Mimořádné stipendium pro podporu zahraniční odborné praxe studentů "Mobilita-Akce 200"

V souladu s dlouhodobou snahou o zvyšování kvality studia se děkan rozhodl podpořit výjezdy studentů do zahraničí na dobu delší než 29 dní poskytnutím účelového stipendia až do výše 12 tis. Kč/měsíc (Evropa) a 15 tis. Kč/měsíc (ostatní svět).

Stipendium je zejména určeno na pobyty, které nejsou podpořeny jiným typem stipendia nebo podpory ze strany FEL nebo ČVUT. Počet udělených stipendií bude omezen na 200. Žádosti studentů, kteří nemají podporu cesty z jiných zdrojů, budou vyřizovány v pořadí jejich podání. Žádosti studentů na kofinancování budou vyřizovány jednou měsíčně.

Stipendium bude vyplaceno po návratu ze zahraničí a podání stručné zprávy o pobytu. Vyplacení předem je možné jen v doložených případech finanční nouze. Uchazeč souhlasí se zveřejněním své zprávy na webu. Cesta musí být zanesena do databáze KOS.

U vyjíždějících studentů doktorského studia na dobu delší než 3 měsíce je výstupem závěrečná zpráva a doložení podání článku do odborného impaktovaného časopisu s IF≠0.

V případě, že budou k dispozici zbylé finanční prostředky, mohou být stipendia udělena i na žádosti podané po návratu.

Formulář přihlášky

Zprávy z cest

Stipendium děkana na podporu zahraniční odborné stáže

Děkan vyhlašuje stipendium na podporu zahraniční odborné stáže, které jsou na dobu delší než 29 dní poskytnutím účelového stipendia ve výši 2 000 Kč.

Stipendium bude vyplaceno po návratu ze zahraničí a podání stručné zprávy o pobytu. Uchazeč souhlasí se zveřejněním své zprávy na webu. Je nutné doložit odbornou náplň pobytu a zažádat o uznání předmětu Odborná stáž - Professional Practice. Počet kreditů za tento předmět stanoví na návrh vedoucího katedry příslušný proděkan.

Formulář přihlášky


Procesní portál Procesní diagramy