Jazyková příprava PGS

Jazyková příprava se povinně zakončuje zkouškou z anglického jazyka (viz Zkoušky a jejich uznávání).

Pokud nemá student ukončen studijní blok (tj. včetně završení jazykové přípravy), nemůže konat státní doktorskou zkoušku.

Student se zapisuje do informačního systému KOS na předmět, do rozvrhu či na zkoušku zvlášť.

1. Zkoušky a jejich uznávání

1.1 Zkoušky pro cizince před zahájením doktorského studia

Zahraniční uchazeči, kteří chtějí studovat doktorský studijní program v českém jazyce, prokazují svoji jazykovou připravenost předložením maturitního vysvědčení nebo úspěšným vykonáním zkoušky z češtiny na katedře jazyků FEL za poplatek 2000 Kč (viz Informace pro uchazeče o studium v českém jazyce – pouze v češtině)

Studenti, kteří chtějí studovat doktorský studijní program v anglickém jazyce, prokazují svoji jazykovou připravenost úspěšným vykonáním zkoušky na katedře jazyků FEL nebo předložením mezinárodně uznávaného certifikátu z angličtiny na úrovni C1 Evropského referenčního rámce (např. FCE, CAE, TOEFL apod.), či předložením vysvědčení o státní jazykové zkoušce.

Pokud je angličtina oficiálně uznaným úředním jazykem země, ze které student pochází, lze tuto skutečnost považovat za prokázání dostatečné znalosti pro uznání zkoušky z angličtiny v doktorandském studiu.

1.2 Povinná zkouška z angličtiny

Prověření znalosti angličtiny je možné následujícími způsoby:

 1. sepsáním odborné studie a rozpravou nad ní v jazyce anglickém (kód XP04MIN - viz Směrnice děkana pro provádění odborné rozpravy v doktorském studiu)
 2. zkouškou na katedře jazyků FEL, pokud je odborná studie a rozprava nad ní v češtině či slovenštině (kód XP04AZK)

Doktorand musí prokázat znalost angličtiny příslušným výše uvedeným způsobem nejpozději ve zkouškovém období půl roku před státní doktorskou zkouškou.

Jestliže výsledkem předmětové zkoušky je "neprospěl", může doktorand zkoušku opakovat, nejvýše však jednou. V případě opakovaného neúspěchu se studium ukončuje podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona.

1.3 Uznávání zkoušek

Se žádostí o uznání zkoušky z angličtiny se může doktorand obrátit na vedoucí katedry jazyků, jestliže složil doktorandskou zkoušku z jazyka na jiné VŠ a doloží, že náplň semináře a požadavky ke zkoušce jsou srovnatelné s požadavky na FEL.

Všechny žádosti posoudí vedoucí katedry jazyků individuálně.

Zkoušku lze uznat jen tehdy, pokud od jejího složení neuplynula doba delší než 5 let.

1.4 Příprava ke zkoušce z angličtiny

 • Předpokládá se, že doktorand umí anglicky alespoň na mírně pokročilé úrovni.
 • Fakulta neposkytuje výuku začátečníků.

Možnosti přípravy ke zkouškám:

Je možné připravovat se na zkoušku individuálně nebo na seminářích organizovaných katedrou jazyků (viz Semináře).

 1. Doktorand jazyk výborně ovládá a připraví se ke zkoušce individuálně po jedné konzultaci na katedře jazyků.
 2. Doktorand ovládá jazyk na slušné úrovni, ale cítí potřebu si doplnit znalosti z odborného jazyka na seminářích nabízených katedrou jazyků (viz Semináře).
  Může si zvolit kurz na úrovni vyšší (XP04A2) nebo nižší (XP04A1).
 3. Doktorand si není jistý rutinním ovládáním jazyka, přihlásí se tedy do přípravného semináře (XP04A1). V případě splnění předem dohodnutých podmínek absolvování semináře si může v dalším období zapsat seminář na vyšší úrovni (XP04A2).
 4. Není-li si student jist volbou vhodné úrovně semináře, může po dohodě absolvovat vstupní rozřazovací test.
 5. Absolvování seminářů není nutnou podmínkou pro složení zkoušky.

1.5 Organizace zkoušky z angličtiny

Zkouška se především zaměřuje na znalost metodiky písemného zpracování a přednesení prezentace s důrazem na stylistiku. Zkoumá dále znalost rozboru textu po obsahové a lexikální stránce i obecné znalosti jazyka.

Zkouška se skládá ze dvou částí:

 1. písemné (termín může být stanoven jako hromadný)
 2. ústní (termín se stanoví po domluvě)

Pokud doktorand neuspěje v písemné části, nemůže skládat ústní.
Zkoušku lze opakovat jednou, na žádost může být i před komisí (učitel, školitel, popř.další učitel - specialista z katedry jazyků).

Na zkoušku si student připraví prezentaci v ústní nebo v písemné podobě.

Písemná část trvá 120 minut a obsahuje:

 • rozbor článku: obecná a specifická odpověď, zpracování informace z textu (nutno znát formální stylistické postupy), slovní zásoba z článku
 • gramatika:
  • slovesa: např. neprav. slovesa, pasivum, modalita;
  • syntax: větné konstrukce (vztažné, časové, podmínkové, příčinné, přípustkové…),
  • -ing formy, infinitivní a gerundiální vazby, souslednost
  • podstatná jména: nepravidelné formy, především latinsko-řecké plurály
  • číslovky + čtení matematických výrazů
  • předložky
  • spojky
 • lexika: opis významu slova, synonyma, antonyma, homonyma, tvoření slov
 • stylistika: jazyk argumentace; definice, popis, porovnání, doporučení, predikce…

Ústní část trvá 30-45 min. a obsahuje:

 • práci s neznámým odborným textem
 • konverzaci na odborné téma

Před zkouškou je vhodná konzultace s dostatečným časovým předstihem - zvláště pro doktorandy, kteří nechodili do kurzu. Doktorandi dostanou informace o použité literatuře, podrobném obsahu obou částí zkoušky a mohou vidět i vzor písemné práce.

2. Semináře

 • Katedra jazyků nabízí přípravné semináře angličtiny na nižší (XP04A1) a vyšší (XP04A2) úrovni.
 • Obsahem seminářů na vyšší úrovni (XP04A2) je připravit doktoranda tak, aby byl schopen dobře zvládnout angličtinu především vědeckého prostředí v oblasti komunikační (tj. připravit si a přednést prezentaci; schopnost definovat, popisovat, argumentovat, vysvětlovat, atd.) i v oblasti písemné (příprava odborného článku aj.) a zvládnout efektivní získání informace poslechem i čtením.
 • Obsahem seminářů na nižší úrovni (XP04A1) je procvičení obecného jazyka k získání větší jistoty v komunikaci, náslechu i obtížnějších gramatických strukturách, aby byl doktorand dostatečně připraven na použití angličtiny v praxi.
 • Náplň seminářů je možné upravit dle úrovně a požadavků účastníků kurzu.

Podmínky úspěšného absolvování seminářů

 • splnění úloh zadaných učitelem během semestru (např. testy, písemné a ústní úlohy atd.);
 • rozsah: 2+2 hod. týdně 1 semestr (1 vyuč. hod. = 45 min.)
 • úroveň: si zvolí každý doktorand sám dle svých potřeb a možností

Každý doktorand má právo absolvovat zvolený seminář i více než jednou

31.5.2017

Mgr. Markéta Havlíčková, odpovědná za PGS na katedře jazyků
PhDr. Dana Saláková, vedoucí katedry jazyků

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.