Výsledky rozdělení studentů 1. ročníku prezenční formy bakalářských programů EEM, SIT a OI do specializací

Vyhláška proděkanky pro pedagogiku č. 6/2024

Č.j.: 51/13922/2024/Ši

Studenti 1. ročníku bakalářských programů EEM, SIT a OI, kteří ke dni 31. březnu 2024 vyplnili v KOSu svůj zájem o specializace, byli automaticky rozřazeni do jednotlivých specializací.

Každý student po přihlášení do webového rozhraní KOS uvidí na úvodní stránce v bloku "Uživatel" na řádku "Specializace", jaká specializace mu byla přidělena.

Současně s rozřazením do specializací došlo i ke změně studijního plánu z plánu “bez oboru” na plán přiřazené specializace (stránky webového rozhraní KOS "Předměty"/"Studijní plán”).

Někteří studenti neprojevili zájem o zařazení do specializace. Studenti bez přiřazené specializace budou mít problém se zápisy do semestru a budou mít problém řádně ukončit své studium (absolvuje se nejen v programu, ale i ve specializaci). Těmto studentům doporučujeme obratem dodatečně e-mailem požádat o zařazení do specializace svou studijní referentku (na formuláři ŽÁDOST o změnu/přiřazení specializace s potvrzeným souhlasem garanta programu).

Studenti, kteří mají jakékoli dotazy k svému zařazení či se domnívají, že jejich volba nebyla respektována a respektována být měla, nechť se okamžitě obrátí e-mailem na vedoucí studijního oddělení (sislehel@fel.cvut.cz), v kopii na dr. Mášu, správce KOSu (masap@fel.cvut.cz).

V Praze 4. 4. 2024

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., v. r., proděkanka