Funkce garantů programů a oborů a tutorů

Garant programu

 • Je představitel programu, vynikající odborník a expert v oboru studijního programu a reprezentuje program navenek.
 • Garanta programu jmenuje děkan a je děkanovi odpovědný/á ve své činnosti.
 • Garant programu kontroluje přípravu a zajištění výuky programu, průběh a kvalitu výuky programu, nemá však přímou odpovědnost, nepřejímá žádné pravomoci vedoucích kateder.
 • Garant má, se souhlasem děkana, pro svou činnost k dispozici vlastní tým spolupracovníků pro operativní zajišťování chodu činnosti Rady programu.
 • Garant řídí činnost Rady programu.
 • Garant je v kontaktu s ostatními garanty programů fakulty pro koordinaci základních principů výuky programů, je členem Rady garantů programů.
 • Garant je v kontaktu s garanty oborů programu a ti jsou mu odpovědni za odbornou úroveň oborů.
 • Zásadní změny v přednášejících navrhuje děkanovi vedoucí katedry po konzultaci s garantem programu.
 • Povinností garantů programů je dbát na to, aby studijní programy byly uskutečňovány v souladu s akreditačním spisem.

Garant oboru studijního programu

 • Garanty oborů jmenuje děkan z řad členů Rady programu po projednání s garantem programu.
 • Garant oboru je pedagog pověřený koordinací zajištění výuky příslušného oboru po stránce pedagogické.
 • Garant svou činnost zajišťuje v úzké spolupráci s vedoucími kateder, kteří výuku oboru zajišťují po stránce personální, nemá žádnou odpovědnost za průběh a kvalitu výuky, nepřejímají žádné pravomoci vedoucích kateder.
 • Je pedagog, který studentům svého oboru poskytuje odborné studijní poradenství, zejména radí s výběrem volitelných či povinně volitelných předmětů, tématu projektových předmětů a závěrečných prací. Dále poskytuje odborné poradenství v případě studijních obtíží, plánování studia v zahraničí a pod. Garant oboru může k těmto činnostem jmenovat po dohodě s příslušným vedoucím katedry jednotlivé tutory. Seznam garantů a tutorů
 • Garant programu doporučuje garantovi oboru opatření, které v rámci studijního programu povedou ke zlepšení kvality výuky jeho oboru.
 • Zásadní změny v přednášejících navrhuje děkanovi vedoucí katedry po konzultaci s garantem oboru.
 • Povinností garantů oborů je dbát na to, aby studijní obory byly uskutečňovány v souladu s akreditačním spisem.

Tutoři

Tutoři jsou učitelé, kteří radí studentům především v jejich odborných a osobních problémech a pomáhají jim v kontaktech na fakultě i mimo ni. Jejich role je právě v osobním přístupu, proto v 1. ročnících lze předpokládat přiřazení tutorů menším skupinám studentů (např. studijním skupinám či malým oborům), ve vyšších ročních pak o pak typicky celým oborům.

Tutor by měl být v úzkém kontaktu se studenty, měl by být "svým" studentům znám, právem tutora je, na základě kontaktu se studenty, iniciovat spolupráci s příslušnými učiteli, funkcionáři fakulty či oddělením fakulty či školy tak, aby napomohl řešení nestandardní, často svízelné osobní situace studenta.

Garanti a tutoři provádějí poradenskou činnost

 • ve svých úředních hodinách, které mají vypsané na internetu
 • prostřednictvím diskusních for, sociálních sítí a dalších elektronických forem