Zadání čísla účtu a kontaktní adresy do KOSu a transakčního zúčtovacího systému

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 12/2012

Č.J.: 2075/13922/2012/Ši

V souladu se Směrnicí děkana, odst. 14. c., oznamují studenti fakultě číslo bankovního účtu vedeného u banky se sídlem v České republice výhradně přímým vložením tohoto údaje do databáze KOS, nikoli písemnou formou. Číslo účtu je nezbytné vložit také do transakčního zúčtovacího systému (dále TZS).

Stejnou formou, tedy vložením do databáze KOS, je ze strany studentů oznamována kontaktní adresa k doručování písemností (pokud je odlišná od adresy trvalé) - viz §63 zákona č. 111/1998 (zákon o vysokých školách). Pokud student kontaktní adresu nenahlásí, tzn. nevloží ji do databáze KOS, fakulta zasílá písemnosti na adresu trvalou.

Číslo bankovního účtu, příp. i kontaktní adresu je nezbytné do KOSu, resp. i do TZS, vložit, příp. zde aktualizovat každý rok nejpozději do 31. října (pozor: týká se i studentů magisterských programů, kteří studovali v bakalářském studiu na FEL!).

Upozornění:
Doporučujeme pečlivou kontrolu vloženého čísla účtu i adresy pro doručování.

Praha 19. 10. 2012

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan


Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10. 2017.