Tematické okruhy otázek ke státní doktorské zkoušce

ŘÍZENÍ A EKONOMIKA PODNIKU

I. Exaktní metody v ekonomii

 1. Statistické metody
  Popisné charakteristiky, odhady parametrů, testování hypotéz. Korelace a regrese. Hospodářské indexy. Analýza časových řad, vyrovnávání, extrapolace
 2. Optimalizační metody a rozhodování
  Lineární, nelineární, diskrétní a dynamické programování, simulační metody, optimalizace na grafech, rozhodovací procesy, vícekriteriální rozhodování a optimalizace, rozhodování za rizika a neurčitosti
  Systémové teorie a aplikace, systémové strategické řízení (hodnotový systém, cíle atd.), systémová analýza a syntéza, úlohy v systému a na systému, chování systému, dekompozice, projektování a řízení systémů, implementační procesy

II. Ekonomie a podniková ekonomika

 1. Makroekonomika
  Hrubý domácí produkt. Peníze a inflace. Nezaměstnanost. Hospodářská politika státu. Fiskální a monetární politika. Zahraničně-obchodní politika.
 2. Mikroekonomika
  Chování spotřebitele (racionální výběr, možnosti a rozpočtová omezení, preference). Individuální poptávka. Tržní poptávka (agregace individuálních funkcí, cenová elasticita: vlastní a křížová, závislost poptávky a příjmu). Výroba (vstupy, výstupy, celkové, mezní a průměrné křivky). Náklady (krátkodobý a dlouhodobý pohled). Dokonalá konkurence. Monopoly, monopolní konkurence, oligopol.
 3. Marketingový management
  Marketingová koncepce managementu. Marketing jako filosofie podnikání a systém funkcí. Marketingový výzkum. Marketingové strategické plánování (metody) a volba marketingové stragegie. Výrobková, kontraktační, komunikační a distribuční politika. Volba marketingových nástrojů. Marketingový mix. CRM. Uplatnění e-business.
 4. Finanční management a účetnictví
  Hodnocení investic. Model CAPM. Vliv inflace a daní. Krátkodobé a dlouhodobé financování. Používání NPV. Teorie opcí a opční techniky. Hlavní finanční bilance a jejich analýza. Konsolidovaná bilance. Audit a jeho význam. Finanční a manažerské účetnictví.

III. Oborové ekonomiky a management

 1. Ekonomika a management energetiky
  Specifické rysy technologie výroby energie a vlastnosti produktu. Organizace a řízení provozu energetických výroben. Energetická bilance energetických výroben. Rozbor THU (medota přímá a metoda ÚKTE). Kalkulace, rozbor a klíčování nákladů výroby el. energie a tepla. Strategické otázky fungování energetických soustav. Měrné tržby v ES. Marginální náklady elektřiny, tepla a plynu. Principy integrovaného plánování zdrojů. Optimalizace v energetických soustavách. Spolehlivost dodávky energie. Trh s jednotlivými formami energie. Tržby, náklady, ceny, tarify energie a regulace cen. Mezinárodní spolupráce v energetice a její ekonomické a ekologické aspekty. Organizace a řízení energ. hospodářství podniku. Monitorování spotřeby energie. Energetické charakteristiky technologických zařízení, agregátů a optimalizace provozních režimů. Druhotné energetické zdroje. Ekonomické hodnocení úspor energie. Energetický audit a optimalizace energetického hospodářství podniku. Energetická náročnost.
 2. Ekonomika a management elektrotechnické výroby
  Výrobní proces a jeho členění. Strategické, taktické a operativní řízení. Inovace. Vztah marketingu a výroby. Standardizace. Výrobní kapacita. Prostorové a časové uspořádání výrobního procesu. Formy organizace výrobního procesu. Operativní řízení výroby. Metody typu MRP, BOA, OPT, JIT. CIM. Metody uplatňované při kapacitním a lhůtovém řízení výroby. Komplexní řízení jakosti. Nákup a nákupní marketing.
 3. Ekonomika a management telekomunikací a spojů
  Segmentace trhu telekomunikačních zařízení a služeb. Regulace monopolu v telekomunikacích. Ekonomika a management veřejných telekomunikačních sítí, veřejných datových sítí, radiotelefonních sítí a privátních telekomunikačních sítí.
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.