Tematické okruhy otázek ke státní doktorské zkoušce

TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA

 1. Digitální zpracování signálů v telekomunikacích
  Převod A/D, D/A, kvantování skalární a vektorové, integrální transformace, analýza a syntéza lineárních systémů s konečnou a nekonečnou impulsní odezvou, digitální filtrace, expanze a decimace vzorkovací frekvence, adaptivní metody zpracování signálů, digitalizace hovorových a obrazových signálů, komprese hovorových a obrazových signálů.
 2. Přenos a sdružování digitálních signálů
  Přenos signálů v základním pásmu, přenos signálů kmitočtově omezenými kanály v přeloženém pásmu, modulační metody, modulace s více nosnými, regenerace digitálního signálu, pravděpodobnost vzniku chyb, měření a analýza chybovosti, měření a analýza fázového chvění, metody multiplexování, synchronní a asynchronní sdružování, vyrovnávání rychlostí sdružovaných signálů, synchronizace digitálních sítí.
 3. Vlastnosti přenosových cest
  Vlastnosti metalických, rádiových a optických přenosových cest, metody měření a modelování přenosových parametrů, útlum, disperze, typické typy zkreslení a jejich kompenzace. Metody hodnocení telefonních přenosových cest, používané stupnice, vliv parametrů prostředí, plán přenosových parametrů. Elektromagnetická kompatibilita teleinformatických systémů.
 4. Optické systémy a sítě
  Optoelektronické vysílače a přijímače, optická vlákna, optické zesilovače a integrovaná optika, optické přenosové systémy, vrstvy, topologie a hierarchie přenosových sítí, WDM, optické řízené rozváděče, ochrana a obnova sítí, automaticky přepínané sítě, optické paketové přepínání.
 5. Bezdrátové systémy a sítě
  Multiplexní metody v bezdrátových sítích, vlastnosti mobilních sítí 2. až 4. generace, řízení výkonové úrovně v sítích CDMA, přístupová procedura v síti UMTS a IEEE802.11, protokolová architektura UTRAN/EUTRAN, architektura sítí, řešení kvality služby v mobilních sítích.
 6. Digitální spojovací systémy
  Principy digitálního spojování, časové a prostorové digitální spojovací pole. Řízení digitálních spojovacích systémů. Signalizace v digitálních spojovacích systémech a sítích. Inteligentní síť, její vlastnosti, služby. Sítě nové generace. Signalizace a způsoby přenosu hovorového signálu v paketových sítích.
 7. Teorie provozního zatížení
  Pravděpodobnostní charakteristiky obsluhových systémů (OS); obsluhové systémy se ztrátou typu M/M/N/0, jejich pravděpodobnostní charakteristiky, dimenzování; vliv charakteru vstupního toku, rozdělení doby obsluhy, dostupnosti a jejich vliv na dimenzování OS; obsluhové systémy s čekáním a smíšené typu M/M/N/R a jejich pravděpodobností charakteristiky, dimenzování; vliv charakteru vstupního toku, rozdělení doby obsluhy, dostupnosti a režimu fronty na dimenzování OS; závěry z teorie OS v praktických aplikacích na kvalitu obsluhy OS.
 8. Systémy datových komunikací
  Architektura otevřených systémů, referenční model propojení otevřených systémů RM-OSI, vrstvové funkce a služby, komunikační protokoly. Prostředky přenosu dat v telekomunikačních sítích, datové sítě, principy spojování (okruhů, paketů, zpráv), řízení komunikace v datových sítích, zabezpečení přenosu, řízení toků.
 9. Řízení v telekomunikacích
  Podnikové procesy: teoretické základy, modelování a simulace; přehled, působnost a vzájemná vazba základních metod správy ICT systémů (norma ČSN ISO/IEC 20000, rámec ITIL v.3). Telekomunikační provozovatel: struktura; rámec eTOM a navazující rámce; klíčové systémy (OSS, BSS, CRM); podpůrné systémy nové generace. Telekomunikační legislativa: liberalizace; regulace; státní správa. Telekomunikační služby: třídění a klasifikace; trh; správa SLA; správ
 10. Volitelný tematický okruh
  Podle doporučení školitele bude vybráno z problematiky, kterou doktorand studoval z aktuální vědecké literatury se vztahem k disertační práci. Téma bude uvedeno na přihlášce ke státní doktorské zkoušce.
 11. HVS (lidský vizuální systém) - základy anatomie a fyziologie, zpracování informace v HVS, základní zákony fyziologie vidění, oko jako 3D pásmová propust
 12. Snímání a reprodukce audiovizuální informace - typy a parametry obrazových senzorů, parametry zobrazovacích soustav, typy a parametry obrazových displejů, kolorimetrie a barevné soustavy, color management,
 13. Zdrojové kódování audiovizuální informace - analogové soustavy, kompresní metody, kompresní standardy pro statické obrazy a video - JPEG, JPEG2000, MPEG-2, MPEG-4, H264/AVC a další, přenosové systémy a kanálové kódování - analogový přenos, soustava DVB, streaming, kvalita video - metriky, QoS, QoE, doporučení ITU a další, metodiky subjektivních testů
 14. Stavba lidského ucha, teorie slyšení a zpracování zvukové informace. Fechner- Weberův zákon. Číslicové zpracování zvukových signálů z hlediska jejich vnímání. Psychoakustická optimalizace zvukových signálů. Úpravy signálů převzorkováním, použití přídavného šumu, tvarování šumových spekter.
 15. Akustické přijímače a vysílače, elektroakustické měniče. Snímání a záznam zvukových signálů. Záznamové formáty CD, DVD, protichybové kódování. Reprodukce zvukových signálů. Ozvučování, vícekanálové systémy. Měření a analýza elektroakustických soustav
 16. Bezeztrátová a ztrátová komprese zvukových signálů. Psychoakustické a technické aspekty. Princip maskování zvukových signálů. Typy komprese MPEG-Audio, SBR, ATRAC. Testování komprimovaných signálů z hlediska jejich vnímání.
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.