Pravidla pro přidělování stipendií pro zahraniční studenty přijíždějící studovat magisterské studijní programy ČVUT

Preambule

Stipendium je určeno pouze zahraničním studentům, kteří mají zájem na ČVUT studovat magisterský studijní program v cizím jazyce a prokáží své kvality, které je opravňují k získání uvedeného stipendia.

Postup při udělování stipendia

 1. Stipendium je udělováno v souladu se Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 91, odst. (3) písm. (b) uvedeného zákona.
 2. Stipendium je příspěvkem na úhradu nákladů na pobyt v ČR do výše až 10 000 Kč na měsíc. Na úhradě stipendia se rovným dílem podílí stipendijní fond při ČVUT a stipendijní fond příslušné fakulty nebo součásti.
 3. Stipendium se uděluje jednotlivci zpravidla na dobu 1 až 2 semestrů. V případě vynikajících studijních výsledků může být prodlužováno až do doby odpovídající standardní délce magisterského studia.
 4. Na studenta, který získá stipendium ČVUT, se vztahuje Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT. Na příslušné fakultě je zapsán jako zahraniční student.
 5. Žádosti o stipendia ČVUT podávají zahraniční studenti průběžně na Odbor zahraničních vztahů ČVUT po souhlasu fakulty a prostřednictvím fakultních oddělení ZS. Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na webových stránkách ČVUT http://intranet.cvut.cz/informace-pro-studenty/granty/granty-cvut-na-studium-v-zahranici  
 6. O udělení stipendia rozhoduje prorektor pro zahraniční vztahy na základě doporučení komise proděkanů pro zahraniční vztahy.
 7. Pokud zahraniční student splní všechny předepsané kredity 1. ročníku magisterského studijního programu v doporučeném časovém plánu, může požádat o prodloužení stipendia. Pokud předepsané kredity za 1. ročník magisterského studia nesplní, nárok na prodloužení mu zaniká.
 8. Nárok na stipendium může zaniknout v průběhu studia po prvním semestru, pokud student neplní studijní povinnosti dané studijním a zkušebním řádem.

Pravidla pro přidělování stipendií pro zahraniční studenty přijíždějící studovat doktorské studijní programy ČVUT

Preambule

Stipendium je určeno především zahraničním doktorandům, kteří budou na ČVUT studovat v cizím jazyce, mají schopnosti vědecky pracovat a studovat v doktorských studijních programech a prokáží své kvality, které je opravňují k získání uvedeného stipendia.

Postup při udělování stipendia

 1. Stipendium je udělováno v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 91, odst. (3) písm. (b) uvedeného zákona.
 2. Stipendium pokrývá základní stipendium přiznané studentům doktorského studia a náklady na pobyt až do výše 16 000 Kč na měsíc. Na úhradě stipendia se rovným dílem podílí stipendijní fond při ČVUT a stipendijní fond příslušné fakulty nebo součásti.
 3. Stipendium se uděluje jednotlivci na dobu 6-12 měsíců. V případě vynikajících pracovních výsledků může být prodlouženo až do maximální doby odpovídající standardní délce studia.
 4. Na doktoranda, který získá stipendium ČVUT, se přiměřeně vztahuje studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech. Individuální studijní plán podle čl. 30, bodu 1 řádu je závazný a je součástí žádosti o stipendium.
 5. Žádosti o stipendia ČVUT podávají zahraniční studenti průběžně na odbor zahraničních vztahů ČVUT po souhlasu fakulty a prostřednictvím fakultních oddělení ZS. Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na webových stránkách ČVUT.
 6. O udělení stipendia rozhoduje prorektor pro zahraniční vztahy na základě doporučení komise proděkanů pro zahraniční vztahy.
 7. Výstupem z pobytu zahraničních doktorandů musí být publikace výsledků v mezinárodním recenzovaném časopise nebo podaná přihláška mezinárodního grantu. Kopie podané publikace nebo grantové přihlášky je přílohou stručné závěrečné zprávy o pobytu, která je vypracována přijímajícím pracovištěm a předána na oddělení VVČ příslušné fakulty (součásti) nejpozději do 3 měsíců po skončení pobytu. O splnění této povinnosti informuje oddělení VVČ příslušné fakulty (součásti) prorektora pro zahraniční vztahy.

Pravidla udělování příspěvků z fondu ČVUT pro studenty odjíždějící na studia do zahraničí nebo za jinými aktivitami v zájmu ČVUT

Preambule

Dlouhodobé stipendium je určeno studentům Českého vysokého učení technického v Praze, kteří odjíždějí na studia do zahraničí za účelem získání úplného vzdělání, tj. ve studijních programech typu Double/Multiple Degree, nebo získání titulu Ph.D. pod dvojím vedením, tzv. „cotutelle“. Stipendium je rovněž určené studentům odjíždějícím za studiem do zahraničí na základě dvoustranných dohod s partnerskými univerzitami mimo program Erasmus+.

Jednorázové stipendium je určeno studentům ČVUT, kteří reprezentují ČVUT v mezinárodních odborných studentských soutěžích a sportovních soutěžích, nebo aktivně vystupují na mezinárodních odborných konferencích. Příspěvek lze použít na úhradu nákladů na dopravu a ubytování studenta v zahraničí.

Postup při udělování příspěvků

 1. Stipendium je udělováno v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 91, odst. (3) písm. (a).
 2. Dlouhodobé stipendium se uděluje jednotlivci zpravidla na dobu 1 až 2 semestrů.
 3. Dlouhodobé stipendium pokrývá náklady na pobyt až do výše 12 000 Kč na měsíc. Na úhradu stipendia budou přednostně použity finanční zdroje projektů IRP, případně dalšího vnějšího subjektu. Na zbývající části stipendia se rovným dílem podílí stipendijní fond při ČVUT a stipendijní fond příslušné fakulty nebo součásti.
 4. Výše jednorázového stipendia je maximálně 80 % z celkových předpokládaných nákladů, nejvýše 18 000 Kč na jednu akci. Nejméně 20 % z celkových předpokládaných nákladů musí být hrazeno z jiných zdrojů (fakulta, grant, sponzor, vlastní zdroje).
 5. Žádost o stipendium může podat student prezenční formy studia na ČVUT.   Za skupinu studentů podává žádost vedoucí učitel skupiny.
 6. Žádost se předkládá na formuláři, který obsahuje údaje o žadateli, účel a zdůvodnění žádosti, zahraniční kontakt a předpokládané celkové náklady. Žádost se podává prostřednictvím fakultního útvaru zahraničních styků a obsahuje vyjádření proděkana pro studijní záležitosti případně proděkana pro zahraniční styky.
 7. O udělení stipendia rozhoduje prorektor pro vnější vztahy na základě doporučení komise proděkanů pro zahraniční styky.
 8. Žádosti o jednorázová stipendia do Odboru zahraničních vztahů ČVUT je možno předkládat průběžně.
 9. Rozhodnutí o příspěvku obsahuje poskytnutou částku a podmínky jejího použití.
 10. Po ukončení zahraniční cesty je student povinen vypracovat cestovní zprávu.
 11. Student může o stipendium požádat jednou za akademický rok.