Výsledky rozdělení do specializací studentů prezenční formy v 1. ročníku bakalářských programů EEM a OI, 2021

Vyhláška proděkana pro pedagogiku č. 5/2021

Č.j.: 201/13922/2021/Ši

Studenti 1. ročníku prezenční formy bakalářských programů EEM a OI, kteří ke dni 31. 3. 2021 vyplnili v KOSu svůj zájem o specializace, byli automaticky rozděleni do jednotlivých specializací.

Každý student po přihlášení do webového rozhraní KOSu vidí na úvodní stránce v sekci “Údaje o studiu” na řádku Obor / Specializace, jaká specializace mu byla přidělena. Specializace je rovněž uvedena na Stránce “Osobní údaje”, dostupné přes položku menu Ostatní/Osobní údaje, sekce Údaje o studiu, položka “Obor / Specializace”. Současně s rozřazením do specializací došlo i ke změně studijního plánu z plánu “bez oboru” na plán přiřazené specializace (stránky webového rozhraní KOS “Kontrola studijního plánu” a “Zápis předmětů dle studijního plánu”).

Někteří studenti neprojevili zájem o zařazení do specializace. Studenti bez přiřazené specializace budou mít problém se zápisy do semestru a budou mít problém řádně ukončit své studium (absolvuje se nejen v programu, ale i ve specializaci). Těmto studentům doporučujeme obratem dodatečně emailem požádat o zařazení do specializace (formulář žádosti univerzální) svou studijní referentku.

Studenti, kteří mají jakékoli dotazy k svému zařazení či se domnívají, že jejich volba nebyla respektována a respektována být měla, nechť se okamžitě obrátí e-mailem na vedoucí studijního oddělení (sislehel@fel.cvut.cz), v kopii na dr. Mášu, správce KOSu (masap@fel.cvut.cz).

V Praze 6. 4. 2021

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan