Případné problémy spojené se zápisem předmětu Bakalářská práce a státní závěrečnou zkouškou

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 2/2010 - upraveno 16. 12. 2013

Č.j.: 1038/13922/10/Ši

Informace pro studenty, kteří se budou hlásit k bakalářské státní závěrečné zkoušce

 1. Obecné informace ke státní závěrečné zkoušce (SZZ)
 2. Instrukce pro studenty, kteří si zapíší předmět Bakalářská práce (BAP)
 3. Neodevzdání bakalářské práce po zápisu předmětu BAP
 4. Opakování státní závěrečné zkoušky; náhradní termín konání státní závěrečné zkoušky

1. Obecné informace ke státní závěrečné zkoušce (SZZ)

 • Státní závěrečnou zkoušku nebo její poslední část musí student bakalářského studia absolvovat (včetně jejího případného opakování)
  • nejpozději do jednoho roku ode dne splnění všech ostatních požadavků vyplývajících ze studijního programu (těmito požadavky se rozumí zisk min. 180 kreditů a absolvování všech předmětů příslušného studijního plánu včetně získání zápočtu za BAP). Za den splnění všech ostatních požadavků vyplývajících ze studijního programu se považuje poslední den zkouškového období posledního semestru, v němž měl student zapsané předměty svého studijního plánu (viz Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, čl. 16, odst. 9).
  • nejpozději do šesti let ode dne zápisu do bakalářského studia (tato doba je daná maximální dobou studia v bakalářském programu).
 • K SZZ může jít student, který splnil svůj studijní plán (viz výše) a byl mu děkanem určen termín SZZ. Splnění studijního plánu musí vždy zkontrolovat příslušná studijní referentka SO, jež zároveň studentovi uzavře index. Studentu, který svůj studijní plán splnil, začne běžet roční lhůta pro absolvování SZZ bez ohledu na to, kdy si nechá uzavřít index referentkou PEO.
 • Děkan v souladu se Směrnicí děkana pro bakalářské SZZ určí termín SZZ těm studentům (což znamená, že ke státnicím mohou jít pouze ti studenti), kteří současně:
  • v termínu stanoveném harmonogramem studia vyplní přihlášku k SZZ
  • do tří pracovních dnů před prvním dnem příslušného termínu státnic splní svůj studijní plán. Teprve splněním studijního plánu nabývá již dříve podaná přihláška platnost (pokud student studijní plán nesplní, nemusí o stažení přihlášky žádat).

2. Instrukce pro studenty, kteří si zapíší předmět Bakalářská práce

Studenti, jimž do splnění jejich studijního plánu chybí absolvovat pouze předměty, jejichž celkový součet kreditů (bez započítání kreditů za předmět Bakalářská práce) je nižší než 20, nebudou žádat o individuální studijní plán (viz Směrnice děkana 6):

 • studenti si zapíší všechny chybějící předměty vypsané v příslušném semestru, případně i další předměty dle své volby
 • pro případný postup do dalšího ročníku jim bude stanovena povinnost dosáhnout v příslušném akademickém roce minimálně 2/3 ze součtu kreditů všech zapsaných předmětů v tomto akademickém roce (do tohoto počtu se nezahrnou kredity za předmět Bakalářská práce).

V případě, že studenti potřebný počet kreditů nedosáhnou, bude jejich studium ukončeno pro nesplnění studijních povinností v souladu s čl. 14/2 SZŘ ČVUT.

3. Neodevzdání bakalářské práce po zápisu předmětu BAP

 • Pokud student neodevzdá BAP v určeném termínu, tuto skutečnost předem (tedy před termínem odevzdání BAP) písemně zdůvodní (zdůvodnění se podává děkanovi prostřednictvím Pedagogického oddělení formou písemné žádosti) a omluva je děkanem uznána, stanoví děkan studentovi náhradní termín odevzdání bakalářské práce. Pokud se však student řádně neomluví nebo omluva není děkanem uznána, může si student zapsat bakalářskou práci podruhé (Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, čl. 21, odst. 4).
 • Předmět Bakalářská práce lze zapsat dvakrát; po každém zápisu je možné požádat o jeden náhradní termín odevzdání BAP ("odklad odevzdání BAP"). Po prvním zápisu předmětu BAP bude však žádostem o náhradní termín odevzdání bakalářské práce vyhověno jen ve zcela výjimečných a odůvodněných případech.
 • Žádost o náhradní termín odevzdání BAP se podává děkanovi prostřednictvím Pedagogického oddělení formou standardní univerzální žádosti, jejíž přílohou je kopie platného zadání BAP. Žádost musí být doporučena vedoucím BAP a vedoucím katedry.
 • Platnost zadání BAP je omezena na dobu tří semestrů následujících po semestru, v němž student obdržel zadání BAP (viz Směrnice děkana pro bakalářské SZZ, čl. 4 a 5). Po uplynutí této lhůty musí student požádat děkana o prodloužení platnosti zadání o 1 semestr, příp. o nové zadání BAP. Žádosti se vždy podávají prostřednictvím Pedagogického oddělení a musí být doporučeny vedoucím katedry i vedoucím původní, příp. nové práce.

4. Opakování státní závěrečné zkoušky; náhradní termín konání státní závěrečné zkoušky (SZZ)

 • Týká se pouze studentů, jimž byl děkanem určen termín konání SZZ (podrobnosti viz bod 1).
 • Pokud se student nedostaví v určeném termínu ke SZZ a do pěti dnů od tohoto termínu se s uvedením důvodu písemně neomluví děkanovi (prostřednictvím PEO), případně omluva není děkanem uznána, je klasifikován stupněm F (přichází tak o jeden termín SZZ).

Praha 27. 1. 2010

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

 


Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10. 2015.