Účelová stipendia

 1. Účelové stipendium může být přiznáno studentům bakalářských a magisterských studijních programů nebo doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia s výjimkou případů uvedených v čl. 8.
 2. Účelové stipendium může být přiznáno:
  1. za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí (účast na vědeckém projektu, vědeckovýzkumné činnosti na pracovišti a dalších aktivitách),
  2. za zcela výjimečné studijní výsledky, za absolvování studijního programu s hodnocením prospěl s vyznamenáním nebo s pochvalou nebo za zkrácení doby studia oproti doporučenému časovému plánu,
  3. jako sociální příspěvek,
  4. na podporu studia studentů ČVUT v zahraničí,
  5. na podporu studia cizinců v České republice,
  6. v dalších případech zvláštního zřetele hodných, zejména:
   • za odborné vědecké publikace v prestižních zahraničních časopisech,
   • na podporu odborných praxí, exkurzí studentů, účasti v soutěžích a jiných aktivitách souvisejících s činností ČVUT,
   • za úspěšnou reprezentaci ČVUT a příkladné občanské činy,
   • za sportovní reprezentaci ČVUT, za sportovní výsledky a sportovní činnosti mimo ČVUT při splnění podmínky, že student studuje ve standardní době studia nebo ji překračuje nejvýše o jeden rok,
  7. jako mimořádná cena; podmínky pro její přiznání stanoví poskytovatel,
  8. na ubytování studentů,
  9. na základě předem zveřejněných kriterií na podporu výzkumné činnosti studentů doktorských studijních programů.
 3. Účelová stipendia přiznává děkan, nebo rektor na základě žádosti studenta nebo návrhu rektora, děkana, prorektorů nebo proděkanů a vedoucích pracovišť. Účelové stipendium může být přiznáno i opakovaně.
 4. Nejvyšší částka účelového stipendia podle odstavce 2 písm. a) až f), kterou lze studentovi vyplatit v akademickém roce, je v součtu třicetinásobek základu.
 5. Účelové stipendium může být přiznáno jako jednorázové nebo jako měsíční částka vyplácená po stanovenou dobu akademického roku.
 6. Termíny výplaty účelových stipendií stanoví děkan, nebo rektor.

Článek 4 Stipendijního řádu ČVUT pdf