Tematické okruhy otázek ke státní doktorské zkoušce

RADIOELEKTRONIKA

U státní doktorské zkoušky v oboru Radioelektronika bude dále požadována znalost ze studia moderní literatury v oboru zvoleném doktorandem, který souvisí s jeho závěrečnou doktorskou prací. Na tomto VOLNÉM TÉMATU bude doktorand prezentovat hluboké moderní znalosti v příslušné problematice a vývoj konkrétní specializace.

 1. Elektrodynamika a numerické metody, modelování elektromagnetických polí
  • Popis elektromagnetického pole - základní rovnice pro jednotlivé typy polí
  • Metody analytického formulace řešení elmag pole
  • Numerické techniky řešení elektromagnetických polí
  • Geometrický a vlnový přístup k řešení polí
  • Simulátory elektromagnetického pole a modelování
 2. Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika
  • Vedení a rezonátory
  • Pasivní obvodové bloky mikrovlnné techniky - metody analýzy, návrh
  • Aktivní obvodové bloky v mikrovlnném pásmu - metody analýzy, návrh
  • Mikrovlnná měření
  • Interakce optického a mikrovlnného záření
  • Moderní milimetrová a submilimetrová technika a jejich technologie
 3. Anténní technika
  • Základní formulace úlohy vyzařování, vnější a vnitřní úloha
  • Parametry antén a měření antén
  • Anténní řady - analýza a syntéza
  • Liniové antény
  • Plošné anténní struktury
  • Reflektorové anténní struktury, čočky
  • Širokopásmové anténní struktury, frekvenčně selektivní povrchy, PBG
 4. Šíření elektromagnetických vln
  • Rádiový přenos, bilance výkonů, útlum, reflexe, refrakce, disperze v atmosféře
  • Šumové poměry při přenosu v prostředí, Planckův zákon o radiometrii
  • Specifické vlastnosti povrchu země a zemské atmosféry na šíření vln
  • Metodiky výpočtu pokrytí v jednotlivých kmitočtových pásmech pro pevnou službu
  • Metodiky plánování pro pohyblivou službu ve struktuře makro, mikro a pikobuněk
  • Měření pro určení pokrytí signálem
 5. Optoelektronické systémy
  • Optická vlákna a vlnovody, parametry, přenosové vlastnosti
  • Měření optických vláken a optoelektronická měření
  • Optická prostředí, nelineární optika
  • Šumy v optickém přenosovém kanálu
  • Analogové a digitální optoelektronické systémy
  • Optoelektronické komunikační systémy
 6. Lékařské aplikace optoelektroniky, elektromagnetického pole a mikrovlnné techniky
  • Interakce elektromagnetického pole s biologickou tkání
  • Termoterapie, hypertermie
  • Modelování polí pro výpočty rozložení elektromagnetického pole v tkáni
  • NMR, ultrazvukové a radiometrické měření teploty
  • Měření pro mikrovlnnou termoterapii, testování aplikátorů pro mikrovlnnou termoterapii
  • Optoelektronické systémy pro lékařskou diagnostiku
  • Optické parametry biologické tkáně
 7. Signály a soustavy
  • Charakteristiky determinovaných a náhodných signálů, vyjádření signálů v časové a frekvenční oblasti
  • Vyjádření signálu pomocí ortogonálních signálů
  • Korelační funkce determinovaných a náhodných signálů a její vztah k energetickému, resp. k výkonovému spektru
  • Analogové a digitální modulace
 8. Radiová komunikace
  • Entropie zdroje, zdrojové kódování
  • Kapacita komunikačního kanálu a kódování kanálu
  • Lineární blokové kódy, konvoluční kódy
  • Digitální modulační techniky
  • Přenos s rozprostřeným spektrem
 9. Statistická radiotechnika
  • Principy statistického odhadu parametrů
  • Aplikace nejpravděpodobnějšího a nejvěrohodnějšího odhadu při koherentní a nekoherentní demodulaci dat
  • Lineární odhady a jejich aplikace při filtraci radiotechnických signálů
 10. Radioelektronické subsystémy
  • Frekvenční závěs FLL, fázový závěs PLL, časový závěs PLL
  • Syntezátory frekvencí s přímou a nepřímou syntézou
  • Syntezátory frekvencí s přímou digitální syntézou DDZ
 11. Radioelektronické systémy
  • Obecné schéma komunikačního systému, jeho přenosová kapacita a koncepční návrh
  • Systémy pozemského a družicového rozhlasu a televize
  • Speciální (profesionální) komunikační systémy (radioreléové spoje, systémy pozemní pohyblivé služby, celulární radiotelefonní systémy)
  • Radioelektronické měřicí přístroje: signální generátory, voltmetry, osciloskopy, spektrální analyzátory, vf a mikrovlnné analyzátory frekvenčních charakteristik
 12. Radiové určování polohy a navigace
  • Radiové systémy určování úhlu a vzdálenosti
  • Zaměřovače, systém VOR a TACAN
  • Dálkoměrný systém DME
  • Dopplerovské systémy
  • Systémy družicové navigace, princip funkce, chyby a jejich příčiny, možnosti potlačení chyb
  • Systémy GPS a GLONASS
 13. Radarové systémy
  • Principy primárního a sekundárního radaru
  • Výkonové poměry, efektivní odrazná plocha a dosah radaru
  • Digitální zpracování signálu radaru
  • Přesnost určení vzdálenosti a úhlu
  • Sekundární radar v módu S, protisrážkové systémy ACAS
 14. Optické záření, elektrooptika, optoelektronika
  • Vlnová a fotonová reprezentace záření
  • Zdroje optického záření
  • Detektory fotonů, optické sensory, obrazové sensory vč. Photo-ASICs, optické zobrazovače
  • Objemové a tenkovrstvé přenosové a procesorové prvky, optické zesilovače a spínací prvky, paměti
 15. Optické zpracování informace, fotonová metrologie, fyziologická fotonika
  • Optické procesorové systémy s důrazem na paralelismus procesu
  • Záznam, přenos a reprodukce obrazové informace
  • Aplikace kódování v televizi.
  • Funkce zraku, působení optického záření na lidský organismus a v životním prostředí, solární energetika
  • Radiometrie, fotometrie, kolorimetrie
 16. Volné téma
  Podle doporučení školitele bude specifikováno na problematice, kterou doktorand studoval z moderní vědecké literatury. Téma bude uvedeno na přihlášce ke státní doktorské zkoušce.
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.