Náhradní termín konání státní závěrečné zkoušky

Děkan studentovi určí náhradní termín konání státní závěrečné zkoušky ("odklad" SZZ), jestliže se student nedostavil v určeném termínu ke státní závěrečné zkoušce nebo jejímu opakování, jeho neúčast byla podle čl. 16 odst. 8 písemně řádně omluvena a omluva byla děkanem uznána (Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, čl. 17, odst. 3).

Pokud se student v určeném termínu k SZZ nedostaví, o náhradní termín SZZ nepožádá nebo jeho žádosti nebude vyhověno, případně mu byl již jeden náhradní termín odevzdání v předchozím semestru určen, ztrácí jeden termín SZZ. V tomto případě mu děkan určí termín pro opakování státní závěrečné zkoušky.

Státní závěrečnou zkoušku je možné opakovat pouze jednou.

SZZ musí student absolvovat nejpozději do 1,5 roku ode dne splnění svého studijního plánu (za tento den se považuje poslední den zkouškového období posledního semestru, v němž měl student zapsané předměty).