Slovo děkana

Fakulta elektrotechnická (FEL) poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, komunikačních technologií, automatického řízení, kybernetiky, robotiky, počítačového inženýrství a energetiky. Skládá se ze 17 kateder umístěných v rámci univerzitního kampusu v Dejvicích a v historickém areálu na Karlově náměstí.

FEL je jednou z 8 fakult Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) - nejstarší a nejprestižnější technické univerzity v České republice, jejíž historie sahá až do roku 1707. Samostatná Fakulta elektrotechnická vznikla v roce 1950, v roce 1951 pak získala svůj status „de iure“. Sedmdesáté výročí od svého vzniku jsme si začali připomínat v období, které významně poznamenala pandemie koronaviru.

Bezprecedentní situace a s ní spojená dlouhodobá omezení nás prověřila po všech stránkách - organizační, technologické, ale i lidské. Přes všechny povinnosti v oblasti výuky jsme dokázali pohotově zmobilizovat síly i v oblasti výzkumu a dobrovolnické práce. Do té se spontánně zapojilo 75 studentů a vyučujících, kteří základním a středním školám nabídli svou pomoc ve formě doučování, poskytování výukového obsahu či darování počítačového vybavení. Výsledkem práce v oblasti výzkumu je pak celá řada inovací, které pomohly zdravotníkům, ale i široké veřejnosti zvládat bezesporu nejnáročnější období za poslední desítky let.

I v období distanční výuky se nám podařilo zachovat vysokou kvalitu vzdělávání i výzkumu, která se odráží i v mezinárodním hodnocení. Podle prestižních žebříčků je FEL nejvýše postavenou elektrotechnickou a informatickou fakultou v České republice.

Všechny vyučované studijní programy jsou úzce provázány na výzkumné aktivity. Pedagogové jsou úspěšní při řešení odborných projektů a obstojí v mezinárodní soutěži. Na fakultě připadá na jednoho pedagoga jen 8 studentů. Máme tedy možnost se intenzivně věnovat výchově budoucích inženýrů a špičkových vědců. Výsledky našich studentů nacházejí přímé uplatnění i v průmyslové sféře. K řádnému studiu jsou u nás zapsáni studenti z 50 zemí, vedle toho k nám přijíždí studenti ze zahraničí v rámci krátkodobých studijních pobytů. FEL se dlouhodobě řadí mezi významné výzkumné instituce v České republice. Produkujeme třetinu prestižních publikačních výsledků celého ČVUT, získali jsme i 41 % přepočtených citačních ohlasů zohledňujících autorské podíly. Máme dominantní podíl na excelentních výsledcích a udáváme trend v mnoha oblastech technického vývoje.

Pracovníci fakulty mají rozsáhlou vědeckou spolupráci s kolegy z nejlepších světových univerzit i výzkumných ústavů. Pracujeme na výzkumných a inovačních projektech pro naše průmyslové partnery a státní a veřejný sektor, zejména z řad zdravotnických, bezpečnostních a vojenských institucí. Řešíme řadu mezinárodních i tuzemských grantových projektů základního i aplikovaného výzkumu.

Od roku 1950 FEL vydala více než 45 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání. Absolventi našich studijních programů jsou žádaní na trhu práce a obstojí v tvrdé mezinárodní konkurenci.

Stále se snažíme upevňovat naši pozici vedoucího vědeckého a pedagogického pracoviště v České republice a v řadě oborů významného centra excelence v evropském a světovém měřítku. Podle Ministerstva školství ČR, které vůbec poprvé zhodnotilo kvalitu vědy a jejího dopadu u všech vysokých škol metodou posouzení odborným panelem (Metodikou M17+), dosáhla Fakulta elektrotechnická mezi všemi součástmi ČVUT nejvyššího bodového hodnocení. Stejně jako tři další součásti ČVUT získala nejlepší skóre 5 - Excellent.

 


Silné stránky FEL

Vědecká, výzkumná a tvůrčí orientace

FEL ČVUT se dlouhodobě řadí mezi první desítku výzkumných institucí v České republice.

Pracujeme na konkrétních výzkumných a inovačních projektech na objednávku našich průmyslových partnerů a bezpečnostních a vojenských institucí. Účastníme se kosmických projektů, pracujeme pro státní agentury. Řešíme řadu mezinárodních i tuzemských grantových projektů základního i aplikovaného výzkumu. V roce 2017 např. zahajujeme řešení 19 nových projektů GAČR. Při posledním hodnocení nejlepších výsledků českého výzkumu vybraly expertní panely RVVI 276 českých prestižních publikací a patentů - z toho 14 patří autorům z FEL. Na jednoho pedagoga u nás připadá jen 7 studentů, což umožňuje přímé osobní kontakty učitelů s každým studentem. Studenti se zapojují do výzkumných projektů často již během bakalářského studia.

Mezinárodní otevřenost a atraktivita

Naše fakulta má rozsáhlou vědeckou a pedagogickou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Na tyto instituce odjíždí naši studenti získat mezinárodní zkušenosti. Více je ovšem zahraničních studentů, kteří přijíždějí k nám. To souvisí s tím, že jak v elektrotechnice tak v informatice jsme ve světových žebříčcích hodnoceni do 150. místa, přičemž na světě je nejméně  26 000 univerzit. Naše fakulta má desítky bilaterálních smluv se špičkovými univerzitami nejen v Evropě, ale i po celém světě a pět Double-degree programů. Snažíme se ze zahraničí přitáhnout i vynikající výzkumníky a pedagogy. Na FEL máme pět magisterských programů a jeden bakalářský program vyučovaný plně v anglickém jazyce. Tyto programy každým rokem přilákají desítky zahraničních studentů samoplátců. Při výběru zaměstnanců dbáme na to, aby měli zahraniční zkušenost a v získání této zkušenosti je podporujeme. Mezinárodní prostředí vytváříme i tím, že se snažíme všechny předpisy a formuláře mít i v anglické verzi.

Hodnocení studia, kurzů a učitelů

To, že naši studenti i absolventi dobře hodnotí jak obsah studia tak pedagogy, je výsledkem dlouhodobého důrazu na kvalitu. Pravidelnou elektronickou studentskou anketu jsme pro všechny předměty a pedagogy zavedli již v roce 2003. S výsledky ankety pracují vedoucí kateder, garanti studijních programů i vedení fakulty. Zejména ze začátku na základě výsledků ankety bylo třeba provést řadu opatření. To se ukázalo jako správné řešení a v současné době z reakcí v anketě jednoznačně vyplývá jak zlepšení kvality výuky, tak zlepšení přístupu učitelů ke studentům.Studenti dostávají zpětnou vazbu, jednotliví pedagogové i jejich nadřízení na jejich připomínky reagují, často samozřejmě polemicky. Samotná anketa a způsob jejího vyhodnocení se každoročně vylepšuje. V anketě se studenti vyjadřují nejen k výuce, ale i k dalším aspektům chodu fakulty. Kromě toho probíhají hospitace a kontrola kvality učebních pomůcek.  Zajímavým vedlejším efektem studentské ankety je, že studenti začínají výrazněji vystupovat ze své anonymity a vstupují osobně do konkrétního řešení problémů. Svědčí to rovněž o dobré atmosféře mezilidských vztahů na fakultě. Většina studijních programů navíc pořádá každý semestr čím dál více oblíbené setkání studentů a učitelů, kde se otevřeně diskutuje o studiu a obě strany získávají cennou zpětnou vazbu.

Poslední zpětnou vazbou je dotazníkový průzkum absolventů, který provádíme každé dva roky. Jedním z cílů výzkumu bylo zjistit spokojenost absolventů s průběhem studia na FEL a hodnocení studia z hlediska následné pracovní kariéry. Poslední výzkum se zaměřil na absolventy z let 2012 až 2014 a zúčastnilo se ho 389 absolventů. Znalosti, které získaly na FEL, v praxi více či méně využívají tři čtvrtiny absolventů. Z hlediska praktického uplatnění pokládají absolventi za nejdůležitější schopnost orientovat se a osvojovat si nové poznatky a schopnost samostatně řešit projekty. Pozitivní je zjištění, že obě tyto dovednosti si absolventi během studia na FEL osvojili lépe než všechny ostatní kompetence. Naprostá většina absolventů (89%) je s tím, co jim FEL pro jejich pracovní uplatnění poskytla, spokojena.

Uplatnění absolventů na trhu práce

To, že se zaměstnavatelé o naše absolventy doslova perou, platilo i v době hospodářské krize.

Z průzkumu našich absolventů  se s potěšením dozvídáme, že nacházejí atraktivní zaměstnání v oboru a jsou se studiem u nás spokojeni - často nám dodatečně děkují, že jsme je trápili s teoretickými základy. Kromě integrálních údajů jako vysokého nástupního platu našich absolventů sledujeme s velkou radostí životní úspěchy těch nejlepších. Nevadí nám, když naší absolventi odcházejí pracovat na těch několik univerzit, které jsou lepší než my. Jsou úspěšní na Berkeley, MIT, EPFL nebo ETH, a mnozí z nich se k nám po letech vracejí jako zaměstnanci. Platí to i o firmách jako Google, Cisco, Porsche Engineering, IBM nebo Analog Devices.

Výbornému uplatnění také přispívá fakt, že naše fakulta má spolupráce s desítkami špičkových firem  v oboru. Aktivní studenti tak mají skvělou možnost začlenit se do probíhajících projektů, získat cenné zkušenosti z komerčního prostředí a lépe pak uspět na trhu práce. Mnoho diplomových prací je řešeno ve spolupráci s našimi průmyslovými partnery.

Poslední Průzkum absolventů našel mezi 389 respondenty jen jednoho nezaměstnaného. 85 % absolventů pracuje ve vystudovaném nebo příbuzném oboru. Průměrný čistý příjem čerstvého absolventa je 32 000 kč, po třech letech praxe stoupne v průměru na 42 000 kč. Příjem výrazně roste s dosaženým stupněm vzdělání (36 000 pro Bc, 42 000 pro Mgr, 51 000 pro PhD). Většina absolventů studium na FEL hodnotila jako široce zaměřené, náročné a prestižní. 76 % absolventů často využívá znalostí získaných při studiu.

Text pro Hospodářské noviny, leden 2017


Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová