Omluva děkanovi

Bez řádné omluvy, příp. nebude-li omluva přijata, ztrácí student jeden termín státní závěrečné zkoušky (SZZ) a děkan mu určí termín pro opakování SZZ (viz Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, čl. 17, odst. 4).

SZZ musí student absolvovat nejpozději do 1,5 roku ode dne splnění svého studijního plánu (za tento den se považuje poslední den zkouškového období posledního semestru, v němž měl student zapsané předměty svého studijního plán).

Opakovat SZZ je možné pouze jednou.