Tematické okruhy ke státní bakalářské zkoušce pro bakalářský studijní program Kybernetika a robotika 2016

Státnicové okruhy pro Bakalářský program KyR se vztahují jen k obsahu povinných odborných předmětů:

Matematika

 1. Matematická analýza pro funkce jedné a více proměnných (B0B01MA1 Matematická analýza 1 a B0B01MA2 Matematická analýza 2)
 2. Lineární algebra a maticový počet (B0B01LAG Lineární algebra).
 3. Matematická logika a teorie grafů (B0B01LGR Logika a grafy).
 4. Základy diferenciálních rovnic a numerické matematiky (B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika).
 5. Komplexní analýza a integrální transformace Fourierova, Laplaceova a Z (B3B01KAT Komplexní analýza a transformace).
 6. Pravděpodobnost, náhodné procesy a statistika (B0B01PST Pravděpodobnost a statistika).
 7. Optimalizace a matematické programování (B0B33OPT Optimalizace).

Fyzika

 1. Kinematika a dynamika hmotných bodů a tuhých těles. Úvod do mechaniky kontinua. Fyzikální pole a jejich popis (B3B02FY1 Fyzika 1).
 2. Termodynamika. Základy teorie vln a optika. Úvod do moderní fyziky: základy kvantové mechaniky, princip laseru, pásová teorie pevných látek, úvod do jaderné fyziky (B3B02FY2 Fyzika 2).

Algoritmy a programování

 1. Základní programové struktury a techniky. Časová a paměťová složitost algoritmů. Datové struktury a jejich vlastnosti. Algoritmy řazení, vyhledávání, prohledávání grafů (B3B33ALP Algoritmy a programování).
 2. Embedded programování. Paralelizace, multithreding a multitasking. Synchronizace a sdílené zdroje (B3B36PRG programování v C).

Elektronika a počítače

 1. Pasivní a aktivní prvky elektrických obvodů, jejich vlastnosti a aplikace. Operační zesilovače, napájecí zdroje (B3B31EPO Elektronické obvody a prvky).
 2. Kombinační a sekvenční obvody, řadiče, programovatelné obvody a jejich realizace (B0B35LSP Logické systémy a procesory).
 3. Architektura a organizace počítače, koncepce CPU, virtualizace. Paměti, subsystémy počítačů, jejich propojování. Koncepce CPU, zřetězené zpracování instrukcí (B3B35APO Architektura počítačů).

Signály, systémy a řízení

 1. Signály, korelace, spektrum. Lineární systémy spojité i diskrétní. Modely a odezvy, vlastnosti a analýza. Linearizace. Vzorkování, rekonstrukce a diskretizace. Filtry a jejich vlastnosti (B3B31SAS Signály a systémy).
 2. Struktura a vlastnosti řídicích systémů. Metody návrhu. Neurčitost a robustnost. Úvod do systémů nelineárních, mnohorozměrových a s dopravním zpožděním (B3B35ARI Automatické řízení).

Robotika, kybernetika a umělá inteligence

 1. Kinematika a dynamika robotu a její reprezentace. Pohony robotů (B3B33ROB Robotika).
 2. Statistické rozhodování. Klasifikátory a jejich empirické učení. Stavový prostor a jeho prohledávání. Hry jednoho a více hráčů (B3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence).

Senzory a komunikace

 1. Senzory fyzikálních veličin, metody a prostředky měření elektrických veličin (B3B38SME Senzory a měření).
 2. Teorie informace, kódování. Referenční model, komunikační sítě a protokoly (B3B38KDS Komunikace a distribuované systémy).