Kritéria hodnocení vědecko-výzkumné činnosti na ČVUT FEL (KVVČ)

Po souhlasném vyjádření VR FEL dne 9. 11. 2022 a AS FEL dne 16. 12. 2022. Tato kritéria se použijí pro hodnocení aktivit od 1. 1. 2023. Předchozí výsledky a aktivity se hodnotí podle kritérií platných v době uplatnění výsledku nebo konání aktivity.
Ozn. Název Body Upřesnění pojmů Vazba s RIV
Oddíl A – Kvalifikace pracovníků Zaměstnanci s částečným úvazkem se počítají příslušným dílem. Za jednu osobu lze započítat jen jeden z titulů A1 nebo A3 a titul dle A2, každý jen jednou. V sumářích za víceleté období se body z kategorie A započítají pouze za poslední rok období. NENÍ
A1 Profesor 8    
A2 Doktor věd 4  DrSc. a DSc.  
A3 Docent 4    
A4 H-index H Dle V3S bez autocitací  
Oddíl B – Publikace Jednotlivé osoby si dohodou určí autorské podíly na společném díle.
Pokud nejsou autorské podíly rovné, je autor povinen je doložit souhlasným prohlášení spoluautorů.
V práci musí být odpovídajícím způsobem uvedeno, že vznikla na FEL - jako pracoviště autora, pokud se neuvádí, pak uvedením FEL jako pracoviště, kde práce vznikla.
Body se dělí se mezi autory v poměru jejich autorských podílů uvedených ve V3S. Autorský podíl se dělí celkovým počtem afiliací autora uvedených na publikaci a evidovaných ve V3S. Pokud nejsou podíly afiliací autora rovné, je autor povinen je doložit čestným prohlášením.
 
B1 Kniha vydaná ve vydavatelství s nadnárodní působností ve světovém jazyce. 250 Požadavky na monografii – alespoň 500 výtisků nebo alespoň 200 stran, recenzní řízení. Světovým jazykem se rozumí angličtina, čínština, francouzština, němčina a španělština. Splňuje požadavky kat. B – odborná kniha
B2 Odborná kniha, která nespadá do kategorie B1, prochází recenzním řízením, přináší nové výsledky 60 Požadavky na monografii – alespoň 200 výtisků, recenzní řízení. Splňuje požadavky kat. B – odborná kniha
B5 Kapitola v knize až 50 Kapitola v knize se hodnotí jednou pětinou počtu bodů za příslušný druh knihy, B1 nebo B2. Hodnotí se jen jedna kapitola v knize. Vyšší autorský podíl na knize se hodnotí jako spoluautorství knihy. Za jednu publikaci lze požadovat body dle B1 až B5 jen v jedné kategorii a jen jedenkrát. Součet bodového zisku pracovníků z jednoho pracoviště nemůže přesáhnout počet bodů za celou knihu. Pokud by se tak podle předchozích pravidel mělo stát, bude bodové hodnocení všech autorů tohoto díla proporcionálně sníženo.
Kapitola má alespoň 15 stran. Konferenční nebo obdobný příspěvek vydaný knižně jako souborné dílo (sborník) se za kapitolu dle B5 nepovažuje.
 
B8 Odborný článek v impaktovaném periodiku 100*IF/M Odborný článek v časopise excerpovaném WoS. Splňuje požadavky kat. Jimp – článek v impaktovaném časopise
B9 Komentující článek v impaktovaném periodiku typu „Letter to the Editor“ 10*IF/M Dokument typu „Letter“ v časopise excerpovaném WoS.  
B1011 Odborný článek v recenzovaném mezinárodním časopise 20*SJR Článek excerpovaný databází SCOPUS. Splňuje požadavky kat. Jsc – článek v recenzovaném časopise
B11 Článek v jiném periodiku 1 Periodikum, vychází pravidelně, má ISSN. Nepočítá se bulletin FEL a interní firemní časopisy. Do této kategorie se počítají rovněž články o společenských událostech, setkáních, výročích, recenze knih a programů, a to i když jsou publikovány v časopisech dle B8 až B101. Článek v oboru pěstovaném na FEL, nepatří sem výzkumné a technické zprávy. Nelze současně vykázat v P2.  
B12 Odborný příspěvek ve sborníku indexované konference 8(WOS)
______
2+SJR (SCOPUS)
Příspěvek ve WOS nebo SCOPUS.  Nepočítají se konference z negativního seznamu schváleného VR FEL (organizace WSEAS). Započte se buď 8 bodů (WOS), nebo maximálně 8 bodů dle vzorce pro SCOPUS. Splňuje požadavky kat. D - článek ve sborníku
B14 Příspěvek ve sborníku ostatních konferencí 1    
B22 Vícenásobná publikace 0 Vícenásobnou publikací je míněno publikování téže práce bez úprav nebo s nepodstatnými úpravami na dalších místech či mediích. Příkladem je například sborník konference vydaný knižně a na CD.  
Oddíl BX – Aplikační výsledky Body se dělí mezi spoluautory dle postupu uvedeném v oddílu B – Publikace.  
BX17 Udělení evropského nebo mezinárodního patentu (EPO, PCT, USPTO), patentu USA nebo Japonska 250 Patent se započítává jednou, i když je udělen více patentovými úřady. Lze však započíst 1x BX17 a 1x BX18. Splňuje požadavky kat. P – patent
BX18 Udělený patent národní 5 Započítává se jen jednou, i když je udělen v několika státech. Patent USA a Japonska patří do BX17.  
BX19 Udělený užitný vzor 1 Započítává se jen jednou, i když je udělen ve více zemích. Splňuje požadavky kat. F – užitný vzor
BX20 Udělený průmyslový vzor 1 Započítává se jen jednou, i když je udělen ve více zemích. Splňuje požadavky kat. F – průmyslový vzor
BX23

Patent nebo užitný vzor, který je využíván na základě platné licenční smlouvy

20+B Prodané licence patentu v součtu nad 50000 Kč, jehož vlastníkem je ČVUT.  B za každých 5000 Kč, které ČVUT FEL získala v daném roce z licenčních poplatků, se započte 1 bod, po odečtení nákladů na přihlášku a udržování. Splňuje požadavky kat. P - patent
BX24 Poloprovoz 1 Prokázáno, odpovídá definici dle RVVI kat. Z Splňuje požadavky kat. Z
BXX Ověřená technologie 1 Prokázáno, odpovídá definici dle RVVI kat. Z Splňuje požadavky kat. Z
BX25 Prototyp, certifikovaná metodika, funkční vzorek, autorizovaný SW 1 Prokázáno, odpovídá definici dle RVVI Splňuje požadavky kat. G, N, R
BX99 Vydaný překlad knižní publikace 10 Překládaná publikace kategorie B1 nebo B2 odborně patří do vědních disciplín pěstovaných na FEL, nebo je výsledkem grantu řešeného na FEL. Vazba na FEL musí být v práci explicitně uvedena.  
Oddíl C – Externí granty a doplňková činnost   NENÍ
C1 Granty 0,1 promile z režie Hodnocení je odvozeno od finančních prostředků získaných pro režii fakulty v daném období. Nezapočítávají se prostředky převáděné spoluřešitelům (spolunositelům). Body se mohou dělit mezi řešitele a odborné spolupracovníky týmu na návrh řešitele v případech, kdy je nositelem FEL, popř. mezi spoluřešitele a odborné spolupracovníky týmu, pokud je FEL spolunositelem. 1 bod za každých 10000 Kč  
C2 Doplňková činnost 0,2 promile ze součtu zisku a režie.  Počítá se součet zisku a režie. Částky se zaokrouhlují dolů na celé tisíce. Patří sem i čistý zisk a režie z prodeje licencí SW a konferencí, pokud jej získá FEL k využití. Započítává se do roku, v němž došla úhrada na účet FEL. V případě částečné úhrady je započtena přiměřená část. Body se mohou dělit mezi řešitele a odborné spolupracovníky týmu na návrh řešitele. 2 body za každých 10000 Kč.  
Oddíl D – Doktorandi v DSP na FEL Hodnotící období rok. NENÍ
D1 Obhájená disertační práce 40 Započítává se školiteli, není-li ustanoven školitel-specialista z FEL. Pokud je ustanoven, dělí se mezi ně rovným dílem, nestanoví-li písemná dohoda obou školitelů jinak.  
D2 Složená SDZ 5 Započítává se školiteli (nebo se dělí mezi školitele a specialistu).  
D3 Disertační práce odevzdaná ve standardní době studia 80 Započítává se školiteli, není-li ustanoven školitel-specialista z FEL. Pokud je ustanoven, dělí se mezi ně rovným dílem, nestanoví-li písemná dohoda obou školitelů jinak. Podmínkou započtení je úspěšná obhajoba. Datem výkonu je datum obhajoby, nelze kombinovat D1 a D3.  
Oddíl E – Uznání vědeckou komunitou Hodnotící období rok NENÍ
  Předseda   Existuje písemný doklad (uvedeno v periodiku, sborníku konference, nebo lze prokázat jmenovacím dopisem, písemným zápisem o výsledku volby ap.)  
E1 * redakční rady časopisu excerpovaného WOS se stanoveným IF 10 Za každý rok vykonávání  
E3 * redakční rady časopisu 4 Za každý rok vykonávání. Počítají se časopisy, v nichž příspěvky pravidelně procházejí recenzním řízením – kategorie B101.  
E4 * programového/edičního výboru indexované konference 3 Započítává se jen jednou za jedno konání konference, v roce jejího konání. Alespoň jeden příspěvek z daného ročníku konference je ve WOS nebo SCOPUS. Konference z negativního seznamu schváleného VR FEL se nepočítají.  
E5 * programového výboru mezinárodní konference 2 Konference, sborník ve světovém jazyce, má ISBN. Nespadá do E4. Mimo konference z negativního seznamu, schváleného VR FEL  
E6 * výboru mezinárodní vědecké společnosti 6 Za každý rok vykonávání. Má-li společnost podvýbory, jsou považovány za "odborné orgány" kategorie E8. Společnost lze považovat za mezinárodní, pokud pokrývá svou činností alespoň tři státy.  
E7 * výboru ostatní vědecké společnosti 3 Za každý rok vykonávání  
E8 * odborného orgánu od úrovně fakulty výše 3 Za odborný orgán se pro tento účel považují: vědecké rady vysokých škol, ministerstev, oborové rady akreditovaných doktorských studijních programů (mimo FEL), komise Českého normalizačního institutu, komise EU, dílčí výbory mezinárodních vědeckých společností a orgány stanovené vyhláškou děkana. Bodové hodnocení nepřísluší za předsednictví komisí FEL Za každý rok vykonávání. Započítávají se komise jmenované na určité období, nikoli jednorázově k jednomu řízení (nepočítají se habilitační a jmenovací komise, počítají se oborové rady). Do této kategorie nepatří: řídící a jiné orgány jednotlivých grantových projektů, komise pro SDZ, SMZ a SBZ.  
  Člen   Viz body E1 až E8 přiměřeně  
E10 * redakční rady časopisu excerpovaného WoS se stanoveným IF 5    
E11 * redakční rady zahraničního časopisu 3    
E12 * redakční rady tuzemského časopisu 1    
E13 * programového/edičního výboru indexované konference 2    
E14 * programového výboru mezinárodní konference 1    
E15 * výboru mezinárodní vědecké společnosti 3    
E16 * výboru ostatní vědecké společnosti 1    
E17 * odborného orgánu od úrovně fakulty výše 1    
E19 Ocenění realizace práce v praxi cenou v soutěži 5 Za ocenění je považováno prvé až třetí místo. Počítají se soutěže s národní a mezinárodní účastí. Nejsou počítány ceny ze soutěží, které se mohou účastnit jen odborníci z některé školy či firmy. Medaile z mezinárodních veletrhů se počítají jako ocenění v soutěži. Započítává se ve výši úměrné podílu autora. Nelze za jeden počin současně vykázat E102.  
E20 Citace WOS 4/M Citace uvedená v některé z následujících citačních databází WOS: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH). Časové rozlišení: Práce citována v časovém období, za které se provádí výpočet kritérií (nezáleží tedy na tom, kdy vyšla). Autocitace a nepřímé autocitace se nepočítají. Započítává se ve výši úměrné podílu autora. Nutnou podmínkou je uvedení FEL jako pracoviště, kde práce vznikla, nebo uvedení FEL jako pracoviště autora.  
E21 Recenze pro časopis excerpovaný WoS se stanoveným IF 1 Je nutné doložit.  
E22 Hostující profesor 5 Hostující profesor fyzicky přítomný na zahraniční univerzitě po dobu alespoň tři měsíce nepřetržitě nebo tři měsíce v daném roce. Započítává se v roce ukončení pobytu.  
E23 Fellow 8 Za udělení vyznamenání nadnárodní odbornou profesní organizací. Body se přidělují postupem uvedeným v Oddílu A.  
E1011 Editorství zvláštního čísla časopisu kat. B8 nebo knižní publikace kat. B1 3    
E1021 Vyzvaná nebo oceněná přednáška ve sborníku konference 2 Počítá se jako "příplatek" k taxe za příspěvek ve sborníku. Musí být ve sborníku konference nebo tištěném programu konference uvedeno jako „invited", „plenary“ nebo „keynote lecture", popř. "Vyzvaná přednáška". Jako vyzvané se nepočítají přednášky na konferencích, kde je více než 20% přednášek vyzvaných. Jako ocenění se uznává ocenění cenou pro nejlepší přednášku(y) nebo poster. Nelze za jeden počin současně vykázat E19  
Oddíl P – Popularizace vědy, výzkumu a inovací Doložitelnost 1 rok od zveřejnění. NENÍ
P1 Popularizační přednáška 1 Veřejně oznámená, cílí především na laickou veřejnost, počet účastníků 25+, splňuje požadavky oddílu B přiměřeně (spoluautorství, afiliace FEL).  
P2 Popularizační článek 1 V tištěném nebo elektronickém periodiku popularizující nebo prezentující vědu na FEL, cílí především na laickou veřejnost, splňuje požadavky oddílu B přiměřeně (afiliace FEL). Nelze současně vykázat v B11.  
P3 Mediální vystoupení 1 Vystoupení v médiích (celostátní TV, rozhlas) popularizující nebo prezentující vědu na FEL, splňuje požadavky oddílu B přiměřeně (afiliace FEL).  
P4 Ocenění za popularizaci 5 Ocenění popularizace vědy vědeckou či nadační společností, organizační složkou státu, agenturou, apod.  
Oddíl Q – Vybrané výsledky Body se dělí mezi spoluautory dle postupu uvedeném v oddílu B – Publikace. NENÍ
Q3   400 Výsledek hodnocený v Modulu 1 metodiky M17+ známkou “1”. Započítává se v roce zveřejnění hodnocení.  
Q4   200 Výsledek hodnocený v Modulu 1 metodiky M17+ známkou “2”. Započítává se v roce zveřejnění hodnocení.  

1 Prozatímní číslo, bude upřesněno při implementaci do informačního systému ČVUT.

V tabulce značí M medián impakt faktoru časopisů v daném oboru. Pokud je časopis zařazen WoS do více oborů, použije se jako M průměr mediánů těchto oborů.
V tabulce značí IF impakt faktor daného časopisu tak, jak jej udává WoS k 31. 12. roku publikování práce.

Význam sloupce „vazba s RIV“: Výsledek kategorie B se vykazuje pouze tehdy, pokud splňuje Definici druhů výsledků, příloha č. 4 “Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací”, dokument Úřadu vlády ČR č.j.26822/2017-OMP. Přitom se pro daný rok uvažují podmínky známé k 1. lednu daného roku.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.