Podmínky individuálního studijního plánu a postupu do vyššího ročníku

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 5/2009 - upraveno 21. 3. 2013

Č.j.: 1027/13922/10/Ši

Minimální počet kreditů nutný pro pokračování ve studiu stanovuje čl. 14 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT (dále SZŘ).

Jiný (nižší) počet kreditů může určit ve výjimečných případech děkan, a to ve formě individuálního studijního plánu (viz čl. 13 odst. 9 SZŘ). Důvodem pro povolení individuálního studijního plánu (dále ISP) může být např. dlouhodobá nemoc či jiné závažné problémy.

ISP není zpravidla možné povolovat zpětně, tedy na konci příslušného semestru. Upozorňujeme proto všechny studenty, kteří by se v průběhu semestru dostali do vážných zdravotních či osobních problémů, jež by jim významným způsobem zkomplikovaly plnění studijních povinností, aby o ISP případně požádali neprodleně, tedy ihned, kdy by tato situace nastala. Žádostem o povolení ISP podaným koncem semestru nebude možné vyhovět.

Studijní a zkušební řádu pro studenty ČVUT, 13/9, stanoví, že při nesplnění podmínek individuálního studijního plánu se studium ukončuje podle SZŘ čl. 13 odst. 9.

Upozornění:

O ISP již nežádají studenti, jimž do splnění jejich studijního plánu chybí absolvovat pouze předměty, jejichž celkový součet kreditů (bez započítání kreditů za předmět Bakalářská/Diplomová práce) je nižší než 20:

  • studenti si zapíší všechny chybějící předměty vypsané v příslušném semestru včetně předmětu Bakalářská/Diplomová práce, případně i další předměty dle své volby
  • pro postup do dalšího ročníku bude stanovena povinnost dosáhnout v příslušném akademickém roce minimálně 2/3 ze součtu kreditů všech předmětů zapsaných v tomto akademickém roce (do tohoto počtu se nezahrnou kredity za předmět Bakalářská/Diplomová práce, nebude-li odevzdána).

V případě, že studenti potřebný počet kreditů nedosáhnou, bude jejich studium ukončeno pro nesplnění studijních povinností v souladu s SZŘ čl. 13 odst. 9.

Poznámka: Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, čl. 3, odst. 8 stanoví, že celková doba studia nesmí překročit maximální dobu studia v příslušném studijním programu, tedy v případě FEL šest let u bakalářského studia a čtyři roky u magisterského studia. Do maximální doby studia se započítávají i všechna přerušení studia a tato doba nesmí být v žádném případě překročena.

6. 4. 2009

doc. Ing. Jiří Jakovenko, PhD., v. r., proděkan
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan


Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10. 2017.