Sociální stipendium

Formulář žádosti pdf doc

Sociální stipendium se v souladu s článkem 5 Stipendijního řádu ČVUT přiznává studentům, kteří mají v České republice nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce, nárok na sociální stipendium nevzniká v měsíci červenci a srpnu.

O sociální stipendium je třeba požádat. Přílohou žádosti je písemné potvrzení vydané orgánem státní sociální podpory, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil 1,5 násobek životního minima rodiny.

Žádosti se mohou podávat průběžně, pro každý akademický rok je třeba podat novou žádost. Sociální stipendium lze přiznat i zpětně.

Sociální stipendium se vyplácí zpětně. Nárok na sociální stipendium se vyhodnocuje k datům 31. března (výplata v dubnu), 30. června (výplata v červenci) a 31. října (výplata v lednu).

Přiznávání a výplatu stipendií poskytovaných v případě tíživé sociální situace studenta upravuje Směrnice kvestora ČVUT č.71/2006. Rozhodování o přiznání stipendia a případná žádost o přezkoumání se řídí článkem 11 Stipendijního řádu ČVUT.

Podmínky pro přiznání sociálního stipendia

Student má nárok na sociální stipendium po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, tj:

  1. byl po celý měsíc studentem,
  2. podal žádost s přiloženým Oznámením o přiznání přídavku na dítě podle zvláštního právního předpisu1 vydaným úřadem státní sociální podpory,
  3. dle žádosti s přiloženým Oznámením splňoval celý měsíc podmínky pro přiznání stipendia,
  4. děkan nebo rektor mu stipendium přiznal.

Účelové stipendium jakožto sociální příspěvek

  1. Účelové stipendium jakožto sociální příspěvek v případě tíživé sociální situace studenta může být přiznáno studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.
  2. Toto stipendium přiznává děkan na základě žádosti studenta (formulář žádosti univerzální) nebo návrhu rektora, děkana, prorektora nebo proděkana a vedoucích pracovišť. Stipendium může být přiznáno i opakovaně.

1 § 17 odst. 2 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění zákona č. 242/1997 Sb. a zákona 261/2007, část třicátá devátá, čl. LXIII.


Procesní portál Procesní diagramy