Doktorská stipendia

  1. Doktorské stipendium je přiznáno studentům doktorských studijních programů prezenční formy studia. Je vypláceno po standardní dobu studia. Doktorské stipendium má dvě části:
    1. nárokovou - pravidelnou měsíční částku vyplácenou v průběhu celého akademického roku; (12 měsíců),
    2. nenárokovou - přiznávanou za vynikající výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné a pedagogické činnosti.
  2. Stipendium podle odstavce 1 písm. a) je přiznáno ve výši 140 až 200 % základu měsíčně. Výši stipendia v rámci tohoto rozmezí stanoví pro daný akademický rok rektor. Pokud student neplní studijní povinnosti vyplývající z individuálního studijního plánu, může děkan, nebo rektor na podnět oborové rady stipendium snížit.
  3. Stipendium podle odstavce 1 písm. b) přiznává děkan, nebo rektor na návrh školitele, vedoucího katedry, ústavu nebo oborové rady jako jednorázové nebo jako měsíční částku vyplácenou po stanovenou dobu akademického roku tak, aby nebyl překročen celkový objem přidělených účelových prostředků na doktorská stipendia.

Článek 6 Stipendijního řádu ČVUT pdf


Procesní portál Procesní diagramy