Otázky často kladené doktorandy

(odpovědi na otázky kladené proděkanovi či pracovníkům oddělení VaV)

Jsou nějaké lhůty, jejichž nedodržení může mít za následek neúspěch v doktorandském studiu?

Ano, je několi takových lhůt. Pokud je vyjmenujeme chronologicky podle průběhu studia, pak 

Studium dle starého studijního řádu

  1. v první roce studia získat 8 kreditů za předměty
  2.  lhůta pro ukončení studijní etapy (získání 30 kreditů) a obhajobu odborné rozpravy ("minima"). Tato lhůta trvá u studentů v prezenční formě studia dva roky, u studentů v kombinované formě tři roky od zahájení studia. Lhůta končí vždy ke 30. září pro studenty, kteří zahájili studium v září, a ke 31. březnu studentům, kteří zahajovali studium v březnu. V případě přerušení studia se lhůta přiměřeně upravuje.
  3. další lhůtou je lhůta pro podání disertační práce. Ta činí sedm let od zahájení studia a nelze ji prodloužit v žádném případě (tedy ani v případě nemoci)

Studium dle nového studijního řádu platného od 2/2022 (studenti, kteří začali studovat od 1.3.2022 studují automaticky dle nového řádu) - bezkreditový systém

  1. v první roce studia úspěšně absolvovat jeden předmět
  2. v druhém roce studia mít minimálně dva předměty
  3. lhůta pro úspěšné ukončení studijního bloku - být hlavním autorem jednoho článku (conf. paper /journal article), obhajoba odborné rozpravy a složení státní doktorské zkoušky v prezenční formě studia dva roky, v kombinované formě tři roky od zahájení studia. 
  4. podání disertančí práce do 7 let (pro studenty, kteří zahájili studium do 11/2021), do 6 let (pro studenty, kteří zahájili studium po 11/2021) Tato lhůta nelze v žádném případně prodloužit.

Studuji dle starého řádu.  Můžu přestoupit na studium dle nového řádu (bezkreditový systém)?

Ano, přechod na studium dle nového řádu je studentům umožněn na základě písemné žádosti, kterou student doručí na OVV. 

Jaké jsou výhody/nevýhody studovat dle nového řádu tedy v bezkreditovém systému?

Výhoda bezkreditového systému je, že odpadá povinnost získání potřebného počtu kreditů v první roce studia, k obhajobě minima a SDZ. 

Nevýhodou může být povinnost být hlavním autorem článku pro úspěšné ukončení studijní bloku. A při podání žádosti o obhajobu musí mít student tři články, z toho u dvou musí být hlavní autor.

Je možné podat v bezkreditovém systému disertační práci jako soubor článků?

Ano, za splnění podmínky, že student je minimálně u třech článků hlavním autorem a články splněnují podmínky dle Řádu čl. 7 ods 3a), 3b), 3c)

Lze změnit individuální studijní plán?


Ano, ISP lze změnit, a děje se tak často. Je k tomu třeba dohody se školitelem a schválení ISP příslušnou oborovou radou oboru (ORO). ISP se změní vytvořením kopie stávajícho ISP, po provedení změn schvaluje školitel a příslušná oborová rada oboru.

Mohu si jako doktorand zapsat do individuálního studijního plánu i předměty z inženýrské etapy studia?


Ano, se souhlasem školitele, a to nejvýše dva. V odůvodněném případě lze povolit vyjímku a zapsat více předmětů, nesmí to však být na úkor studia předmětů vypsaných pro doktorandy.

Mohu získat kredity za externí předmět/letní školu?

Ano, lze získat kredity za absolvování externího předmět/letní školu. Na OVV student doloží přílohu ISP "externí předmět" společně s dokumentem o absolvování předmětu/letní školy. Uznání předmětu/letní školy a o počtu kreditů rozhoduje proděkan.

Kdo má nárok na stipendium?

Stipendium je vypláceno studentům v prezenční formě studia po dobu 4 let. Při přerušení studia se stipendium nevyplácí, po návratu z přerušení se stipendium opět vyplácí. Student kombinované formy nemá nárok na stipendium.

Má student nárok na stipendium i v případně odjezdu na zahraniční stáž?

Ano, je-li stále studentem v prezenční formě studia na stipendium má nárok.

Lze studium přerušit?

Ano, studium lze přerušit. Žádost o přerušení studia musí být doručena na OVV. Žádost musí odsouhlasit školitel, vedoucí a předseda oborové rady.

Přerušení studia z důvodu rodičovství, jaké jsou lhůty, podmínky?

Přerušení studia z důvodu rodičovství je možné do 3 let věku dítěte. Žádost o přerušení musí být doručena na OVV společně s rodným listem dítěte. Po dobu přerušení z důvodu rodičovství se automaticky prodlužují veškeré lhůty studiu (obhajoba minima, SDZ, podání disertační práce, ukončení studia). V době přešení studia v důvodu rodičovství nemá student nárok na stipendium.

Končí mi prezenční forma studia a nemám vypracovanou disertančí práci. Jaké jsou mé možnosti, a jsou tam nějaké výhody?

Možnosti jsou dvě:

1. změna formy studia z prezenční na kombinovanou - zůstává status studenta

2. přerušení studia do obhajoby - ztrácí se status studenta

Lze změnit formu studia z prezenční na kombinovanou?

Ano, změna formy studia je možná. Ke změně formy studia je nutné předložit na OVV vyplněnou "Žádost o změně formy studia", žádost schvaluje školitel, vedoucí, předseda oborové rady.

Co všechno je nutné k podání Žádosti o obhajobu?

Žádost o obhajobu podává student na OVV, společně se všemi dokumenty - CV, 4 x výtisk práce, posudek školitele, prokázání internacionalizce, souhlas se zveřjením práce, el. verzi práce

Všechny tyto dokunenty musí student přinést/odeslat najednou. V případě chybějících dokumentů není žádost o obhajabu kompletní a bude vrácena k přepracovní/případně doplnění chybějích dokumentů.

Další dotazy směřujte na proděkana nebo na pracovníky OVV.
 

Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.