Trnkova medaile

Statut Trnkovy medaile

 1. Trnkova medaile je udělována Fakultou elektrotechnickou ČVUT jako pocta jednotlivcům nebo kolektivu:
  1. za dlouhodobé vynikající pedagogické a vědecké působení na fakultě
  2. za významné teoretické práce, vynálezy a realizovaná technická díla ve vědeckých oborech fakulty a v oborech s nimi souvisejícími
  3. za mimořádné zásluhy o rozvoj fakulty na organizačním úseku
 2. Trnkova medaile může být udělena osobám i institucím mimo fakultu, jestliže se významně zasloužili o vzájemnou spolupráci. Medaile může být udělena i cizím státním příslušníkům, zahraničním školám a institucím.
 3. Návrh na udělení medaile se zdůvodněním mohou předkládat děkanovi členové akademické obce fakulty.
 4. O udělení medaile rozhoduje děkan.
 5. Své rozhodnutí děkan projedná ve vědecké radě fakulty a v akademickém senátu fakulty.
 6. Trnkovu medaili uděluje děkan při významných státních výročích, výročích fakulty, životním jubileu vyznamenaného a jiných významných příležitostech.
 7. Medaili předává vyznamenanému děkan nebo jím pověřený zástupce zpravidla při slavnostním shromáždění akademické obce nebo jejich zástupců (vědecká rada, akademický senát, grémium děkana).
 8. Současně s medailí se vyznamenanému předá diplom s uvedením zásluh jako doklad o udělení medaile.
 9. Údaje o udělených medailích eviduje pověřený pracovník děkanátu fakulty.

Schváleno v AS FEL dne 12. 10. 2001
(viz Statut FEL ČVUT, čl. 35)
Praha, říjen 2001


Trnkova medaile – avers


Trnkova medaile – revers

Prof. Ing. Dr. Zdeněk Trnka, DrSc. (2. 10. 1912 Praha – 1. 3. 1968 Praha)

Profesor Zdeněk Trnka byl jednou z nejvýznamnějších přednormalizačních osobností Fakulty elektrotechnické ČVUT. Známý a oceňovaný byl jeho opravdu široký okruh znalostí, zájmů, dovedností a schopností. Právem tak byl profesor Trnka označován za renesanční osobu. Ze širokého záběru jeho činností je nejvíce vyzdvihována ta pedagogická. V poválečné době bývaly jeho přednášky často jediným zdrojem informací pro studenty. Jeho stěžejním předmětem byla Teoretická elektrotechnika, jež sloužila za podklad pro další studium specializovaných oborů a za prubířský kámen prověřující kandidáty na studium elektrotechniky. Neocenitelnou a nedocenitelnou zásluhu je potřeba profesoru Trnkovi přičíst zejména za poválečné obnovení výuky na tehdejší strojní a elektrotechnické fakultě ČVUT, kdy bylo potřeba se vypořádat s velmi omezeným materiálním i personálním zabezpečením. Plným právem tak jedno z nejvýznamnějších ocenění udělované fakultou za mimořádné zásluhy nese jméno právě pana profesora Trnky. Trnkova medaile je udělována od roku 2001.

Laureáti Trnkovy medaile


 • prof. Ing. Milan Mikulec, DrSc.

  udělena 15.04.2019

 • doc. Ing. Karel Malinský, CSc.

  Přednáškový cyklus Fyzikální čtvrtky vznikl v roce 1993 na Katedře fyziky, Fakulty elektrotechnické, ČVUT v Praze, na popud tehdejšího vedoucího katedry prof. RNDr. Pavla Kubeše, CSc. Organizace přednášek se ujal doc. Ing. Karel Malinský, CSc., který pak aktivně tuto akci rozvíjel a organizoval až do svého odchodu do penze v roce 2011. První přednášky začaly v zimním semestru školního roku 1993/1994 v učebně číslo 84. Tato učebna však velmi brzy nestačila zájmu posluchačů. Přednášky se pak postupně přesouvaly do posluchárny 135, poté ve čtvrtém patře do posluchárně č. 434, a posléze pro stále rostoucí zájem ve velkých posluchárnách: napřed do posluchárny č. 309 a od roku 2005 do posluchárně č. 209. Termíny konání (čtvrtky od 16:15) se však od první přednášky až do současnosti nezměnily.

  Panu docentu Malinskému se podařilo z Fyzikálních čtvrtků udělat nedílnou součást života na fakultě. Po jeho odchodu do penze převzal organizaci přednášek na dva roky Ing. Martin Žáček, Ph.D. Od roku 2014 je hlavním organizátorem Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. Za 25 let své existence získaly značnou popularitu mezi studenty a pracovníky ČVUT, ale také mezi širokou veřejností. O významu této akce svědčí celá řada významných odborníků z ČVUT a dalších vědeckých pracovišť z ČR i zahraničí, kteří prezentovali své přednášky na této akci a kteří se na tuto akci rádi vrací. Mezi nejvýznamnější lze jmenovat: prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., RNDr. Jiří Grygar, CSc., Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr. Mark Bentley a mnoho dalších.

  Jedním z nejpopulárnějších přednášejících a také nejaktivnějším, s více než 20 přednáškami od roku 2005, se stal prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc, z Katedry fyziky. Jeho vysoce odborné a zároveň popularizační přednášky jsou velmi vyhledávané a přispívají k propagaci fakulty a celého ČVUT u široké veřejnosti.


 • prof. Ing. Přemek Neumann, CSc.

  Na návrh vedoucího katedry teorie obvodů prof. Pavla Sovky byla na grémiu děkana, konaném 3. ledna 2018, udělena Trnkova medaile prof. Přemku Neumannovi.

  Udělené ocenění je poctou za dlouhodobé pedagogické a vědecké působení na fakultě. Současně s medailí byl předán i diplom s uvedením zásluh jako doklad o udělení medaile.

  Prof. Přemek Neumann působil na Fakultě elektrotechnické v letech 1950 až 1993. Odborně se zaměřoval na teorii, analýzu a návrhy elektronických obvodů, modelování elektronických prvků, struktur a bloků, řešení obvodů s podporou výpočetní techniky, studie nových obvodových struktur a funkčních bloků a metodiky jejich návrhů. Prof. Neumann se věnoval především nelineárnímu chování obvodů, soustav a systematice návrhu širokopásmových, zvláště pak operačních zesilovačů a sítí, oscilátorů, vzorkových obvodů a převodníků analogově-digitálních. Od roku 1971 do roku 1985 byl odpovědným řešitelem státního výzkumného úkolu. Je autorem (nebo spoluautorem) 105 publikací, kromě 27 skript a 2 učebnic a jedné příručky pro inženýry. Je spoluřešitelem, resp. vedoucím kolektivu, který vyřešil řadu unikátních radioelektronických zařízení pro ústavy ČSAV a různé další výzkumné instituce.


 • prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.

  Dne 13. prosince 2017 byla na vědecké radě Fakulty elektrotechnické udělena Trnkova medaile prof. Josefu Tlustému. Ocenění bylo předáno na návrh vedoucího katedry elektroenergetiky doc. Zdeňka Müllera.

  Udělené ocenění je poctou za dlouhodobé pedagogické a vědecké působení na fakultě. Současně s medailí byl předán i diplom s uvedením zásluh jako doklad o udělení medaile.


 • prof. Marie-Claudie Maurel (Francie)

  udělena 12.06.2012

 • Ing. Emil Kolben in Memoriam

  udělena 20.11.2009

 • Časopis Sdělovací technika

  udělena 08.01.2008

 • prof. André Grelon (Francie)

  udělena 12.12.2006

 • doc. Ing. Ján Dúha

  udělena 06.09.2005

 • prof. Ing. Milan Dado, Ph.D.

  udělena 06.09.2005

 • doc. Ing. Ivan Baroňák, Ph.D.

  udělena 06.09.2005

 • prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.

  udělena 06.09.2005

 • prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.

  udělena 06.09.2005

 • Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.

  udělena 29.06.2005

 • doc. Ing. Jindřich Habřinský, CSc.

  udělena 29.06.2005

 • prof. PhDr. Ákoš Paulinyi, CSc. (Universität Darmstadt)

  udělena 15.06.2004

 • prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc.

  udělena 17.12.2002

 • prof. Ing.Gustav Tomek, DrSc.

  udělena 17.12.2002

 • prof. Ing. Zdeněk Čeřovský, DrSc.

  udělena 17. 12 2002

 • Dr. Keiji Kishi (Nippon Institute of Technology)

  udělena 20.06.2002

 • Christina Preston (Institut of Education University of London)

  udělena 20.06.2002

 • doc. RNDr. Zdeněk Jankovský, CSc.

  udělena 11.12.2001

 • doc. Ing. Jan John, CSc.

  udělena 19.06.2001

 • doc. Ing. Karel Novotný, CSc.

  udělena 19.06.2001

  Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. byl jedním z prvním nositelů medaile prof. Trnky. Svoji profesní kariéru začal právě pod prof. Trnkou na katedře teoretické elektrotechniky. Tam působil až do roku 1970, kdy po úmrtí prof. Trnky pak došlo k rozdělení katedry. Poté přešel na katedru elektromagnetického pole, kde se uplatnil nejenom ve výuce a výzkumu elektromagnetismu, ale i v řadě dalších specializovaných oblastí. Jeho znalosti byly nejenom teoretické, ale měl ohromný cit i pro technickou realizaci. Řešil řadu hospodářských smluv v oblasti defektoskopie a čidel založených na elektromagnetických vlastnostech látek, např. pro kontroly lan na lanovkách, řešil magnetické upínače a mnoho dalších aplikací. Následně se začal věnovat nastupující optoelektronice. Spolupracoval s Výzkumným ústavem sdělovací techniky A.S. Popova. Byl spoluautorem první vědecké knihy a učebnice věnované optoelektronice u nás. Vychoval mnoho absolventů a položil základy optických komunikací, na kterých staví fakulta dodnes. Až do svých osmdesáti let stále spolupracoval se svými následovateli na katedře elektromagnetického pole.

  prof. Mazánek, leden 2018

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová