Tematické okruhy ke státní bakalářské zkoušce pro bakalářský studijní program Elektrotechnika, energetika a management, akreditace 2016

Společné tematické okruhy programu

 1. Integrální a diferenciální počet funkcí jedné a více proměnných (B0B01MA1). Obyčejné diferenciální rovnice a jejich soustavy, analytická a numerická řešení (B0B1DRN, B1B15VYA).
 2. Funkce komplexní proměnné, integrální transformace (B0B1KAN). Základy matematické pravděpodobnosti a statistiky (B0B1PST).
 3. Mechanika a termodynamika, fyzikální pole, teorie vln, optika, základy kvantové mechaniky. (B1B02FY1, B1B02FY2).
 4. Elektromagnetické pole a jeho síly a energie, Maxwellovy rovnice (B1B17EMP).
 5. Analýza elektrických obvodů v časové oblasti, harmonickém ustáleném stavu, frekvenční charakteristiky (B1B31EOS).
 6. Měření elektrických napětí a proudů. Měření kmitočtu, měření výkonu a spotřeby elektrické energie (B1B38EMA).
 7. Vodivé, polovodivé, izolační, dielektrické a magnetické materiály. Základní polovodičové struktury, polovodičové součástky. Svazkové a plazmové, tenkovrstvé a tlustovrstvé technologie, výroba, zpracování křemíku pro elektrotechniku (B1B13MVE, B1B13VST).
 8. Výroba magnetických obvodů, vinutí elektrických strojů netočivých a točivých. Požadavky na zařízení uváděná na trh v EU. Základní testy emisí rušení a odolnosti pro EMC (B1B13VVZ).
 9. Dělení elektrických pohonů, jejich řízení a regulace, pohybová rovnice, typy zátěže, provozní stavy. Principy, konstrukce, typy, elektrická schémata, matematický popis, charakteristiky, způsoby řízení a ochrana stejnosměrných, asynchronních, synchronních, speciálních strojů, jednofázových a trojfázových transformátorů, výkonových polovodičových měničů se stejnosměrným a střídavým výstupem (B1B14ZSP, B1B14ZVE, B1B14ZPO).
 10. Prvky elektrizační soustavy a jejich parametry. Modelování ustálených a poruchových stavů, principy chránění v ES. Klasické a alternativní zdroje elektrické energie. Základy techniky vysokých napětí. (B1B15EN1, B1B15EN2).

Oborově zaměřené tematické okruhy pro obor Aplikovaná elektrotechnika

 1. Konverze sluneční energie na tepelnou a elektrickou energii. Konstrukce a technologie fotovoltaických článků a modulů. Základní typy akumulátorů, jejich vlastnosti, charakteristiky, nabíjení a praktické aplikace (B1B13SEZ).
 2. Struktura, obvodové bloky, programovací techniky řídicího počítače elektrického pohonu. Návrh a použití kombinačních a sekvenčních obvodů, FPGA. Přechod od analogového zpracování signálů k číslicovému (B1B14MIS).
 3. Světelně technické veličiny, světelné zdroje, osvětlování. Základy sdílení tepla. Druhy elektrických ohřevů a jejich modelování (B1B15EN3).

Oborově zaměřené tematické okruhy pro obor Elektrotechnika a management

 1. Podnikatelský plán a kalkulace, zisk a cash flow, finanční výkazy firmy (B0B16ZPU).
 2. WACC, finanční matematika a investiční rozhodování (B1B16ZFM).
 3. Ceny a náklady v elektroenergetice, trhy s energiemi, systémové a podpůrné služby, OZE (B1B16UEE).