Ubytovací stipendia

Stipendium na ubytování se vyplácí čtvrtletně. Přiznává se na tři období v kalendářním roce, a to na:

  • říjen až prosinec s výplatním termínem 15. ledna;
  • leden až březen s výplatním termínem 15. dubna;
  • duben až červen s výplatním termínem 15. července.

O přiznání stipendia na ubytování není třeba žádat.

Podmínkou pro přiznání stipendia na ubytování je, že student

  1. je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského programu v prezenční formě studia,
  2. studuje v prvním studijním programu nebo ve studijním programu na něj navazujícím nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno (při výpočtu se nepřihlíží ke studiu ve studijním programu, do něhož se uchazeč zapsal a které i ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku). V případě souběžně studovaných programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve,
  3. nepřekročil standardní dobu studia v žádném ze souběžně studovaných studijních programů,
  4. nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia,
  5. nemá místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy, je-li místo jeho studia na území hlavního města Prahy.
  6. stipendium se přiznává po dobu akademického roku s výjimkou července, srpna a září.

Stav nároku na ubytovací stipendium si můžete po přihlášení ověřit na https://private.cvut.cz/.


Procesní portál Procesní diagramy