Výsledky rozdělení do oborů studentů prezenční formy v 1. ročníku bakalářských programů EEM a OI, 2018

Vyhláška proděkana pro pedagogiku č. 3/2018

Č.j.: 147/13922/2018/Ši

Studenti 1. ročníku prezenční formy bakalářských programů EEM a OI, kteří ke dni 29. 3. 2018 vyplnili v KOSu svůj zájem o obor, byli automaticky rozděleni do jednotlivých oborů. Při převisu zájmu o první obor v pořadí byli studenti přiřazeni podle váženého průměru na další z oborů, o který projevili zájem.

Každý student má možnost se informovat o svém výsledném zařazení na obor pomocí webového rozhraní KOSu, položka menu Ostatní/Osobní údaje, sekce Údaje o studiu.

Někteří studenti neprojevili zájem o zařazení do oboru. Studenti bez přiřazeného oboru budou mít problém se zápisy do semestru a budou mít problém řádně ukončit své studium (absolvuje se nejen v programu, ale i v oboru). Těmto studentům doporučujeme obratem dodatečně požádat o zařazení do oboru, a to na základě písemné žádosti (formulář žádosti univerzální), již odevzdají své studijní referentce.

Studenti, kteří mají jakékoli dotazy k svému zařazení či se domnívají, že jejich volba nebyla respektována a respektována být měla, nechť se okamžitě obrátí e-mailem na vedoucí studijního oddělení (sislehel@fel.cvut.cz), v kopii na proděkana (prodekan.bak@fel.cvut.cz).

V Praze 6. 4. 2018

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan