Tematické okruhy otázek ke státní doktorské zkoušce

MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ

 1. Diskrétní matematika
  1. Teorie grafů a její aplikace
  2. Kombinatorické algoritmy
  3. Teorie složitosti
  4. Teorie automatů a její aplikace
  5. Jazyky a gramatiky, rozhodnutelnost
 2. Aplikovaná algebra
  1. Pojem grupy, jeho zobecnění a aplikace
  2. Svazy, Booleovy algebry a jejich využití v logice
  3. Univerzální algebry, variety a kvazivariety
  4. Maticový počet, aplikace v teorii systémů
  5. Spektrální rozklad matic, singulární rozklad (SVD)
  6. Výpočetní algebraická geometrie
 3. Numerické metody
  1. Algoritmy základních úloh maticového počtu a jejich výpočetní složitost
  2. Numerické metody výpočtu spektra matice
  3. Princip iteračních metod, příklady aplikací v lineární algebře a analýze
  4. Metoda nejmenších čtverců. Minimalizace funkcí.
  5. Řešení Cauchovy úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice
 4. Funkcionální analýza
  1. Dualita a lineární operátory na Banachových prostorech
  2. Banachovy algebry
  3. Spektrální teorie operátorů na Hilbertových prostorech
  4. Distribuce a Fourierova transformace
  5. Míry a pravděpodobnosti na nekonečně rozměrných prostorech
 5. Teorie operátorových algeber
  1. C*-algebry
  2. Von Neumannovy algebry
  3. Nekomutativní teorie míry a pravděpodobnosti
  4. Jordanovy algebry
 6. Axiomatické základy kvantové teorie
  1. Operátorově-algebraický přístup
  2. Konvexní přístup
 7. Kvantové struktury
  1. Kvantové logiky a efektové algebry
  2. Míry na kvantových strukturách
 8. Pravděpodobnost a statistika
  1. Vícerozměrná statistická analýza
  2. Lineární a nelineární regrese
  3. Odhady a aproximace hustot rozdělení
  4. Statistické metody založené na teorii informace
 9. Matematické metody v teorii signálů a systémů
  1. Vícedimenzionální signály a systémy
  2. Waveletové báze a waveletová transformace
 10. Algebraické metody informatiky
  1. Teorie domén a aplikace na sémantiku programovacích jazyků
  2. Algebraické a koalgebraické specifikace
 11. Algebraické struktury
  1. Liovy grupy a algebry. Reprezentace polojednoduchých algeber
  2. Neasociativní algebry. Alternativní a kompoziční algebry.
 12. Logika
  1. Deduktivní systémy a maticová sémantika
  2. Algebraisovatelné logiky
  3. Modální logiky a Kripkovská sémantika
  4. Definovatelnost modálních logik v logice prvního řádu
 13. Teorie kategorií
  1. Adjunkce, monády, Beckova věta
  2. Základy obohacené teorie kategorií, vážené limity a kolimity, kategorie presheafů
  3. Volné kozúplnění na třídu kolimit
  4. Dvoudimensionální monády a dvoudimensionální Beckova věta
 14. Nelineární funkcionální analýza
       1. Struktura Banachových prostorů
       2. Diferencovatelnost funkcí a nulové množiny v Banachových prostorech
       3. Linearizace zobrazení mezi Banachovými prostory
       4. Lipschitz-Free prostory a jejich aplikace
       5. Uniformní homeomorfismy mezi Banachovými prostory

 

 

 

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.