Tematické okruhy státních zkoušek magisterského studijního programu Inteligentní budovy

  1. Výpočet prostupu tepla a vlhkosti obvodovou konstrukcí, tepelné mosty. Analýza dvouplášťových větraných konstrukcí. Stavebně energetická bilance budovy. (124ST1)
  2. Rozvod elektrické energie v budovách, záskokové zdroje.Ochrana před účinky nadproudu, zkratu a přepětí. Hromosvody. Měniče a střídače, pohony a jejich řízení. (A5M14RPI)
  3. Modelování energetických systémů budov. Průzkumy budov. Energetický audit budov. (125EABI)
  4. Kanalizační systémy, odlučování a přečerpávání. Hospodaření s dešťovou vodou, zásobování budov pitnou, užitkovou a požární vodou. Příprava a rozvod teplé vody. (125ESB)
  5. Regulační prvky a regulátory. Nespojitá a adaptivní regulace. Regulace tepelného výkonu otopných soustav a zdrojů tepla. Regulace větracích a klimatizačních zařízení. Dynamické vlastnosti regulovaných soustav, přesnost regulace a stabilita regulačního obvodu. (2161109)
  6. Funkční prvky větracích a klimatizačních zařízení. Klimatizační a větrací systémy pro budovy a speciální prostory. Součinnost větracích a klimatizačních systémů s otopnou soustavou. Zobrazení úprav vzduchu v h-x diagramu vlhkého vzduchu. Principy návrhu klimatizačních zařízení. Metody snižování hluku klimatizačních zařízení. (2161110)
  7. Smart City – koncepce, souvislost s trvale udržitelným rozvojem. Energetika, stavebnictví a ICT technologie a jejich souvislost s městy a veřejným prostorem. Internet věcí (IoT) – protokoly, aplikace v městském prostředí. Ekonomika a řízení obcí, EU a ČR legislativa se vztahem k obcím. (B5M99SCT)
  8. Tepelně-technické vlastnosti objektů a tepelná pohoda. Tepelná rovnováha ve vytápěném prostoru; tepelná bilance prostoru. Sálavé velkoplošné vytápění, skladba, použití, návrh, výpočty.. Tmavé a světlé zářiče a jejich použití. Vytápění průmyslových hal. (2161102)
  9. Senzory a jejich aplikace v budovách: vytápění, VAC, požární a bezpečnostní systémy, přístupové systémy, měření odběru energií a médií. Síťové standardy používané v budovách. (A5M38SZS)