Tematické okruhy ke státní bakalářské zkoušce pro bakalářský studijní program Softwarové inženýrství a technologie 2014

Teoretická část společná pro všechny obory

 1. Výroková logika, jazyk a formule predikátové logiky. Kombinatorika, relace, teorie množin. Základy teorie grafů. (ZDM)
 2. Funkce jedné proměnné, limita a spojitost. Derivace, její vlastnosti a význam. Neurčitý a určitý integrál, metody výpočtu a vlastnosti. Řady a posloupnosti. (MAA)
 3. Lineární prostory, lineární zobrazení a jejich matice. Operace s maticemi. Řešení soustav lineárních rovnic.Diagonalisace matic. Skalární součin. (LAG)
 4. Principy objektového stylu. Typické příklady objektových řešení. Návrhové vzory (GoF, GRASP). Funkcionální programování. (OMO)
 5. Návrhové vzory a logická architektura systému. Modely chování, vzory chování, use-case. Rozhraní systému. (NSS)
 6. Složitost algoritmů, odhady. Matematická indukce a rekurzivní algoritmy. Typické příklady datových struktur. Řazení. Vyhledávání. NP-úplnost. (DSA)
 7. Bayesova veta. Nahodna velicina a její charakteristiky, distribucni funkce, hustota pravděpodobnosti. Zakladni pravdepodobnostni rozdeleni. Odhady parametru a testovani hypotez. (PST)

Odborné tematické okruhy

 1. Technologie pro webové prezentace, dynamický web, architektura Model-view-controller, bezpečnost webových aplikací (ZWA)
 2. Techniky návrhu testovacích scénářů, jednotkové testy, automatické funkční testy, testovací strategie, testovací data (TS1)
 3. Klasické a agilní metodiky vývoje software, sestavení a sledování projektového plánu, metody odhadování pracnosti (RSP)
 4. Sběr, ověřování správnosti a správa požadavků. Dokumentace požadavků textově a modelováním pomocí UML. Firemní(bussines) procesy. (SMP)
 5. Informační bezpečnost, kryptosystémy, komunikační bezpečnost, bezpečnostní certifikáty, zabezpečení komunikace v sítích. (KAB)
 6. Model OSI, přístupy k přenosovému médiu, síťová vrstva, komunikační protokoly, bezpečnost sítí, datová kvalita, správa sítí. (PSI)
 7. Rozdělení a pozice informačních systémů ve firmě, způsoby implementace a nasazení, provoz a podpora informačních systémů. (INS)
 8. Tvorba datového modelu, ER diagramy, relační databáze, normální formy, dotazovací jazyk SQL, transakce, objektově-relační mapování, replikace, vysoká dostupnost. (DBS)
 9. Architektura enterprise aplikací, vrstevnatá architektura, hexogonální architektura, inversion of control, dependence injection, beans a jejich životní cyklus, bezpečnost eterprise aplikací. (EAR)