Tematické okruhy ke státní bakalářské zkoušce pro bakalářský studijní program Softwarové inženýrství a technologie, akreditace 2020

Státní závěrečná zkouška se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT a směrnicí děkana FEL. Skládá se z

 1. obhajoby bakalářské práce a zkoušky z teoretických základů a
 2. z odborné problematiky studovaného programu.

První část zkoušky obsahuje prezentaci výsledků bakalářské práce, obeznámení se s posudky práce, odpovědi studenta na připomínky z posudků a otázky komise a diskuse k předložené práci a její prezentaci.

Druhá část SZZ se skládá ze dvou otázek – jedné z povinných předmětů programu (pokrývají základní teoretické předměty profilujícího základu programu) a druhé dané skupinou povinných předmětů specializace.

Tematické okruhy SZZ jsou následující:

Teoretická část společná pro všechny obory

 • Výroková logika, jazyk a formule predikátové logiky. Kombinatorika, relace, teorie množin. Základy teorie grafů. (ZDM)
 • Funkce jedné proměnné, limita a spojitost. Derivace, její vlastnosti a význam. Neurčitý a určitý integrál, metody výpočtu a vlastnosti. Řady a posloupnosti. (MAA)
 • Lineární prostory, lineární zobrazení a jejich matice. Operace s maticemi. Řešení soustav lineárních rovnic. Diagonalizace matic. Skalární součin. (LAG)
 • Principy objektového stylu. Typické příklady objektových řešení. Návrhové vzory (GoF, GRASP). Funkcionální programování. (OMO)
 • Složitost algoritmů, odhady. Matematická indukce a rekurzivní algoritmy. Typické příklady datových struktur. Řazení. Vyhledávání. NP-úplnost. (DSA)
 • Bayesova věta. Náhodná veličina a její charakteristiky, distribuční funkce, hustota pravděpodobnosti. Základní pravděpodobnostní rozdělení. Odhady parametru a testování hypotéz. (PRA)
 • Informační bezpečnost, kryptosystémy, komunikační bezpečnost, bezpečnostní certifikáty, zabezpečení komunikace v sítích. (KAB)
 • Tvorba datového modelu, ER diagramy, relační databáze, normální formy, dotazovací jazyk SQL, transakce, objektově-relační mapování, replikace, vysoká dostupnost. (DBS)

Odborné tematické okruhy pro specializaci Enterprise systémy

 • Technologie pro webové prezentace, dynamický web, architektura Model-view-controller, bezpečnost webových aplikací (ZWA)
 • Techniky návrhu testovacích scénářů, jednotkové testy, automatické funkční testy, testovací strategie, testovací data (TS1)
 • Klasické a agilní metodiky vývoje software, sestavení a sledování projektového plánu, metody odhadování pracnosti (PM2)
 • Model OSI, přístupy k přenosovému médiu, spojová a síťová vrstva, komunikační protokoly, kvalitativní parametry přenosu, správa sítí (PSI)
 • Rozdělení a pozice informačních systémů ve firmě, způsoby implementace a nasazení, provoz a podpora informačních systémů (INS)
 • Architektura enterprise aplikací, vrstevnatá architektura, hexogonální architektura, inversion of control, dependence injection, beans a jejich životní cyklus, bezpečnost eterprise aplikací. (EAR)
 • Proces a procesní řízení, životní cyklus procesu, notace pro popis procesů, procesní analýza, reengineering procesů, klíčové ukazatele procesů, měření procesů, optimalizace procesů, nástroje pro podporu procesního řízení (ISP)
 • Modely distribuovaného výpočtu - client-server, peer-to-peer, subscribe-publish. Podpora distribuovaných aplikací. Mobilita v distribuovaných systémech - statické a dynamické rozkládání zátěže, mobilní agenti (DSVA)

Odborné tematické okruhy pro specializaci Technologie pro multimédia a virtuální realitu

 • Technologie pro webové prezentace, dynamický web, architektura Model-view-controller, bezpečnost webových aplikací (ZWA)
 • Techniky návrhu testovacích scénářů, jednotkové testy, automatické funkční testy, testovací strategie, testovací data (TS1)
 • Klasické a agilní metodiky vývoje software, sestavení a sledování projektového plánu, metody odhadování pracnosti (PM2)
 • Model OSI, přístupy k přenosovému médiu, spojová a síťová vrstva, komunikační protokoly, kvalitativní parametry přenosu, správa sítí (PSI)
 • Rozdělení a pozice informačních systémů ve firmě, způsoby implementace a nasazení, provoz a podpora informačních systémů (INS)
 • Polygonální, polynomiální a implicitní reprezentace 2D a 3D těles. Principy 2D a 3D modelování. Světlo a materiál, empirické a fyzikálně založené osvětlovací modely ve 3D grafice. Barevné prostory. Rastrová reprezentace 2D obrazu a její využití ve 3D grafice, práce s texturami. Úroveň detailu a její řízení. (VGO)
 • Metody komprese grafické informace. Kompozice rastrového obrazu (klíčování, maskování), kompoziční algebra. Technická zařízení pro snímání obrazu. Technická zařízení pro projekci obrazu. Stereoskopie (snímání a principy technologií pro prezentaci obrazu). Fyzikální principy snímání pohybu. Osvětlovací řetězec, protokoly DMX a ArtNet. (MM1)
 • Zvukový signál a jeho popis (časová a kmitočtová oblast). Vnímání zvuku. Digitalizace zvukového signálu (vzorkování, kvantování). Princip ztrátové komprese zvukového signálu. Šíření zvuku v prostoru. Principy elektroakustických měničů (mikrofony a reproduktory). (MM1)
 • Obecná architektura VR aplikace a její komponenty. Transformace, souřadné systémy. Reprezentace VR světa, graf scény. Prostředky pro interakci. Principy virtuální a rozšířené reality, technologie. Metody 3D rekonstrukce reálných objektů. (VAR)

Odborné tematické okruhy pro specializaci Business Informatics

 • Technologie pro webové prezentace, dynamický web, architektura Model-view-controller, bezpečnost webových aplikací (ZWA)
 • Techniky návrhu testovacích scénářů, jednotkové testy, automatické funkční testy, testovací strategie, testovací data (TS1)
 • Klasické a agilní metodiky vývoje software, sestavení a sledování projektového plánu, metody odhadování pracnosti (PM2)
 • Model OSI, přístupy k přenosovému médiu, spojová a síťová vrstva, komunikační protokoly, kvalitativní parametry přenosu, správa sítí (PSI)
 • Rozdělení a pozice informačních systémů ve firmě, způsoby implementace a nasazení, provoz a podpora informačních systémů (INS)
 • Proces a procesní řízení, životní cyklus procesu, notace pro popis procesů, procesní analýza, reengineering procesů, klíčové ukazatele procesů, měření procesů, optimalizace procesů, nástroje pro podporu procesního řízení (ISP)
 • Datová analýza, přístupy k provádění datových analýz, statistické metody pro datové analýzy, vizualizace dat pro účely datových analýz, způsoby vizualizace dat, datová kvalita, data-driven rozhodování (ZDA)
 • IT strategie, podniková aplikace, způsoby popisu podnikových aplikací, enterprise architektura, robotizace procesů, ERP, xRM, CRM (TPA)
 • Metody pro rozhodování za rizika a neurčitosti, vícekriteriální rozhodování – metody (MPR)

Odborné tematické okruhy pro specializaci Technologie internetu věcí

 • Technologie pro webové prezentace, dynamický web, architektura Model-view-controller, bezpečnost webových aplikací (ZWA)
 • Techniky návrhu testovacích scénářů, jednotkové testy, automatické funkční testy, testovací strategie, testovací data (TS1)
 • Klasické a agilní metodiky vývoje software, sestavení a sledování projektového plánu, metody odhadování pracnosti (PM2)
 • Model OSI, přístupy k přenosovému médiu, spojová a síťová vrstva, komunikační protokoly, kvalitativní parametry přenosu, správa sítí (PSI)
 • Rozdělení a pozice informačních systémů ve firmě, způsoby implementace a nasazení, provoz a podpora informačních systémů (INS)
 • Komunikační řetězec v systémech IoT, principy radiového přenosu, komunikační protokoly v IoT, využití mobilních sítí, parametry QoS, IoT jako služba (KTI)
 • Architektury systémů IoT, mikrokontroléry a zpracování dat v IoT, datové sběrnice, senzory a aktuátory, data management v IoT systémech (NSI)
 • Modely distribuovaného výpočtu - client-server, peer-to-peer, subscribe-publish. Podpora distribuovaných aplikací. Mobilita v distribuovaných systémech - statické a dynamické rozkládání zátěže, mobilní agenti. (MSV)