Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce v letním termínu akademického roku 2022/2023

Vyhláška děkana č. 3/2023

Č.j.: 58/13922/2023/Ši

K státním závěrečným zkouškám (SZZ) se mohou přihlásit pouze studenti, kteří

  • mají na letní semestr akad. roku 2022/2023 zapsán předmět Bakalářská/Diplomová práce,
  • nebo již z tohoto předmětu obdrželi v některém z minulých semestrů zápočet,
  • případně jim byl povolen náhradní termín odevzdání bakalářské/diplomové  práce ("odklad odevzdání BP/DP").

Studenty, jimž byl již určen konkrétní termín pro opakování SZZ či náhradní termín konání SZZ, přihlásí jejich studijní referentka.

Studenti, jejichž studium je aktuálně přerušeno, požádají o přihlášení k SZZ e-mailem svou studijní referentku.

Ke státní závěrečné zkoušce se student přihlašuje pouze prostřednictvím KOSu, a to nejpozději do 30. dubna 2023 - po tomto datu již přihlášení nebude možné (papírová přihláška se nepodává).

Ke státní závěrečné zkoušce budou moci jít pouze ti studenti, jimž děkan v souladu se směrnicí určí termín SZZ; tzn. ti studenti, kteří současně:

  1. v termínu se přihlásí ke státní zkoušce prostřednictvím KOSu (podrobnosti viz výše)
  2. do tří pracovních dnů před prvním dnem příslušného termínu státnic (tedy nejpozději dne 7. 6. 2023 včetně) splní svůj studijní plán.

Teprve splněním studijního plánu nabývá přihlášení k SZZ platnosti (tzn. pokud student studijní plán nesplní, nemusí o zneplatnění přihlášky žádat).

Další podrobnosti ke státním závěrečným zkouškám upraví příslušná vyhláška, jež bude vyvěšena v průběhu května 2023.

Detaily k průběhu státních zkoušek upravuje Směrnice děkana pro závěrečné práce a bakalářské a magisterské státní zkoušky.

Praha 24. 3. 2023

prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan