Přiznání prospěchového stipendia za letní semestr akad. r. 2017/2018

Vyhláška proděkana pro pedagogiku č. 9/2018

Č.J.: 5671/13922/2018/Ši

Podle čl. 3 odst. 12 Stipendijního řádu ČVUT stanovuji, že rozhodným úsekem pro stanovení nároku na prospěchové stipendium přiznávané v zimním semestru 2018/2019 jsou studijní výsledky získané během letního semestru ak. r. 2017/2018.

V souladu se Stipendijním řádem ČVUT (SŘ) není kromě výjimek nutné o přiznání prospěchového stipendia žádat.

Výjimkou jsou:

 • studenti, kteří v průběhu letního semestru akad.r. 2017/2018 studovali v zahraničí; v odůvodněných případech je možné prospěchové stipendium přiznat, i když student v zahraniční absolvoval nižší počet předmětů a/nebo získal nižší počet kreditů, než stanoví čl. 3 odst. 10 a) b) Stipendijního řádu ČVUT (v souladu s čl. 3 odst. 12 SŘ),
 • studenti překračující standardní dobu studia, pokud studovali nejméně jeden semestr na zahraniční vysoké škole v rámci programů spoluorganizovaných ČVUT,
 • studenti, kteří nastoupili v akad. r. 2018/2019 do prvního ročníku magisterského studia a bakalářské studium absolvovali na jiné vysoké škole,
 • studenti, kteří přestoupili na FEL z jiné fakulty ČVUT či v rámci studia na FEL přestoupili do jiného studijního programu a jimž byly absolvované předměty uznány.

Pokud tito studenti splňují podmínky pro přiznání prospěchového stipendia (viz níže), musejí o toto stipendium požádat. Žádost je třeba odevzdat příslušné studijní referentce nejpozději do 31. 10. 2018.

Stipendia budou vyplacena v listopadu 2018 prostřednictvím transakčního zúčtovacího systému. Rozhodnutí o přiznání prospěchového stipendia si student, jemuž bylo stipendium přiznáno, vyzvedne u své studijní referentky v druhé polovině listopadu 2018.

Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia

 1. Prospěchové stipendium může být přiznáno pouze studentovi, který v daném semestru, v němž mu vznikne nárok na prospěchové stipendium (tedy aktuálně v zimním semestru akad. r. 2018/2019)

  1. je studentem bakalářského nebo magisterského studia na ČVUT podle § 61 zákona v prezenční či kombinované formě studia (není tedy např. absolventem, doktorandem či účastníkem celoživotního vzdělávání),
  2. studuje ve standardní době studia, nebo studuje ve standardní době studia prodloužené nejvýše o jeden rok, pokud studoval nejméně jeden semestr na zahraniční vysoké škole v rámci programů spoluorganizovaných ČVUT a o stipendium písemně požádá,
  3. splňuje níže uvedená kritéria pro přiznání stipendia.
 2. Student má nárok na prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky dosažené v předchozím semestru (aktuálně tedy v letním semestru akad. r. 2017/2018), jestliže v tomto semestru:

  1. získal minimálně 30 kreditů,
  2. počet klasifikovaných předmětů v semestru měl větší nebo roven 4,
  3. vážený studijní průměr za uvedený semestr měl menší nebo roven 1.50,
  4. studoval v prezenční či kombinované formě a standardní době studia podle § 61 a § 44 odst. 2 písm. e) a odst. 4 zákona.

Výše prospěchového stipendia S (Kč/sem.) je dána následující tabulkou, ve které k je kategorie váženého průměru, Φ je vážený průměr a X je základ stipendia:

k Φ (vážený průměr) S (výše stipendia)
1 < 1.00, 1.10 ) 10,00.X
2 < 1.10, 1.25 ) 6,00.X
3 < 1.25, 1.50 > 3,00.X

Stipendijní průměr Φ se vypočte podle vzorce

kde Kp je počet kreditů za předmět p ukončený zkouškou nebo klasifikovaným zápočtem s hodnocením Zp a sčítá se přes všechny hodnocené předměty v semestru.

Přírůstek stipendia X stanoví děkan fakulty na základě počtu přiznaných stipendií a výše prostředků schválených pro výplatu stipendií v semestru tak, aby:

kde P(i) je počet studentů i-té kategorie, ki je koeficient ité kategorie, n je počet prospěchových kategorií (n = 3), c jsou finanční prostředky na stipendia (Kč/sem).

Praha 5. 10. 2018

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan