Zapisování volitelných předmětů vyučovaných mimo FEL

Nahrazeno Vyhláškou č. 2/2015

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 14/2011

Č.j.: 1001/13922/2011/Ši

Studenti jsou přijímáni do studia na akreditovaný studijní program, který má předepsanou skladbu předmětů. Základní strukturu předmětů tvoří povinné předměty programu a povinné předměty oboru; součástí studijního plánu jsou také předměty volitelné.

Student si může zapisovat také předměty nabízené jinými fakultami, Zde je však nutné rozlišit dva případy:

  1. Student si chce zapsat předmět, který požaduje uznat do svého studijního plánu v roli "volitelný" - "F" a kredity by chtěl započítat do celkového součtu kreditů pro absolvování studijního programu.
  2. Student si chce zapsat předmět jen ze zájmu bez nároku na započítání kreditů do výsledků studia.

ad 1. Zápis předmětu vyučovaného mimo FEL v roli volitelného předmětu

Uznání předmětu jako volitelného v rámci příslušného studijního plánu je podmíněno souhlasem proděkana FEL. Postup je následující:

  1. Student si najde dle svého zájmu předmět na cizí fakultě a na příslušné katedře vyučující předmět si nechá na písemnou žádost potvrdit souhlas s jeho zápisem.
  2. Student prostřednictvím své studijní referentky podá tuto žádost, doplněnou o žádost o uznání předmětu jako volitelného ve svém studijním plánu, proděkanu FEL.
  3. Proděkan žádost posoudí.
  4. V případě schválení si student nechá předmět zapsat do KOSu referentkou PEO FEL.
  5. Po absolvování předmětu mu výsledné hodnocení zaznamená do KOSu i indexu příslušný zkoušející.

O zápis volitelných předmětů zajišťovaných cizími fakultami, jež jsou uvedeny v seznamu doporučených volitelných předmětů ve studentově studijním plánu a které jsou studentům viditelné při zápisu, se samozřejmě nežádá.

ad 2. Zápis předmětu vyučovaného mimo FEL bez role ve studijním plánu studenta

Předměty mimo svůj studijní plán si může student zapisovat libovolně, pokud mu to cizí fakulta zajišťující předmět umožní. Kredity za tyto předměty se mu však vůbec nezapočítají (ani do aktuálního semestru, ani do celkového součtu kreditů za absolvované předměty).

Postup je následující:

  1. Student si najde dle svého zájmu předmět na cizí fakultě a na příslušné katedře vyučující předmět si nechá na písemnou žádost potvrdit souhlas s jeho zápisem.
  2. Na základě tohoto písemného souhlasu si nechá předmět zapsat do KOSu referentkou PEO FEL.
  3. Po absolvování předmětu mu výsledné hodnocení zaznamená do KOSu i indexu příslušný zkoušející.

Praha 19. 10. 2011

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan