Tematické okruhy ke státní bakalářské zkoušce pro bakalářský studijní program Kybernetika a robotika 2021

Státnicové okruhy pro bakalářský program KyR se vztahují jen k obsahu povinných předmětů profilujícího základu (včetně základních teoretických předmětů) a jsou následující:

  • Matematická analýza pro funkce jedné a více proměnných. Lineární algebra a maticový počet. Matematická logika a teorie grafů. Základy diferenciálních rovnic a numerické matematiky. Komplexní analýza a integrální transformace Fourierova, Laplaceova a Z. Pravděpodobnost, náhodné procesy a statistika. Optimalizace a matematické programování.
  • Kinematika a dynamika hmotných bodů a tuhých těles. Úvod do mechaniky kontinua. Fyzikální pole a jejich popis. Termodynamika. Základy teorie vln a optika. Úvod do moderní fyziky: základy kvantové mechaniky, princip laseru, pásová teorie pevných látek, úvod do jaderné fyziky.
  • Základní programové struktury a techniky. Časová a paměťová složitost algoritmů. Datové struktury a jejich vlastnosti. Algoritmy řazení, vyhledávání, prohledávání grafů. Embedded programování. Paralelizace, multithreading a multitasking. Synchronizace a sdílené zdroje.
  • Pasivní a aktivní prvky elektrických obvodů, jejich vlastnosti a aplikace. Operační zesilovače, napájecí zdroje. Kombinační a sekvenční obvody, řadiče, programovatelné obvody a jejich realizace.
  • Signály, korelace, spektrum. Lineární systémy spojité i diskrétní. Modely a odezvy, vlastnosti a analýza. Linearizace. Vzorkování, rekonstrukce a diskretizace. Filtry a jejich vlastnosti. Struktura a vlastnosti řídicích systémů. Metody návrhu. Neurčitost a robustnost.
  • Kinematika a dynamika robotu a její reprezentace. Pohony robotů. Statistické rozhodování. Klasifikátory a jejich empirické učení. Stavový prostor a jeho prohledávání. Hry jednoho a více hráčů.
  • Senzory fyzikálních veličin, metody a prostředky měření elektrických veličin. Teorie informace, kódování. Referenční model, komunikační sítě a protokoly.