Tematické okruhy ke státní bakalářské zkoušce pro bakalářský studijní program Elektrotechnika, energetika a management, akreditace 2018

Společné tematické okruhy programu

 • Matematická analýza I (B0B01MA1A), Lineární algebra (B0B01LAGA), Matematická analýza II (B0B01MA2A), Dif. rovnice a numerické metody (B0B01DRN), Komplexní analýza (B0B01KANA): Integrální a diferenciální počet funkcí jedné a více proměnných. Matice, operace s maticemi, soustavy lineárních rovnic. Obyčejné diferenciální rovnice a jejich soustavy. Vázané extrémy. Integrální transformace.
 • Fyzika I (B1B02FY1), Fyzika II (B1B02FY2): Mechanika a termodynamika, pracovní cykly, fyzikální pole, optika.
 • Elektromagnetické pole (B1B17EMP): Elektromagnetické pole a jeho síly a energie, Maxwellovy rovnice.
 • Elektrické obvody (B1B31EOS): Kirchhoffovy zákony, Analýza elektrických obvodů v časové oblasti, harmonickém ustáleném stavu, frekvenční charakteristiky.
 • Elektrická měření (B1B38EMA): Měření elektrických napětí a proudů. Měření kmitočtu, měření výkonu a spotřeby elektrické energie.
 • Materiály pro výkonovou elektrotechniku (B1B13MVE1), Technologické procesy pro elektrotechniku (B1B13TEP): Vodivé, supravodivé, polovodivé, izolační, dielektrické a magnetické materiály. Výroba a zpracování křemíku pro elektrotechniku. Materiály pro vláknové optické vlnovody a jejich výroba.
 • Svazkové a plazmové, tenkovrstvé a tlustovrstvé technologie. Kontaktování v elektrotechnice. 3D tisk. Metody impregnace izolačních systémů elektrických strojů, metody sušení. Typy vinutí.
 • Výroba výkonových zařízení (B1B13VES): Výroba magnetických obvodů, vinutí elektrických strojů netočivých a točivých. Požadavky na zařízení uváděná na trh v EU. Základní testy emisí rušení a odolnosti pro EMC. Směrnice RoHS a ECODESIGN. Základní požadavky na spotřebiče nn podle směrnice LVD.
 • Základy elektrických strojů a přístrojů (B1B14ZSP), Základy výkonové elektroniky (B1B14ZVE), Základy elektrických pohonů (B1B14ZPO): Základy elektrických strojů a přístrojů, Základy výkonové elektroniky, Základy elektrických pohonů: Dělení elektrických pohonů, jejich řízení a regulace, pohybová rovnice, typy zátěže, provozní stavy. Principy, konstrukce, typy, elektrická schémata, matematický popis, charakteristiky, způsoby řízení a ochrana stejnosměrných, asynchronních, synchronních, speciálních strojů, jednofázových a trojfázových transformátorů, výkonových polovodičových měničů se stejnosměrným a střídavým výstupem.
 • Elektroenergetika 1 (B1B15EN11): Prvky elektrizační soustavy a jejich parametry. Modelování ustálených a poruchových stavů, principy chránění v ES.
 • Elektroenergetika 2 (B1B15EN2): Klasické a alternativní zdroje elektrické energie. Základy techniky vysokých napětí.

Tematické okruhy pro specializaci Aplikovaná elektrotechnika

 • Makro a mikroekonomika (B1B16MME): Základy finanční matematiky. Trh, poptávka a nabídka, tržní ceny. Časová hodnota peněz, základy hodnocení ekonomické efektivnosti projektů.
 • Solární systémy a elektrochemické zdroje (B1B13SSE1): Konverze sluneční energie na tepelnou a elektrickou energii. Porovnávání ceny elektrické energie generované různými zdroji. Konstrukce a technologie fotovoltaických článků a modulů. Základní typy akumulátorů, jejich vlastnosti, charakteristiky, nabíjení a praktické aplikace.
 • Výroba elektrotechnických součástek (B1B13VES): Technologie elektronických součástek, Pasivní součástky a jejich vlastnosti, Základní polovodičové struktury, polovodičové součástky.
 • Mikroprocesory pro výkonové systémy (B1B14MIS): Řídící počítač pro elektrické pohony, jeho struktura a speciální obvodové bloky. Přechod ze spojitého na diskrétní signál, vzorkování, aliasing. Booleova algebra, kombinační a sekvenční obvody, stavový automat – postup návrhu.
 • Elektroenergetika 3 (B1B15EN3): Světelně technické veličiny, světelné zdroje, osvětlování. Základy sdílení tepla. Druhy elektrických ohřevů a jejich modelování.

Studenti specializace Aplikovaná elektrotechnika jsou v rámci státní závěrečné zkoušky zkoušeni vždy z okruhů náležející do společné teoretické a společné odborné části specializací Aplikovaná elektrotechnika a Elektrotechnika a management a z tematických okruhů specializace Aplikovaná elektrotechnika. Student dostane u státnic minimálně 3 otázky (předměty povinný PZ a povinný ZT) z výše uvedených okruhů.

Tematické okruhy pro specializaci Elektrotechnika a management

 • Mikro a makro ekonomika (B1B16MME): Trh. Poptávka a nabídka. Elasticita, náklady. Zisk v dokonalé konkurenci, selhání trhu. Peníze, HDP, inflace.
 • Základy podnikání a účetnictví (B1B16ZPU): Základní principy účetnictví. Aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Bod zvratu. Finanční výkazy a jejich struktura. Metody kalkulace nákladů, podnikatelský plán.
 • Úvod do ekonomiky energetiky (B1B16UEE1): Ceny a náklady v elektroenergetice, tarifní systémy. Trhy s energiemi. Náklady výroby elektrické energie, marginální náklady. Náklady v přenosu a distribuci elektřiny. Principy regulace v energetickém odvětví. Ekonomické a technické aspekty OZE.
 • Základy finančního managementu (B1B16ZFM1): Finanční matematika, investiční rozhodování a kritéria ekonomické efektivnosti, vliv inflace a daní. Časová hodnota peněz, zadlužení, WACC. Ukazatelé finanční situace firmy.
 • Matematika pro ekonomii (B1B01MEK): Význam diskrétních a spojitých náhodných veličin v ekonomice. Nestrannost odhadů a základní testovací charakteristiky.

Studenti specializace Elektrotechnika a management jsou v rámci státní závěrečné zkoušky zkoušeni vždy z okruhů náležející do společné teoretické a společné odborné části specializací Aplikovaná elektrotechnika a Elektrotechnika a management a z tematických okruhů specializace Elektrotechnika a management. Student dostane u státnic minimálně 3 otázky (předměty povinný PZ a povinný ZT) z výše uvedených okruhů.

Verze: 9.2.2021