změnu v Learning Agreement musí student požádat neprodleně. Tzv. Opravný Learning Agreement a Srovnávací arch pošle pí Fialové, která jej předloží ke schválení proděkanovi.

Confirmation of study period (potvrzení o délce pobytu): student vyplní a nechá si potvrdit zahraniční univerzitou před návratem do ČR.

Transcript of Records (potvrzení o absolvování předmětů) by měla zahraniční univerzita vyhotovit před návratem studenta do ČR. Nebude-li zahraniční univerzita schopna vystavit Transcript of Records do 14 dní po ukončení pobytu, je nezbytné o tom neprodleně informovat Evropskou kancelář ČVUT.

C. po návratu do ČR:

Informace Evropské kanceláře ČVUT

Uznávání absolvovaných předmětů:

 1. Student vyplní Žádost o uznání předmětů ze zahraničního studiaa odevzdá ji své studijní referentce společně s Transcript of Records. Student si do žádosti sám vyplní kredity i hodnocení (přepíše z transcriptu). Rozhodnutí o uznání předmětů činí proděkan pro studium.
 2. U povinných předmětů (programu či oboru), které byly ve srovnávacím archu již spárované (podepsané), podpisy na žádosti o uznání již nejsou třeba. Pouze tam, kde podpisy u povinných předmětů ve srovnávacím archu chybí (změna předmětů v průběhu studia či dodatečné uznání), musí je na žádosti o uznání student zajistit u příslušného vedoucího katedry. U volitelných předmětů podpisy vedoucích kateder nejsou třeba.
 3. Jestliže student absolvuje zkoušky jen za předměty, jejichž celkový součet kreditů je nižší než 20, vrací poměrnou část stipendia.
 4. V případě předčasného návratu (z důvodu nemoci apod.) je student povinen okamžitě kontaktovat proděkana pro studium.
 5. Studenti, kteří splní podmínky pro přiznání prospěchového stipendia, o toto stipendium musejí v termínu stanoveném příslušnou vyhláškou písemně požádat.

D. Kontakty

 • dotazy týkající se administrativy spojené s výjezdem, vyřizované na FEL, směřujte na fakultní koordinátorku programu Erasmus na FEL pí Renatu Fialovou (Studijní oddělení FEL, telefon 22435 3991)
 • dotazy týkající se zejména výjezdů v rámci smluv uzavřených na úrovni Rektorátu ČVUT směřujte na pí Mgr. Evu Kopeckou (Rektorát ČVUT, Evropská kancelář ČVUT, telefon: 22435 3436)
 • v případě dotazů spojených s výběrem konkrétní univerzity a průběhem výběrového řízení kontaktujte p. Otakara Vlčka (PR odd. FEL, kancelář C4-155, telefon 22435 2360)

1 Po schválení odevzdá student oba dokumenty osobně do Evropské kanceláře ČVUT na Rektorát ČVUT.

2 Má-li student absolvovány již všechny povinné předměty ze svého studijního plánu, zapíše si namísto nich odborné předměty, jež budou po příjezdu uznány jakožto volitelné. Tuto skutečnost na srovnávacím archu uvede jako poznámku.


Procesní portál Procesní diagramy