Informace pro studenty, kteří se budou hlásit k magisterské státní závěrečné zkoušce v letním termínu akad. r. 2013/2014

Vyhláška Studijního odd. FEL č. 7/2014

Č.j.:^662/13922/14/ši

 • Termín pro odevzdání diplomové práce i přihlášky ke státní závěrečné zkoušce (dále SZZ) je 12. května 2014 s následným termínem státních závěrečných zkoušek 2. - 6. června 2014.
 • Přesný den konání SZZ stanovují katedry.
 1. K magisterským státním závěrečným zkouškám (SZZ) se mohou přihlásit pouze studenti, kteří mají na letní semestr akad. roku 2013/2014 zapsán předmět AxxxxDIP či XxxDIP, nebo již z předmětu AxxxxDIP či XxxDIP obdrželi v některém z minulých semestrů zápočet, případně mají termín určen (z důvodu určení náhradního termínu odevzdání diplomové práce ["odkladu odevzdání DP"] apod.).

  Vyplněnou přihlášku odevzdají studenti nejpozději do 12. května 2014 na katedře, na níž proběhnou jejich SZZ. Studenti, jimž byl konkrétní termín opakované SZZ či náhradní termín SZZ určen děkanem, přihlášku k SZZ podávat nemusejí.

 2. Ke státním závěrečným zkouškám budou moci jít pouze ti studenti, jimž děkan v souladu se Směrnicí děkana pro magisterské SZZ určí termín SZZ; tzn. ti studenti, kteří současně:
  1. v termínu odevzdají vyplněnou přihlášku (podrobnosti viz odst. 1).
  2. do tří pracovních dnů před prvním dnem příslušného termínu státnic (tj. do 28. května 2014 včetně) splní svůj studijní plán. Teprve tedy splněním studijního plánu nabývá již dříve podaná přihláška platnosti (pokud student studijní plán nesplní, nemusí o stažení přihlášky žádat).
 3. Splnění studijního plánu zkontroluje příslušná studijní referentka SO, která zároveň studentovi uzavře index. Studenty žádáme, aby si na SO přišli uzavřít index neprodleně po absolvování své poslední zkoušky. Index musí student přinést k SZZ.
 4. Jestliže student, který má na letní semestr akad. r. 2013/2014 podruhé zapsán předmět "Diplomová práce", neodevzdá diplomovou práci do 12. května 2014 (a nebyl mu tento termín určen děkanem jako náhradní po zápisu předmětu "Diplomová práce" v zimním semestru ak r. 2013/2014), může před 12. květnem 2014 v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT, čl. 22, odst. 3, písemně požádat děkana (prostřednictvím SO po předchozím vyjádření katedry) o náhradní termín odevzdání DP ("odklad odevzdání DP"), tedy o odevzdání diplomové práce do 2. ledna 2015. Další podrobnosti viz Směrnice děkana pro magisterské SZZ, čl. 3. Žádostem o náhradní termín odevzdání diplomové práce po prvním zápisu předmětu "Diplomová práce" nebude vyhověno, jsou tedy bezpředmětné.
 5. Pokud student odevzdá diplomovou práci do 12. května 2014, ale z nějakého důvodu se v původně plánovaném termínu nedostaví k SZZ, ač splnil podmínky uvedené v odst. 2, musí se předem, nejpozději však do 5 dnů od termínu konání SZZ, písemně omluvit děkanovi (prostřednictvím SO po předchozím vyjádření katedry) a bude mu určen náhradní termín konání SZZ.
 6. Jestliže student neuspěje u SZZ (případně neuspěje pouze v odborné části SZZ, ale obhájí diplomovou práci, nebo naopak), bude mu děkanem určen termín pro opakování SZZ. SZZ musí student absolvovat nejpozději do jednoho roku ode dne splnění svého studijního plánu (za tento den se považuje poslední den zkouškového období posledního semestru, v němž měl student zapsané předměty svého studijního plánu).
 7. Neuspěje-li student pouze u odborné části SZZ, může mu být pro opakování SZZ určen termín 1. - 5. 9. 2014 (podle možností kateder), a to na základě nové přihlášky podané do 10. 7. 2014. V ostatních případech, stejně jako studentům, kteří neobhájili DIP, bude pro opakování SZZ určen termín 19. - 23. 1. 2015 (přesný termín stanoví katedra).
 8. Státní závěrečnou zkoušku nebo její poslední část musí student magisterského studia na FEL absolvovat nejpozději do čtyř let od jeho zahájení.

V Praze 12. 6. 2014

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan