Tým transferu technologií

ČVUT FEL Proof of Concept minigrant - celoroční výzva startuje 6. 9. 2023

Hledáte cestu, jak ověřit, zda je váš nápad životaschopný a zda by o něj v byl opravdu na trhu zájem? Nevíte, jak jej dotvořit do podoby, kdy je možné jej prezentovat firemním partnerům? Přihlaste svůj projekt.

Dostaňte váš nápad do praxe s využitím finanční podpory a s konzultací TTT. Seznamte se s Výzvou, vyplňte jednoduchou Přihlášku a pojďme na to. S celou přípravou vám rádi pomůžeme, stačí napsat na OTT_FEL@fel.cvut.cz.

Minigrant overview.pdf
ČVUT FEL Proof of Concept minigrant.pdf
Příloha - Přihláška minigrant.xlsx
Příloha - Plán komercializace.docx
Příloha - Reporting.docx

 

Tým transferu technologií v rámci Oddělení pro vědu a výzkum ČVUT FEL přispívá k lepšímu využití výsledků výzkumu a vývoje. Poskytuje pracovníkům a studentům ČVUT FEL odborné poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví a jeho komerčního využití. Zprostředkovává doplňkovou činnost katedrám a pracovištím ČVUT FEL a pomáhá se získáváním a koordinací zakázek. Je také kontaktním místem pro firmy, které mají zájem o navázání spolupráce s ČVUT FEL.

Činnost se řídí Metodickým pokynem proděkana pro spolupráci s průmyslem a komercializaci z 1. 12. 2022.

Jsou zpracovány procesy a postupy a popsány konkrétní služby pracovníků Týmu transferu technologií, které pomůžou zaměstnancům FEL v následujících situacích:

 • Ohlášení originálních výsledků tvůrčí činnosti s aplikačním potenciálem, příprava přihlášky patentu, užitného vzoru, ochranné známky atd. v souladu se zákonem
  „Mám originální nápad, chci jej ochránit (patentovat) a poté uplatnit v komerční sféře.“
 • Zajištění ochrany vynálezu
  „Vynález byl ohodnocen jako komerčně využitelný a je vhodný k ochraně.
 • Příprava licenční smlouvy
  „O patent, užitný vzor nebo jiný druh mého výsledku má zájem partner z průmyslu.
 • Nabídka produktů a služeb, obchodní podpora při jednání s potenciálními uživateli
  „Mám technologii, software, přednášky nebo jiný výsledek připravený k nabídce potenciálním uživatelům.
 • Příprava smlouvy s partnerem, realizace spolupráce a její fakturace
  „Obchodní partner je připraven k realizaci zakázky, nákupu produktu, software, služby.

Tým transferu technologií dále zajišťuje příjem žádostí o spolupráci a jejich zpracování. Vede evidenci všech forem komercializace obchodních případů a předměty průmyslového vlastnictví. Vede evidenci výzkumných kapacit a know-how, které jsou na ČVUT FEL dostupné a jsou využitelné v režimu doplňkové činnosti.

 

Chcete vědět víc? Stáhněte si stručnou příručku v pdf, která přináší návody na řešení situací v oblastech vynálezecké činnosti a ochrany duševního vlastnictví a při komercializaci (transferu technologií). Zpracovali jsme jednotlivé oblasti, popsali postupy a procesy a připojili odkazy na existující dokumenty, kterými se daná oblast řídí. Jedná se o živý dokument, který bude postupně upravován na základě zpětné vazby od vás a bude reagovat na aktualizaci směrnic a celkově legislativy.

Kontaktní osoby TTT:

Jitka Anderssonová, MSc.
Ing. Jiří Herinek
Ludmila Mikšovská
Helena Weigelová
Ing. Pavel Náplava, Ph.D. 
RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.
Prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc.

Obecný e-mail na všechny členy týmu: OTT_FEL@fel.cvut.cz

Co potřebuji vyřešit

Ohlášení originálních výsledků tvůrčí činnosti s aplikačním potenciálem, příprava přihlášky patentu, užitného vzoru, ochranné známky atd. v souladu se zákonem

„Mám originální nápad, chci jej ochránit (patentovat) a poté uplatnit v komerční sféře.“

Vynález vzniklý v pracovním poměru jsem povinen/povinna neprodleně písemně ohlásit zaměstnavateli, který mi do 3 měsíců sdělí, zda uplatňuje právo na patent. V případě uplatnění mám právo na přiměřenou odměnu. V případě odmítnutí přechází právo na mne jako původce vynálezu.

Celý proces podrobně popisuje Příkaz rektora 20/2020 a je zajišťován Odborem pro transfer technologií Rektorátu ČVUT.

Zákonnou povinnost ohlášení vynálezu splním tak, že vyplním a nahraji do EZOPu Oznámení o duševním vlastnictví (Oznámení o výsledku tvůrčí činnosti). Oznámení, včetně návodu na vyplnění, je zde: složka Oznámení VTČ

Součástí oznámení je:

 • výsledek patentového průzkumu současného stavu (prior art) provedený před samotným podáním oznámení. Cílem je zjistit, zda můj nápad není již patentován. Pokud to neumím, poradí mi TTT.
 • stanovení financování tvorby ochranných dokumentů, a to buď katedrou, fakultou, ČVUT, nebo projektem, na němž vynález vzniknul. Domluvím se s nadřízeným nebo vedoucím katedry nebo mi poradí TTT.

Pozor si musím dát na „školní dílo“, tedy výsledek dosažený studenty. Zde se řídím Autorským zákonem č. 121/2000 Sb.

 

TTT zajišťuje podporu těchto činností:

 • Administrativní pomoc s přípravou Oznámení v souladu s Příkazem rektora 20/2020.

Kontaktní osoba: Jitka Anderssonová, Helena Weigelová

 • Pomoc s provedením patentového průzkumu.

Kontaktní osoba: Jan Vobecký

 • Komunikace s Patentovým střediskem na Odboru pro transfer technologií Rektorátu ČVUT.

Kontaktní osoba: Jitka Anderssonová

 • Administrativní pomoc při přípravě přihlášky patentu, užitného vzoru, ochranné známky, udržování ochranných dokumentů, fakturace nákladů atd.

Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Dostál, Oddělení transferu technologií Rektorátu ČVUT

 

 

Zajištění ochrany vynálezu

„Vynález byl ohodnocen jako komerčně využitelný a je vhodný k ochraně.

Zajištění ochrany vynálezu vyřeším také s Odborem pro transfer technologií Rektorátu ČVUT. To zajišťuje celý průběh přípravy podání žádosti. Odbor vede i jejich následnou evidenci a stará se o udržování patentové ochrany. S komunikací mi pomůže TTT. Taky se u nás dozvíte možnosti, jak financovat ochranu vynálezu. S žádostí o ochranu i s jejím udržováním se pojí nutnost úhrady poplatků. V některých případech je možné požádat o podporu z Licenčního fondu ČVUT (složka Licenční fond ČVUT) nebo v odůvodněných případech o podporu FEL.

 

TTT zajišťuje podporu těchto činností:

Kontaktní osoba: Jan Vobecký

 • Základní informace o procesu zajištění ochrany vynálezu na ČVUT a asistenci při komunikaci s Odborem transferu technologií Rektorátu ČVUT – administrativní pomoc v rámci procesu ochrany (souhlas s komercializací, dohoda o spolupůvodcovství, ekonomika patentové ochrany, příprava patentové přihlášky, patentové řízení) složka Smlouvy na ochranné dokumenty
 • Evidenci existujícího duševního nebo průmyslového vlastnictví (ve spolupráci s Odborem transferu technologií Rektorátu ČVUT). Postupně budou všechny dokumenty evidovány v EZOPu.
 • Administrativní zajištění úhrady poplatků za patentové přihlášky a udržovací poplatky u patentů spravovaných Patentovým střediskem Odboru pro transfer technologií Rektorátu ČVUT (komunikaci mezi Patentovým střediskem Odboru pro transfer technologií Rektorátu ČVUT a Ekonomickým oddělením FEL).
 • Chystáme evidenci nákladů na zajištění ochrany vynálezu, kdy pro každou podanou patentovou přihlášku bude založena zakázka ve FIS a v jednání je možnost automatického stažení dat do V3S pro potřeby bodování.

Kontaktní osoba: Jitka Anderssonová, Helena Weigelová

 

Licenční smlouva

„O patent, užitný vzor nebo jiný druh mého výsledku má zájem partner z průmyslu.

Pro uplatnění patentu zpravidla uzavíráme licenční smlouvu. Před samotným uzavřením licenční smlouvy bych si měl(a) vyhodnotit, jakou hodnotu můj patent má a celkově získat co nejvíce tržních informací, abych měl(a) lepší vyjednávací pozici při přípravě licenční smlouvy s partnerem (dále také téma Příprava výsledku tvůrčí činnosti pro komercializaci). U již uzavřených licenčních smluv sledujeme závazky, ke kterým jsme se zavázali jak my, tak smluvní strana a fakturujeme licenční poplatky. Přípravu licenčních smluv zajišťuje ideálně patentový zástupce, popřípadě doporučená právní firma. Evidenci licenčních smluv zajišťuje Odbor pro transfer technologií Rektorátu ČVUT.

Příjmy plynoucí z uzavřené licenční smlouvy se rozdělují podle Směrnice prorektora 02-2014 Postup při správě a využití duševního vlastnictví. Čisté příjmy z licenční smlouvy do 1 milionu korun zpravidla náleží původci, poté se zisk dělí podle vnitropodnikové dohody.

TTT zajišťuje podporu těchto činností:

 • Asistenci při přípravě vnitropodnikové dohody o spolupráci na komercializaci mezi původcem, jeho pracovištěm a dalšími součástmi ČVUT podílejícími se na komercializaci.

Kontaktní osoba: JUDr. Ing. Jan Urban, Ph.D., LL.M., Oddělení pro transfer technologií Rektorátu ČVUT, Jan Vobecký, Jitka Anderssonová

Kontaktní osoba: Jan Vobecký, Jiří Herinek

 •  Podpora při fakturaci licenčních poplatků u konkrétní licenční smlouvy.

Kontaktní osoba: Ludmila Mikšovská

 

Nechtěl(a) bych, aby výzkumný projekt končil jen odevzdáním závěrečné zprávy. O moje výsledky mohou mít zájem firmy nebo další partneři, kteří budou ochotni za využití mých výsledků zaplatit nebo se podílet na jejich dalším rozvoji.

Technologii, software nebo jiný výsledek výzkumu musím zpravidla pro potřeby nabídky potenciálnímu partnerovi připravit i z obchodního hlediska. Měl(a) bych provést vyhodnocení obchodního potenciálu s cílem zjistil, jaký může být o můj výsledek zájem a jakou může mít pro potenciálního partnera hodnotu. Musím si připravit plán pro komercializaci a většinou i nějaké propagační materiály.

Zejména u výsledků typu proof of concept mohou být nutné další vývojové práce.

Vybrané produkty a služby jsou prezentovány na webových stránkách ČVUT FEL v sekci Spolupráce – Pro firmy (https://fel.cvut.cz/cs/spoluprace/pro-firmy).

 

TTT zajišťuje podporu těchto činností:

 • Konzultace se zástupci vědeckého týmu s cílem ověřit tržní uplatnění výsledku tvůrčí činnosti – zda o něj může být zájem a jaký. Společně zpracujeme popis výsledku z pohledu potenciálního zákazníka, základní analýzu trhu a ověření zájmu o výsledek. Při této konzultaci budeme používat nástroj Business Model Canvas. Budeme hledat unikátní výhodu, kterou vaše řešení nabízí, a jaký řeší problém potenciálního uživatele. Porovnáme řešení s aktuálně nabízenými výrobky a službami na trhu a zamyslíme se nad způsobem nabízení služeb či zajištění výroby a jejími náklady a potenciální prodejní cenou.
 • Příprava plánu komercializace s cílem popsat konkrétní aktivity a stanovit cíle, kterých chceme dosáhnout. Viz Plán komercializace.
 • Asistence při vytvoření propagačních materiálů k výsledkům tvůrčí činnosti. Celý proces je stručně popsán v materiálu Přenos znalostí z výzkumu do praxe očima investora.

Kontaktní osoba: Jiří Herinek

 

Nabídka produktů a služeb, obchodní podpora při jednání s potenciálními uživateli

„Mám technologii, software, přednášky nebo jiný výsledek připravený k nabídce potenciálním uživatelům.

Už se bavím s jedním obchodním partnerem. Není ale ještě někdo další, koho by můj výsledek mohl zajímat? Nebo zatím žádného zájemce nemám? A samozřejmě nemám čas se tomu věnovat. TTT je připraven pomoci. Bude se snažit o vyhledání potenciálních uživatelů, pomůže s domluvením prezentace i v dalších krocích vedoucích k prodeji.

 

TTT zajišťuje podporu těchto činností:

 • Zveřejnění nabídky na webových stránkách ČVUT FEL.
 • Asistence při vyhledávání potenciálních uživatelů.
 • Pomoc s přípravou na obchodní jednání, podpora při obchodním jednání.

Kontaktní osoba: Jiří Herinek

 

Příprava smlouvy s partnerem, realizace spolupráce a její fakturace

„Obchodní partner je připraven k realizaci zakázky, nákupu produktu, software, služby.

Podařilo se domluvit komerční spolupráci. Nyní musím připravit pro partnera smlouvu a splnit povinnosti vyplývající z předpisů FEL. V případě doplňkové hospodářské činnosti musím nejdřív zpracovat rozpočet podle Směrnice o doplňkové činnosti. Pro přípravu smlouvy mohu využít existujících vzorů. Ve vybraných případech je pak vhodné návrh smlouvy konzultovat s právníkem. Minimálně však s TTT, kde mi s přípravou smlouvy pomůžou. Připravenou smlouvu je nutné provést procesem zajištění podpisu, který se liší u smluv pro doplňkovou činnost od smluv pokrývajících výstup z konkrétního projektu. ČVUT FEL ideálně podepisuje jako „druhý v pořadí“. Podepsanou smlouvu je vždy nutné vložit do interního registru smluv a v některých případech nechat zanést do veřejného registru smluv. Tento proces popisuje Směrnice děkana 2022-01 k evidenci smluv a k uveřejňování v registru smluv (3.3.2022).

Úspěšně jsem splnil(a) předmět smlouvy, zákazník je spokojen a můžu svou práci nechat vyfakturovat. TTT ukončenou spolupráce zaeviduje a pomůže s fakturací. Nyní už mám nárok na část z příjmů. Jejich dělení vychází ze Směrnice o doplňkové činnosti, kdy se zisk ze zakázky dělí mezi součásti ČVUT (režie ČVUT 3,73 %, režie FEL 8 %, režie pracoviště – každé pracoviště si určuje jinou výši režie), zbytek by mělo připadnout řešitelům.

 

TTT zajišťuje podporu těchto činností:

 

Příprava smlouvy

Kontaktní osoba: Jan Vobecký, Patrik Mottl, Jiří Herinek

 • Asistence při tvorbě kalkulace ke smlouvám k doplňkové činnosti.

Kontaktní osoba: Ludmila Mikšovská

 

Kontrola smlouvy

 • Kontrola smlouvy před zajištěním jejího podpisu.
 • Přiřazení čísla zakázky po podpisu smlouvy (interní číslo projektu).

Kontaktní osoba: Patrik Mottl

 

Podpis smlouvy

 • Asistence při procesu podpisu smlouvy vztahující se k doplňkové činnosti. Zajištění potřebných podpisů na Průvodním dopisu – Žádosti o podpis děkana Průvodka – žádost o podpis děkana (vyplnění průvodky zajišťuje navrhovatel smlouvy).

Kontaktní osoba: Ludmila Mikšovská

 • Asistence řešiteli daného projektu při zajištění podpisu. U těchto smluv podpis průvodky probíhá v EZOPu – nahraná smlouva se pošle ke schválení v pořadí: 1. vedoucí katedry, 2. vedoucí OVV, 3. proděkan pro spolupráci, 4. děkan. (Poznámka: kvůli utajení nejsou některé smlouvy evidované v EZOPu, pro zajištění podpisu těchto smluv bude využita papírová průvodka jako pro smlouvy vztahující se k doplňkové činnosti.)
 • Administrativní pomoc při zajištění podpisu smlouvy druhou stranou.

Kontaktní osoba: Jitka Anderssonová

 

Evidence podepsané smlouvy

 • Vložení smlouvy do interního registru smluv, kam se smlouvy vkládají vždy.
 • Vložení smlouvy do veřejného registru smluv, kam se dle zákona vkládají všechny smlouvy, na které se nevztahuje jedna z výjimek uvedených v zákoně č. 340/2015 Sb. U nás to zpravidla jsou smlouvy s plněním pod 50 tis. Kč bez DPH nebo smlouvy vztahující se ke smluvnímu výzkumu.
 • Kontrola vložení smlouvy do veřejného registru (pokud měl vložení zajistit smluvní partner) do 60 dnů po podpisu smlouvy.

Kontaktní osoba: Ludmila Mikšovská

 

Realizace předmětu smlouvy a fakturace

 • Zajištění projektového managementu při realizaci předmětu smlouvy (po předchozí domluvě). Za úspěšnou realizaci zakázky ručí katedra.

Kontaktní osoba: Jiří Herinek

 • Fakturace po realizaci předmětu smlouvy. Žádost o fakturaci podává tajemník katedry, žádost musí být podepsána příkazcem a správcem rozpočtu. Faktura je pak vystavena na základě této žádosti. Odeslání faktury smluvní straně zajišťuje navrhovatel smlouvy.
 • Zapsání ukončení zakázky do evidence doplňkové činnosti.

Kontaktní osoba: Ludmila Mikšovská

 

Závěrem by mělo dojít k vyhodnocení realizované spolupráce. Ekonomické oddělení FEL hlídá, zda zakázka neskončila ztrátou.

 

 

Seznam zákonů, předpisů, doporučených postupů a formulářů

 

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích

Zákon č. 121/2000 Sb.,  o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským

Příkaz rektora 20/2020

Procesy při spolupráci s aplikační sférou na ČVUT FEL

Složka Oznámení VTČ

Složka Licenční fond ČVUT

Složka Best practices in IP

Složka Smlouvy na ochranné dokumenty

Vzor CVUT FEL Smlouva R&D spolupráce 2022 CZ

Vzor CVUT FEL Smlouva R&D spolupráce 2022 CZ ENG

Směrnice prorektora 02-2014 Postup při správě a využití duševního vlastnictví

Příprava licenční smlouvy –  otázky k promyšlení

Business Model Canvas

Plán komercializace

Přenos znalostí z výzkumu do praxe očima investora

Směrnice děkana 2022-01 k evidenci smluv a k uveřejňování v registru smluv (3.3.2022)

Průvodka – žádost o podpis děkana

Žádost o fakturaci

 

Vše uvedené výše v souboru zip

 

 

Další zajišťované činnosti Týmem transferu technologií

 

Příjem žádostí o spolupráci

Často se stane, že zájemce o spolupráce neví, na koho se s poptávkou obrátit. TTT si se zájemcem vyjasní jejich požadavek a pokusí se najít na fakultě vhodné pracoviště, které by bylo schopné
a ochotné se poptávce věnovat. Firmy a další zájemci o spolupráci tak budou mít jedno hlavní „kontaktní místo“ pro spolupráce s ČVUT FEL. Pokud už komunikujete s partnery napřímo, samozřejmě v tom pokračujte.

 

TTT zajišťuje podporu těchto činností:

 • Přijetí poptávky a její zaevidování.
 • Komunikace s potenciálními řešiteli, ověření jejich zájmu o realizaci poptávky.
 • Vyhodnocení přijaté poptávky (z finančního hlediska, zda mohou být přínosné pro další možné spolupráce nebo při použití ve výuce, zda je možné danou spolupráci využít v propagaci fakulty) a doporučení, zda a jak na poptávku reagovat.
 • Podporora potenciálních řešitelů při přípravě nabídky a při komunikaci s partnerem.

Zajišťuje: Pavel Náplava, Jiří Herinek

 

 

Podpora spolupráce s průmyslem a dalšími partnery

TTT vede evidenci všech forem komercializace obchodních případů, duševního vlastnictví (průmyslového vlastnictví). Vede evidenci výzkumných kapacit a know-how, které jsou na ČVUT FEL dostupné a jsou využitelné v režimu doplňkové činnosti.

 • Evidence stávajících partnerů z aplikační sféry, se kterými již v minulosti proběhla komerční spolupráce. Aktivní komunikace s těmito partnery (ve spolupráci se zástupcem vědeckého týmu, který je s partnerem v osobním kontaktu).
 • Průběžná "obchodní činnost" pro výsledky, pro které je zpracován plán komercializace a jsou aktivně nabízeny. Vždy musí probíhat v součinnosti se zástupcem vědeckého týmu.
 • Průběžná aktualizace databáze produktů a služeb, vedení evidence výzkumných kapacit a know-how, které jsou na ČVUT FEL dostupné a jsou využitelné v režimu doplňkové činnosti. Evidence realizovaných projektů zavedených v EZOPu, členěný po jednotlivých katedrách/pracovištích (v první fázi bude evidence vedená v MS Excel). Aktualizace bude probíhat 1x za půl roku. U nových projektů ověříme, zda se počítá s komerčním využitím a zda řešitelé přivítají podporu týmu TTT.
 • Interní FEL proof of concept minigrant –  interní minigrant na podporu rozvoje projektů typu proof of concept

Zajišťuje: Jiří Herinek, Jitka Anderssonová

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.